11 поправки на Неков в горската стратегия на ЕС

« НачалоЗемеделие

Момчил Неков направи 11 поправки в позицията на Европейския парламент по предложената от Европейската комисия нова Стратегия за горите на ЕС.

Парламентът ще приеме позицията си в края на април, а преди това земеделската комисия ще я гласува през март.

Внесените от Неков поправки са свързани с предоставянето на нови възможности за развитие на дейности  като събиране на лечебни растения и поощрение на планинския туризъм.

Той предлага Европейският парламент да призове Европейската комисия да промоцира този вид дейности като източник на суровини за фармацевтичната, козметичната и хранително-вкусовата промишленост. Според него така ще се отвори възможност за справяне с безработицата и с обезлюдяването на отдалечените райони.

Неков смята, че горските ресурси като първична и вторична дървесина (дървесни отпадъци, кора, стърготини, клони) и биомаса може да бъде алтернатива на изкопаемите горива. Неков предлага да се насърчават целенасочени научни изследвания за създаване на нови продукти от дървесина и биомаса, включително листа, кора, клони и корени.

Българският евродепутат препоръчва по-добра координация между нарастващия брой европейски инициативи, свързани с горите. Той приветства усилията на Европейската комисия за създаване на европейска информационна система, която ще позволи мониторинг на инвентаризацията на горите.

Момчил Неков подкрепя идеята на докладчика на парламента Елизабет Кьостингер програмата на ЕС за развитие на селските райони, както и структурните фондове да се използват за справяне с недостига на работна ръка за управление на горите. Той добавя към позицията на Европейския парламент идея за провеждане на информационни кампании на европейско равнище за възмомжностите на горския сектор за правене на бизнес, както и за програми за обучение на млади горски стопани.

Неков смята, че европейската стратегия трябва да стимулира търсенето на общи подходи при горски пожари и други природни бедствия, както и при преодоляване на последсттвията от климатичните промени.

Развитието на сектора е много важно за България, защото близо една трета от територията на страната е покрита от гори. Добра стратегия за горите и тяхното добро управление могат значително да помогнат на близо двестата български общини, притежаващи гори, в превръщането им на източник на социални и икономически ползи.