Нови условия за регистриране и етикиране на биопродукти

« НачалоПитания

Снимка: Европейски парламент
Снимка: Европейски парламент
Регламентът относно биологичното производство и етикирането на биологичните продукти (COM(2014) 180 final) дава дефиниции и предложения, които са обект на нееднозначни тълкувания. В тази връзка искам да попитам:

1. В глава I, чл. 3 (7) от регламента, според дефиницията на „група на оператори“, всеки оператор освен производител, трябва да бъде и преработвател на продукция, за да бъде член на този вид групи. Това се задава като предварително условие за участието в „система за групово сертифициране“ (предложено в точка 60 на регламента). Как това ограничение би помогнало на производител, който желае да се включи в групово сертифициране, но няма възможност да бъде едновременно производител и преработвател?

2. Каква е количествената горна граница за използване на оборски тор годишно на хектар, която се предвижда по предложението в точка 24 на регламента? От кога следва да бъде приложена тази мярка в общността?

3. Какво смята Комисията относно ревизия на предложения регламент в частта му засягаща процеса на производство, заложен в точка 9 и точка 47, за да обхваща той и производството на биомумус (ломбрикомпост/вермикомпост), който се произвежда чрез прилагане на естествени техники на производство и който като биопродукт, е компонент във веригата, тясно свързан с производството на биохрани?

4. Може ли биопониката да се разглежда като техника за производство, предотвратяваща замърсяването на водата? Може ли биопониката да бъде смятана за алтернатива на хидропониката?

 

Отговор от комисаря за земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган:

1. Според определението за понятието „група от оператори“ в член 3, параграф 7 от Предложението на Комисията за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти(1) не се изисква като предварително условие за участие в групата всеки оператор освен земеделски стопанин да бъде и преработвател. В предложения регламент се посочва, че земеделският стопани „може“ освен в производството на храни или фуражи да участва и в тяхната преработка. Това би дало възможност за групово сертифициране и за дейностите по преработване, в случай че земеделските стопани извършват такива дейности.

2. Горната граница за количеството животински отпадъци (оборски тор) съгласно определението в Директива 91/676/ЕИО на Съвета(2), което може да се използва на един хектар, е посочена в част I, точка 1.5.4 от приложение II към Предложението на Комисията, а именно 170 kg азот на година за един хектар използвана земеделска площ. Тази горна граница се прилага от началната дата на прилагане на бъдещия регламент. Всъщност тази разпоредба повтаря разпоредбата от сега действащия законодателен акт (член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията(3)).

3. В член 19, параграф 5 от предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти[1] се предвижда, че употребата на торове, които могат да бъдат използвани в биологичното производство, се разрешава чрез актове за изпълнение. При изготвянето на актовете за изпълнение Комисията ще прецени дали торовете, разрешени съгласно настоящите правила[2], включително ломбрикомпост, следва да продължат да бъдат разрешени. Комисията би желала да подчертае, че въпросното предложение е посочено в приложение 2 към нейната работна програма за 2015 г., съдържащо предложения за оттегляния/изменения. Комисията възнамерява да оттегли предложението си и да го замени с нова инициатива, ако не бъде постигнато споразумение в рамките на 6 месеца.

4. Комисията разбира, че биопониката съчетава развъждането на водни животни с производството на култури в затворена система и при нея произведените от животните хранителни вещества се използват за стимулиране на растежа на съответните култури. В този смисъл би могло да се очаква биопониката да окаже по-слабо въздействие върху водата отколкото хидропониката. Въпреки това Комисията счита, че биопониката не може да се разглежда като алтернатива на хидропониката в биологичното производство, тъй като: а) за съответната култура се прилага хидропонно отглеждане и б) животните се развъждат в съоръжения, които представляват затворени системи с рециркулация, като в предложението[3] и двете практики се забраняват.

 


 

Приложение I към Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1).

 

 

Точка 1.1 от част I на приложение II и точка 4.1.5.1 от част III на приложение II.