Комисията по култура на ЕП поиска гаранции от Тибор Наврачич за изключването на аудиовизуалния сектор от споразумението със САЩ

« НачалоКултура

Тази седмица в комисията по култура се състоя първото изслушване на еврокомисарТибор Наврачич след встъпването му в длъжност. Пред членовете на културната комисия той представи работните си приоритети в областта на образованието, културата, младежта и спорта за 2015г.

Наврачич съобщи, че един от основните приоритети върху които ще работи ГД Образование и култура  на ЕК през следващата година са повече инвестиции в образованието чрез новия  план за инвестиции на ЕК. Той призова националните правителства, финансовите министри и социалните партньори да подкрепят инвестиционния план на ЕК, защото това е възможност за подем  на европейските училища, университети и професионални колежи в цяла Европа.

Преразглеждането на стратегията "Европа 2020" за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж е друга важна инициатива, на която еврокомисаря по образование и култура обърна специално внимание. Той акцентира върху необходимостта от постигане на две от основните цели на стратегията в сектора на образованието- намаляване на броя на  преждевременното напусналите  училищната система до 10%  и увеличаване на броя  на завършилите висше образование на над 40% сред младото поколение.

Третият приоритет, върху който ще съсредоточи усилия Тибор Наврачич, е постигането на единен цифров пазар, в който културата и творческите индустрии заемат своето подобаващо място. За да се постигне това, той ще вложи усилия в изграждането на  модернизиран и ефективен режим за защита на  авторски права, който отговаря на нуждите на цифровата епоха и който ще осигури справедливо заплащане за артистите и творците при пълна защита на културното многообразие.

От своя страна, депутатите от културната комисия поискаха гаранции за изключването на аудиовизуалния сектор от преговорите за трансатлантическо споразумение със САЩ. Те призоваха комисаря да подкрепи инициативата за лансиране на Година на европейското историческо наследство.