Неков пита Еврокомисията за визите за САЩ

« НачалоВъпроси

Европейската комисия няколкократно обяви Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) за споразумение, чрез което нетарифни бариери, които ограничават търговията между САЩ и държавите-членки на ЕС, ще бъдат премахнати. Една от този вид бариери са ограниченията за пътуване върху гражданите на ЕС и непропорционаланата визова политика, която имат САЩ в това отношение. Към момента, близо 75 милиона европейски граждани имат нужда от виза за пътуване в САЩ, сред които са и гражданите на България.

1. Не смята ли Комисията, че ако проблемът с визите не бъде решен до влизането в сила на споразумението, то ТПТИ ще даде икономически предимство на бизнеса както от САЩ, така и от другите държави членки на ЕС, за които не са необходими визи, и ще представлява реална опасност за нормалните икономически процеси в държавите, чиито граждани (включително бизнесмени) имат нужда от виза?

2. Какво смята Комисията относно дискриминационната визова политика на САЩ към европейски граждани?

3. Ще бъдат ли повдигнати въпросите, свързани с визите небходими за граждани на България, Румъния, Кипър, Полша и Хърватия в рамките на споразумението?

Обикновено краткосрочните визи не се разглеждат в търговските споразумения на ЕС. Въпреки това липсата на реципрочност може да окаже въздействие върху движението на физически лица, предоставящи услуги („режим 4“). Комисията съзнава, че разглежданите въпроси са от чувствителен характер и поради това полага старание търговските отношения и/или преговорите за търговски споразумения да са съобразени с цялостните усилия както на европейско равнище, така и на равнището на съответните държави членки[1] за възможно най-скорошното постигане на пълна визова реципрочност със САЩ.

Извън контекста на търговски преговори Комисията повдига този въпрос при всеки възможен случай и на всяко равнище, за последен път на срещата на министрите ЕС—САЩ по въпросите на ПВР през ноември 2014 г. във Вашингтон и на срещата на висшите държавни служители през февруари 2015 г. в Рига.

Успоредно с това, в рамките на новия механизъм за реципрочност на ЕС се провеждат редовни тристранни срещи с участието на Комисията, Съединените американски щати и заинтересованите държави членки с цел обсъждане на напредъка и следващите стъпки, които да бъдат предприети, като се вземат предвид критериите и процедурите за отмяна на визовия режим, определени в законодателството на САЩ. Втората среща се проведе на 13 януари 2015 г. и даде възможност за обмен на информация в контекста на „Доклада за оценка на положението на липса на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика“[2].

Въз основа на информацията, получена в резултат от тристранната среща, Комисията ще реши до крайния срок — април 2015 г., дали да приеме временна мярка за спиране на освобождаването от изискването за виза за някои категории граждани на САЩ или да представи друг доклад за оценка на положението, посочващ мотивите на Комисията да не предложи такава мярка.

_________________________________________________________________________

[1]  България, Хърватия, Кипър, Полша и Румъния

[2] Доклад на Комисията за оценка на положението на липса на реципрочност с някои трети държави в областта на визовата политика, C (2014) 7218 окончателен, 10.10.2014 г.