Неков: Какви мерки ще предложи ЕК, съобразно новите предложения на ЕП по новата стратегия за горите?

« НачалоПитания

Горите са източник на много недървесни суровини като билки, горски плодове и гъби. На 28.04. Европейският парламент прие доклад по собствена инициатива по комуникацията на Европейската комисия относно „Нова стратегия на ЕС за горите: за горите и сектора на горското стопанство“, в която призовава Европейската комисия да насърчава икономически дейности, каквито са например събирането и отглеждането на билки и други лечебни растения, на гъби и на горски плодове, като ги представи на гражданите като възможност за справяне с безработицата и обезлюдяването, особено в планинските и по-отдалечените региони на ЕС. Докладът призовава към популяризиране продуктите от тези дейности като полезни за човешкото здраве.

Какви мерки би могла да предложи Комисията съобразно тази препоръка?