Демографската криза и социалният модел на Европа

« НачалоДекларации

Едно от основните предизвикателства, пред които сме изправени, е прогресивното застаряване на населението и обезлюдяването на много региони в Европа.

Демогрфската криза засяга икономическата жизнеспособност и устойчивост на континента, оцеляването на нейния социален модел и социалното и териториалното сближаване на самия ЕС.

Намаляването на населението в трудоспособна възраст е съпътствано от безработица и нарастваща бедност, които поставят на изпитание основите на европейското сближаване.

Целта на политиката на сближаване на ЕС е да се намалят различията между равнището на развитие на регионите и да се намали изоставането на най-необлагодетелстваните региони, като се обръща специално внимание на регионите, изправени пред тежки неблагоприятни географски или демографски условия.

Като един от най-големите ползватели на средства по тази европейска политика, Момчил Неков реши да подкрепи предложението за резолюция на Европейския парламент, в което се настоява за спешни мерки за осигуряване на демографското бъдеще на Европа.

Резолюцията приканва Европейската комисия да подобри ефективността на политиката на сближаване на ЕС като разработи стратегически план за увеличаване на населението на ЕС, включвайки държавите членки и регионите.