Ефективното използване на храните може да намали броя на бедните

« НачалоДекларации

Докато 122 милиона европейски граждани са изправени пред риск от бедност, над 100 тона храни годишно се разхищават в ЕС. Това количество храна би могло да разреши проблема с глада в световен мащаб.

България е една от европейските членки, засегнати в най-голяма степен от проблема с бедността, като по официални данни 40 на сто от населението живее с доходи под и около нивото на бедност. Ето защо Момчил Неков подписа предложение за резолюция на Европейския парламент, с което се настоява да се обърне по-голямо внимание на въпроса с по-ефективното използване на храните за справя с проблема с изхранването.

Проекто-декларацията настоява за намиране на по-добри решения за намаляването на разхищенията на храни, тъй като на всеки тон храни, които сега се изхвърлят, би могло да спести еквивалента на 4,2 тона CO2 и да намали използването на природни ресурси.

Европейската  комисия се призовава настоятелно да насърчи държавите членки да предприемат действия срещу разхищаването на храни на всяко равнище от веригата на доставки, от производството до потреблението, както и да започне диалог със заинтересованите лица, за да се гарантира, че непродадената храна, годна за консумация, се предоставя на благотворителни организации.

Комисията се приканва да стимулира държавите членки да образоват гражданите, да насърчават най-добри практики, да извършват анализи и да стартират обществени кампании относно разхищаването на храни.

Евродепутатите смятат, че ако 2016-а бъде обявена за европейска година за борба с разхищаването на храни, тези цели ще могат да се изпълнят по-добре, тъй като събитията, свързани с него, ще информират гражданите за съществуващите проблеми и възможните решения.