Неков пита кога ЕК ще одобри програмата за селските райони

« НачалоПитания

На 11.02.2015 българското правителство одобри Програмата за развитие на селските райони(ПРСР) за периода 2014-2020. На 13.02. Главна Дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК  публикува списък с вече приети 27 от общо всичките 118 ПРСР от държавите членки.

В тази връзка искам да попитам:

1. Кога Европейската комисия се очаква да одобри българската ПРСР?

2. Ясен ли е графикът за разглеждане и приемането на останалите 91 ПРСР и ако да, какъв е той?

3. Възнамерява ли Европейската комисия да изготви интеркативна база от данни, в която по прозрачен начин може да се наблюдава процеса на изпращане и одобрение на всички ПРСР?

България представи своята Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 — 2020 г. в преработен вид на 26 февруари 2015 г. Понастоящем службите на Комисията преглеждат програмата с цел да се гарантира, че измененията, предложени от българските компетентни органи, по целесъобразен начин отразяват забележките на Комисията, изложени в изпратеното до България писмо с коментари през октомври 2014 г., и обсъжданията с българските компетентни органи през последните няколко месеца.

Представената от България Програма за развитие на селските райони ще бъде официално одобрена, след като Европейският парламент и Съветът приемат преработената многогодишна финансова рамка (МФР), изменението на бюджета за 2015 г. и изменението на приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013[1] (за ново разпределение на финансови средства). Ако не възникнат промени, се предвижда Европейският парламент и Съветът да приемат измененията в различните законодателни актове към средата на месец май. След приемането на измененията ПРСР ще се одобряват периодично, след като държавите членки представят окончателните си програми, съобразени със забележките на Комисията, в готов за приемане вид.

Комисията информира държавите членки, Европейския парламент и трети страни за процеса на приемане по различни поводи, в това число чрез работни групи на Съвета, групи за граждански диалог и комисии на ЕП. След като програмите бъдат приети, Комисията публикува на своята интернет страница информационни фишове за отделните държави.

 

[1]     ОВ L 347, 20.12.2013 г.