Има ли ЕС пари за компенсиране на щетите от наводненията

« НачалоПитания

Европейската комисия съобщи на 10 октомври, че предлага 10,5 милиона евро от eвропейския фонд „Солидарност“ да бъдат изплатени на България за покриване на част от щетите, нанесени от катастрофалните наводнения, засегнали източната, североизточната и централната част на страната.

В същото време българското правителство представи искане за нанесени щети от 311,3 милиона евро. В тази връзка искам да попитам Европейската комисия следното:

  1. Как беше изчислен размерът на средствата, които се предлага да бъдат изплатени на България?
  2. Има ли щети, които не бяха признати при изчисляването на компенсацията, и какви са причините те да не бъдат признати?
  3. Осигурено ли е изплащането на тези компенсации, след като бъде завършена законодателната процедура, предвид недостига на средства в европейския бюджет за 2014 г.?

Отговор от комисаря за регионално развитие Корина Крецу:

1. Предложените от Комисията суми по линия на фонд „Солидарност“ са изчислени съгласно установения метод, който се прилага при всеки един случай от създаването на фонда насам. Методът е обяснен на уебсайта на фонд „Солидарност“.

Съгласно метода определянето на размера на помощта се основава на общите преки щети, като се взема предвид относителното благосъстояние на засегнатата държава, както е отразено посредством прага. Прагът представлява определеният в регламента за фонд „Солидарност“ размер на щетите, при който се намесва Фондът в случай на големи бедствия, и е определен на 0,6 % от брутния национален доход (БНД) или 3 млрд. евро по цени от 2011 г., като се прилага по-ниската сума. В случая на България прагът за 2014 г. е 232,502 милиона евро.

За големи бедствия, какъвто е настоящият случай, се прилага прогресивна двуетапна система, като съответната държава получава помощ в размер на 2,5 % за частта от общите преки щети, която е под прага за „голямо бедствие“, и помощ в размер на 6 % за частта от щетите, която е над този праг, като двете суми се събират. При този метод се гарантира, че е взет под внимание относителният капацитет на дадена държава да се справи сама с природното бедствие. Той позволява също така при един и същ размер на щетите сравнително по-бедните държави да получат по-голяма в абсолютно отношение помощ, отколкото по-богатите.

2. Всички преки щети, заявени от България, бяха признати.

3. Сумата ще бъде изплатена веднага щом Съветът и Парламентът предоставят необходимите бюджетни кредити и предназначението на помощта, което предстои да бъде съобщено от българските органи, бъде определено в решение за отпускане на помощ.