Мерки за справяне с младежката безработица

« НачалоПитания

На 4 февруари 2015г. Европейската комисия съобщи, че ще отпусне един милиард евро по линия на инициативата за младежка заетост. Значителното увеличаване на размера на предварителното финансиране е особено навременно, защото към момента броят на младите безработни в ЕС достигa 7,5 милиона души. Делът на младежите  в България на възраст между 19 и 24, които не работят, не учат и не се обучават е близо 22 % и надхвърля значително средното за ЕС ниво от 13 %. В моята страна е отчетен най-високият дял на тези младежи, с които службите по заетостта не могат да осъществят контакт.

В тази връзка, бих искал да задам следния въпрос:

Какви специфични мерки предвиждате за социалното приобщаване на младежи, които не желаят да се включат на пазара на труда чрез една от предлаганите форми- образование,  обучение, стажуване или чиракуване?