Каква е потенциалната полза от приобщаването на неселскостопанските продукти към защитата на ЕС за географските указания?

« НачалоКултура

Момчил Неков стана докладчик в сянка по незаконодателното становище     "Максимално оползотворяване на произтичащото от традициите ноу-хау на Европа: евентуално приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания".

Зелената книга цели да консултира всички заинтересовани страни относно необходимостта за увеличаване защитата на географските указания за неселскостопански продукти в ЕС.

Какво представляват географските указания ( ГУ)?

ГУ се използват за идентифициране на стоки, които произхождат от дадена държава, местност или район и чиито качества са пряко свързани  с географския произход. Указанията  се отнасят до селскостопански продукти, храни, вина и други алкохолни напитки, чиито произход има пряка връзка с качества, които се дължат на климата, почвата или използване на  традиционни методи на преработка. Освен селскостопански продукти, с ГУ биха могли да се изтъкнат специфични производствени умения и традиции, които имат пряка връзка с мястото на произход на продукта, какъвто е случаят на занаятчийските изделия.

Каква е нормативната уредба в ЕС?

В момента единна защита на ГУ на ниво ЕС има само за селскостопански продукти и храни. В рамките на Съюза има изключително многообразие от автентични неселскостопански продукти, които произхождат от културното наследство на определени географски местности като шотландското каре и бохемския кристал.

В ЕС липсва хармонизирана единна система за защита на ГУ за този тип продукти. В държавите членки съществуват различни нормативни инструменти и съответно различни нива на правна защита. В този случай, когато производител иска да получи защита на дадено географско указание на територията на целия ЕС, то той трябва да получи защита във всяка държава членка, което е твърде сложно, скъпо и бавно.

Какви са предимствата на единната система за целия ЕС?

В икономически план, на производителите може да се помогне  да получат достъп до финансиране за популяризиране на продуктите и инвестиционна подкрепа от държавата, както и да се гарантира репутацията и качеството на даден  неселскостопански продукт, който се ползва  от защита на ГУ в целия ЕС.

Евентуалното приобщаване на ГУ към неселскостопанските продукти е чудесна възможност за съхраняване на културното наследство и запазване на традиционното ноу-хоу.

В по-конкретен план, едно известно ГУ би могло да привлече повече внимание върху конкретен регион на производство или занаят. Това, от своя страна би имало позитивен ефект върху развитието на туризма, търговските панаири, различни културни маршрути и най-вече върху създаването на работни места в по-бедните райони.

От друга страна, хармонизираната защита на ГУ на ниво ЕС ще бъде от полза и за потребителите, които обръщат внимание на географския произход на продуктите. Прилагането на механизми за мониторинг би предотвратило неправомерното използване на наименование на  ГУ на пазара. На потребителите ще им бъде дадена сигурност, че продуктът се ползва с определена репутация и качества и ще имат възможността да направят информиран и безопасен избор въз основа на надеждна информация.

Пълният текст на Зелената книга на Европейската комисия можете да намерите тук.