Нова стратегия на ЕС за горите - редица ползи за гражданите, както от градовете така и от планинските и слабо-заселените райони

« НачалоЗемеделие

В комисията по земеделие се състоя изслушване на тема „Нова стратегия на ЕС за горите". Повод за това изслушване е предложението от Европейската комисия стратегия за развитие на горския сектор в ЕС. Поканени да дадат своето мнение относно стратегията бяха експерти от Германия, Финландия и Полша.

Съобразно договора за функционирането на Европейския съюз, съюзът няма правна компетентност в сектор Горско стопанство. Сами по себе си обаче, горите и техните ресурси биват обект на редица програми на съюза Горите са важен ресурс, който дава възможност за създаване на работни места особено в планински и слабо-заселените региони. Горите са важен източник на суровина за възобновяема енергия. Те са незаобиколим фактор за поддържане качеството на въздуха и биоразнообразието, и не на последно място, те са място за отдих и здравен туризъм. Всичко това е предпоставка за търсене на общ подход след държавите членки, на базата на което Еврокомисията е изготвила своето предложение за стратегия за горите.

По мнение на Харалд Маузер от Европейския институт по горите в Брюксел, в стратегията трябва да се наблегне на голямата икономическа роля, играна от сектора, защото въпреки, че секторът не е в сърцето на европейската индустрия, по трудова заетост той е един от най-големите. Г-н Маузер подчерта, че ролята на горските стопанства не се ограничава до планинските и отдалечените райони, а напротив дори - голяма част от производствените мощности са концентрирани в индустриалните зони на градовете. Г-н Маузер подчерта, че ролята на горите далеч не се ограничава до икономическите постъпления за съюза, а напротив дори, има големите непреки ползи от развитието на един устойчив и стабилен горски сектор. Горите играят най-важната роля в развитието на био-икономиката. Специалистът също така призова за повече финансови инструменти и възможност за промоциране на сектора и сред подрастващото поколение.

Финландецът Юха Хаккараинен подчерта ролята, която горският сектор може да играе в плана на Жан-Клод Юнкер за ръст, нови работни места и инвестиции. Според него силна стратегия за сектора е предпоставка за повече благоденствие особено в по-отдалечените региони. От икономическа гледна точка горското стопанство има много положителен ефект, тъй като използва местна работа ръка, техника и услуги, така че силните стратегии са стимул за развитие на регионалните и националните икономики. В стратегията г-н Хаккараинен видя възможност да се работи за поддържане на биоразнообразието и справяне с проблема с нелегалната сеч.

Според поляка Ян Шишко горите могат да играят ключова роля в европейската система за търговия с емисии.  Един хектар горски масив може да абсорбира 1,5 тона въглероден диоксид годишно. Това може да се използва в очертаване на система на емисии, която отчита тази полза и тези количества могат да бъдат приспадани от  квотите въглероден диоксид.

В заключение всички участници се обединиха около тезата, че горите ще имат все по-важна роля в икономическото развитие на Европа.

В началото на следващата година предстои и евродепутатите да разгледат предложението за оценка на предложената стратегия изготвено от г-жа Елизабет Кьостингер, евродепутат - докладчик по темата, което ще даде главни насоки на становището на комисията по земеделие по тази стратегия.