Неков попита ЕК дали предвижда финансови инструменти за представяне на селскостопански продукти от ЕС в САЩ

« НачалоПитания

Като основна цел на преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) беше посочено отпадането на нетарифни бариери в двустранната търговия САЩ-ЕС. Очаква се споразумението да даде улеснен достъп до взаимните пазари. Много селскостопански производители, особено от присъединилите се след 2004 г. държави членки, сред които е и България, имат опасения, че стопанствата им не са все още в равнопоставено положение с другите европейски и/или американските производители, поради скорошните реорганизации, които трябваше да въведат във връзка с евроинтергационните процеси и ще загубят поминък под натиска на силната конкуренция и невъзможност, поради финансови и нетарифни пазарни ограничения, да се реализират на пазара.

  • Предвижда ли Европейската комисия финансови инструменти, с които да се промоцира европейската селскостопанска продукция в САЩ като цяло, като например специализирани изложения или информационни кампании относно европейските селскостопански продукти?
  • Възнамерява ли Европейската комисия да предвиди финансова или нефинансова помощ(например съвети, консултации и обмяна на добри практики) за тези стопанства и производители, които срещат трудности в реализирането на своето производство в САЩ или претърпяват икономически загуби в следствие от влизането в сила на ТПТИ?