Земеделците в новите страни са неравнопоставени за компенсациите за ембаргото от Русия

« НачалоПитания

Недопустимо е всички производители да бъдат поставяни под общ знаменател, в конкуренция за безкрайно недостатъчните компенсации от 125 милиона евро, които бяха изчерпани за по-малко от десет дни. Производителите от новите държави членки изпадат в неравностойно положение и с риск от тежки социални последствия, в конкуренция със стоките от по-старите държави членки, които са и обект на по-големи земеделски субсидии.

Тази година в България имаше редица опустошителни наводнения. Тези природни бедствия бяха основна причина за влошената реколта и заниженото качество на земеделската продукция. В тази връзка субсидиите, които предлага ЕС на земеделските производители, засегнати от руското ембарго, дават възможност на стоки от други държави членки да навлизат на българския пазар и да станат конкуренция на местните производители. Искам да изразя и неодобрение към дискриминацията относно самостоятелните производители, за които субсидията е по-малка от тези на членуващите в браншови организации. От тази мярка потърпевши са отново новите земеделски предприемачи на Съюза.

1. Какви мерки предприема Европейската комисията да вземе предвид щетите, причинени от природните бедствия в България, при оценката и отпускането на субсидиите в схемата за подпомагане на производители, засегнати от руското ембарго?

2. Какви нови мерки предвижда Европейската комисия във връзка с наложеното ембарго от Руската федерация?

 

Отговор от комисаря за земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чолош:

Преките компенсации за природни бедствия сами по себе си не попадат в обхвата на общата организация на селскостопанските пазари. Основната цел на мерките, въведени след налагането на руското ембарго, е намаляването на натиска върху онези пазари, които са най-силно засегнати от ограниченията по отношение на вноса. В сектора на плодовете и зеленчуците това се прави посредством мерки като изтегляне от пазара с цел безвъзмездно разпределяне, събиране на реколтата на зелено и несъбиране на реколтата; в сектора на млечните продукти — посредством предоставяне на подпомагане за откриване на възможности за частно складиране и посредством удължаване на периода на прилагане на публична интервенция.

Освен това държавите членки могат да се възползват от възможностите за подпомагане, предвидени в законодателството на ЕС относно държавните помощи(1) и помощите de minimis(2).

Комисията наблюдава отблизо развитието на пазара на всички засегнати сектори и ще предприеме допълнителни мерки при необходимост.


(1) Насоки на Европейския съюз за държавната помощ в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за периода 2014 — 2020 г. (ОВ C 204, 1.7.2014 г., стр. 1).

(2) Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията относно помощта de minimis в селскостопанския сектор (ОВ L 352, 24.12.2013 г.).