Неков: Как ЕК ще популяризира логата на европейските схеми за качество на селскостопански продукти и на биологично производство?

« НачалоПитания

Европейският съюз вече широко използва схемите за качество на европейските селскостопански продукти чрез схемите за наименования на продукти с георграфски означения. На по-късен етап Европейската комисия предложи и схема за храни с традиционно-специфичен характер, която също придобива популярност. От 01.07.2010 година се използва задължително и лого за означаване на биологични продкути.

1. Предвижда ли Европейската комисията инфомрационни кампании за тези продукти и за техните лога (за георграфско указание, за означение на географски произход, за храни с традиционно-специфичен характер и на биологични продукти) извън Европейския съюз, например на панаири, или други инициативи, които биха спомогнали за популяризиране на тези означения?

2. Възнамерява ли Комисията в скоро време да предложи храните със традиционно специфичен характер да бъдат защитавани като обекти с гарантирана интелектуална собственост по време на преговорите по международни споразумения със страни извън ЕС? Ако не, защо?