Неков пита ЕК за качеството на стажовете

« НачалоПитания

Въпрос с искане за писмен отговор E-010744/2015 до Комисията

Относно:     Напредъка в прилагането на  препоръката за рамка за качество на стажовете

ОИСР наскоро публикува доклад, озаглавен „Skills Outlook 2015 – Youth, Skills and Employability“ (Перспективи на професионалните умения 2015 г. – умения и пригодност за заетост на младите хора). Злоупотребата със стажове доведе до изключване на необходими и структурни длъжности. В препоръката на Съвета за рамка за качество на стажовете се посочва, че липсва „прозрачност по отношение на условията на труд“ на стажовете и че това може да доведе до използване на „стажантите като евтина и дори безплатна работна ръка“.

За съжаление това се случва главно в държави с най-високо равнище на младежка безработица. Назначаването на стажанти от дружествата няма за цел тяхното обучение или подобряването на техните умения и улесняване на достъпа им до пазара на труда. Напротив дружествата използват някои стажове, за да намалят разходите си за труд, за да поддържат краткосрочните си печалби като по този начин застрашават дългосрочната конкурентоспособност и развитието на дружеството.

В препоръката се предвижда Комисията да следи напредъка на държавите членки.

1.    Анализирала ли е Комисията информацията относно политиките, прилагани от държавите членки за изпълнение на тази препоръка?

2.    Контролира ли Комисията мерките, предприемани от държавите членки за предотвратяване на използването на стажанти като работна ръка вместо обучаването им за придобиване на необходимите умения за навлизане на пазара на труда?

BG

E-010744/2015

Отговор, даден от г-жа Thyssen

от името на Комисията

(31.8.2015)

Комисията напълно споделя опасенията, изразени от уважаемите членове на Парламента.

В рамката за качество на стажовете за 2014 г. се съдържат насоки за осигуряването на висококачествено учебно съдържание и справедливи условия на труд, така че стажовете реално да подпомагат прехода от образование към трудова заетост и да увеличат възможностите на стажантите за намиране на работа. Рамката съдържа също така насоки относно прозрачността по отношение на заплащането и социалното осигуряване, както и на шансовете за наемане на работа. Това ще позволи на потенциалните стажанти да получат цялата им необходима информация относно условията на стажовете към момента на подаване на заявлението и по този начин ще направи процедурата по подбор по-отворена и прозрачна.

Съгласно рамката за качество на стажовете, държавите-членки трябва да предоставят информация на Комисията относно мерките, предприети в съответствие с нея, преди края на 2015 г. Въз основа на тази информация Комисията ще изготви през 2016 г. доклад за напредъка по прилагането на рамката.