ДОКЛАД съдържащ препоръки на Европейския парламент към Комисията относно преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)

« НачалоДоклади

A8-0175/2015

{02/06/2015}1.6.2015

ДОКЛАД

съдържащ препоръки на Европейския парламент към Комисията относно преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)

(2014/2228(INI))

{INTA}Комисия по международна търговия

Докладчик: Бернд Ланге 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ..................... 3

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ........................................................................................... 25

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи........................................... 26

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие......................................................... 30

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси 34

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси........... 40

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните........................................................................................................................ 47

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика  62

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите         67

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони   73

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование......................... 80

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси........................................ 84

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.................................................................................................................................. 90

СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси.................. 95

СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции........................................................ 100

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ.............................. 109

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

съдържащ препоръки на Европейския парламент към Комисията относно преговорите относно Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)

(2014/2228(INI))

Европейският парламент,

–        като взе предвид указанията за водене на преговорите относно Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) между ЕС и САЩ, приети с единодушие от Съвета на 14 юни 2013 г.[1] и декласифицирани и публикувани от Съвета на 9 октомври 2014 г.,

–        като взе предвид членове 168 – 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално принципа на предпазните мерки, включен в член 191, параграф 2,

–        като взе предвид съвместното изявление от първата среща на високо равнище между ЕС и САЩ от 26 март 2014 г.[2],

–        като взе предвид съвместното изявление от 20 март на члена на Комисията Сесилия Малмстрьом и търговския представител на САЩ Майкъл Фроуман относно изключването на обществените услуги в търговските споразумения на ЕС и САЩ,

–        като взе предвид заключенията на Съвета относно ТПТИ от 20 март 2015 г.,

–        като взе предвид заключенията на Съвета относно ТПТИ от 21 ноември 2014 г.[3],

–        като взе предвид съвместното изявление от 16 ноември 2014 г. на президента на САЩ Барак Обама, председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер, председателя на Европейския съвет Херман Ван Ромпьой, министър-председателя на Обединеното кралство Дейвид Камерън, германския канцлер Ангела Меркел, френския президент Франсоа Оланд, италианския министър-председател Матео Ренци и испанския министър-председател Мариано Рахой след разговора им извън официалната рамка на срещата на върха на Г20 в Брисбейн, Австралия,[4]

–        като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 26 – 27 юни 2014 г.[5],

–        като взе предвид политическите насоки на председателя Юнкер от 15 юли 2014 г., адресирани до следващата Комисия и озаглавени „Ново начало за Европа: моята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна“[6],

–        като взе предвид съобщението на Комисията до колегията на Комисията от 25 ноември 2014 г. относно прозрачността на преговорите в рамките на ТПТИ (C(2014)9052)[7], решенията на Комисията от 25 ноември 2014 г. за публикуване на информация относно проведените срещи между членове на Комисията и организации или самостоятелно заети физически лица (C(2014)9051) и за публикуване на информация относно проведените срещи между генерални директори на Комисията и организации или самостоятелно заети физически лица (C(2014)9048), решенията и становищата на Съда на Европейския съюз (C-350/12 P, 2/13 (2), 1/09 (3)) относно достъпа до документи на институциите и решението от 6 януари 2015 г. на Европейския омбудсман за приключване на разследването по собствена инициатива (OI/10/2014/RA) относно действията на Европейската комисия относно искания за информация и достъпа до документи (прозрачност),

–        като взе предвид съвместното изявлението от 3 декември 2014 г. на Енергийния съвет ЕС-САЩ[8],

–        като взе предвид интегрирания подход на ЕС по отношение на безопасността на храните („от фермата до трапезата“), установен през 2004 г.,[9]

–        като взе предвид доклада на Комисията от 13 януари 2015 г. относно обществената консултация онлайн относно защитата на инвестициите и уреждането  на споровете между инвеститор и държава в ТПТИ (SWD(2015)0003),

–        като взе предвид предложенията на ЕС за текстове, внесени за обсъждане със САЩ в кръга от преговори за ТПТИ, по-специално тези, които са били декласифицирани и публикувани от Комисията, наред с другото, документите на ЕС за изразяване на позиция, озаглавени „Нормативни проблеми във връзка с ТПТИ – инженерни предприятия“[10], „Проба за функционалната еквивалентност: предложена методология за регулаторна еквивалентност в автомобилостроенето“[11] и „Главата за търговия и устойчиво развитие/трудовите норми и стандартите в областта на околната среда: документи на ЕС, в които са изложени основните въпроси и елементи за разпоредбите в ТПТИ[12] и писмени предложения относно техническите пречки пред търговията (ТПТ)[13], санитарни и фитосанитарни мерки (СФС)[14], митниците и улесняването на търговията[15], малките и средните предприятия (МСП)[16], евентуални разпоредби относно конкуренцията[17], евентуални разпоредби относно държавните предприятия и предприятията със специални или изключителни права или привилегии[18], евентуални разпоредби относно субсидиите[19] и решаването на спорове[20], както и първоначални разпоредби относно регулаторното сътрудничество[21],

–        като взе предвид становището относно „Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)“ на Комитета на регионите (ECOS-V-063), прието на 110-то пленарно заседание (11-13 февруари 2015 г.), и становището от 4 юни 2014 г. на Европейския икономически и социален комитет относно „Трансатлантическите търговски отношения и становищата на ЕИСК относно засиленото сътрудничество и евентуалното споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ“, 

–        като взе предвид окончателния начален доклад от 28 април 2014 г. на ECORYS за Комисията, озаглавен „Оценка на въздействието на устойчивостта на търговията в подкрепа на преговорите за всеобхватно споразумение за търговия и инвестиции между Европейския съюз и Съединените американски щати“[22],

–        като взе предвид доклада на Комисията от 2015 г. относно пречките за търговията и инвестициите[23],

–        като взе предвид „Подробна оценка на оценката на въздействието от Европейската комисия относно Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите между ЕС и САЩ“, публикувана през април 2014 г. от Центъра за европейски политически изследвания за Парламента,

–        като взе предвид своите предишни резолюции, особено тези от 23 октомври 2012 г. относно търговските и икономическите отношения със Съединените щати[24], от 23 май 2013 г. относно преговорите между ЕС и Съединените американски щати в областта на търговията и инвестициите[25] и от 15 януари 2015 г. относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман за 2013 г.[26],

–        като взе предвид член 108, параграф 4 и член 52 от своя правилник,

–        като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по земеделие и развитие на селските райони, комисията по култура и образование, комисията по правни въпроси, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по конституционни въпроси, както и на комисията по петиции (A8-0175/2015),

A.      като има предвид, че износът чрез търговия и растежът посредством инвестиции са ключови двигатели за работни места и икономически растеж, неизискващи инвестиции от правителствата;

Б.      като има предвид, че БВП на ЕС зависи в голяма степен от търговията и износа и извлича ползи от търговията и инвестициите, които се основават на правила, и като има предвид, че едно амбициозно и балансирано споразумение със САЩ следва да подпомогне възраждането на промишлеността в Европа и да допринесе за постигането на целта за 2020 г. за повишаване от 15 % на 20% на генерирания от промишлеността БВП на ЕС чрез засилването на трансатлантическата търговия със стоки и услуги; като има предвид, че то разполага с потенциал за създаване на възможности, особено за МСП, микропредприятията (в съответствие с определението в препоръка COM 2003/361/ЕО), клъстерите и мрежите от предприятия, които са ощетени от нетарифните бариери в несъразмерно по-голяма степен, отколкото по-големите дружества, тъй като последните имат икономии от мащаба, които им позволяват по-лесен достъп до пазарите и от двете страни на Атлантическия океан; като има предвид, че едно споразумение между двата най-големи икономически блока в света разполага с потенциал за създаването на стандарти, норми и правила, които ще бъдат възприети в световен мащаб, като това би било от полза и за трети държави и би предотвратило по-нататъшно фрагментиране на световната търговия; като има предвид, че непостигането на споразумение ще позволи на други трети държави с различни стандарти и ценности да поемат тази роля вместо тях;

В.      като има предвид, че девет държави – членки на ЕС вече са сключили двустранни споразумения със САЩ и че ТПТИ може да се вдъхнови от добрите практики и да даде възможност за по-добро преодоляване на препятствията, пред които са били изправени тези държави членки;

Г.      като има предвид, че неотдавнашните кризи по границите на ЕС и събитията по света показват необходимостта от инвестиране в световно управление и в система, основана на правила и стойности;

Д.      като има предвид, че е жизненоважно лицата, определящи политиките, да моделират и насърчават взаимодействието на пазарите с оглед на нарастващата взаимосвързаност на световните пазари – до 40% от европейските промишлени продукти се произвеждат от вносни продукти нагоре по веригата; като има предвид, че промишленото производство все повече ще се осъществява в световни вериги за създаване на стойност, и като има предвид, че наличието на подходящи търговски правила и премахването на ненужните бариери са от основно значение за създаването на добавена стойност, като същевременно поддържат и развиват силна, конкурентоспособна и диверсифицирана индустриална база в Европа;

Е.      като има предвид, че опитите на ЕС да се справи с предизвикателствата на изменението на климата, опазването на околната среда и безопасността на потребителите доведоха до високи регулаторни разходи за предприятията в ЕС, съчетани с високи цени на енергийните суровини и електроенергията, които – ако не бъдат разгледани в ТПТИ – могат да ускорят процеса на делокализация, деиндустриализация и загуба на работни места и да застрашат целите на ЕС за повторна индустриализация и заетост, което също така ще се отрази пагубно на самите политически цели, които се стреми да постигне нормативната уредба на ЕС;

Ж.     като има предвид, че едно добре обмислено споразумение за търговия би могло да допринесе за овладяване на възможностите, свързани с глобализацията; като има предвид, че едно силно и амбициозно споразумение за търговия следва не само да се съсредоточава върху намаляването на тарифите и нетарифните бариери, но следва също така да бъде и инструмент за защита на работниците и потребителите и за опазване на околната среда; като има предвид, че едно силно и амбициозно споразумение за търговия представлява възможност за създаване на рамка чрез укрепване на регулирането до най-високо равнище, в съответствие с нашите споделени ценности, като по този начин се предотвратява социалният и екологичният дъмпинг и се гарантира високо равнище на защита на потребителите с оглед на споделената цел за открита конкуренция при равнопоставени условия;

З.       като има предвид, че макар общите високи стандарти да са в интерес на потребителите, следва да се признае, че сближаването също така има смисъл за предприятията, тъй като по-високите разходи, произтичащи от по-високи стандарти, може да бъдат по-добре компенсирани с увеличени икономии от мащаба на един потенциален пазар с 850 милиона потребители;

И.      като има предвид, че предходните споразумения за търговия разкриха значителни ползи за европейската икономика, но че е трудно е да се извърши оценка на реалното въздействие на ТПТИ върху икономиките на ЕС и на САЩ и то да бъде предвидено, докато преговорите са в ход и проучванията показват противоречиви резултати; като има предвид, че ТПТИ само по себе си няма да разреши дълготрайните структурни икономически проблеми и техните основни причини в ЕС, а следва да бъде разглеждано като елемент от една по-широка европейска стратегия за създаване на работни места и растеж, като очакванията по отношение на ТПТИ следва да бъдат съизмерими с равнището на амбиция, което ще бъде постигнато в преговорите;

Й.      като има предвид, че последиците от руското ембарго ясно показаха продължаващото геополитическо значение на селското стопанство, важността на наличието на достъп до набор от различни селскостопански пазари и необходимостта от силни и стратегически търговски партньорства с надеждни търговски партньори;

K       като има предвид, че за европейското селско стопанство е важно да се осигури взаимноизгодна търговска сделка със САЩ с цел подобряване на позициите на ЕС като основен участник на световния пазар, без да се излагат на риск сегашните стандарти за качество на европейските селскостопански продукти и бъдещото подобряване на тези стандарти, като същевременно се запази европейският модел на селско стопанство и се осигури неговата икономическа и социална жизнеспособност;

Л.      като има предвид, че търговските и инвестиционните потоци не представляват цел сами по себе си и че благосъстоянието на обикновените граждани, работниците и потребителите, както и увеличените възможности за извършване на стопанска дейност като движещи сили за растеж и работни места са референтните показатели за споразуменията за търговия; като има предвид, че ТПТИ следва да се разглежда като модел на добро споразумение за търговия, което отговаря на тези изисквания, за да служи за пример за нашите бъдещи преговори с други търговски партньори;

М.     като има предвид, че се изисква определена степен на поверителност в преговорите, за да се постигне висококачествен резултат, и че ограниченото равнище на прозрачност, при което преговорите са  провеждани в миналото, е довело до дефицит от гледна точка на демократичния контрол на преговорния процес;

Н.      като има предвид, че председателят Юнкер ясно повтори в политическите си насоки, че желае балансирано и приемливо споразумение за търговия със Съединените щати и че – въпреки че ЕС и САЩ могат да направят важна стъпка напред към взаимното признаване на продуктовите си стандарти и да работят за изготвянето на трансатлантически стандарти – ЕС няма да пожертва стандартите си в областта на безопасността (на храните), здравеопазването, хуманното отношение към животните, социалните въпроси, опазването на околната среда и защитата на данните, както и своето културно многообразие; припомня, че безопасността на храните, които консумираме, защитата на личните данни на европейските граждани и услугите от общ интерес не подлежат на договаряне, освен ако целта е постигане на по-високо равнище на защита;

О.      като има предвид, че е важно да се обезпечи задоволително приключване на преговорите по споразумението относно сферата на неприкосновеност на личния живот и Рамковото споразумение за защита на данните;

П.      като има предвид, че председателят Юнкер също така ясно заяви в политическите си насоки, че няма да приеме юрисдикцията на съдилищата в държавите членки да бъде ограничена от специални режими за инвестиционни спорове; като има предвид, че резултатите от обществената консултация относно защитата на инвестициите и уреждането на спорове между инвеститорите и държавата при ТПТИ вече са налице, понастоящем се провежда процес на размисъл – при отчитане на приносите – във и между трите институции, като същевременно се извършва обмен с гражданското общество и стопанския сектор, относно най-добрия начин да се постигне защита на инвестициите и равно третиране на инвеститорите при едновременното гарантиране на правото на държавите да регулират;

Р.      като има предвид, че Парламентът напълно подкрепя както решението на Съвета да се декласифицират указанията за водене на преговори, така и инициативата на Комисията за прозрачност; като има предвид, че оживеният обществен дебат в цяла Европа относно разискването за ТПТИ показа необходимостта преговорите за ТПТИ да бъдат приключени по по-прозрачен и по-приобщаващ начин, като се вземат предвид опасенията, изразени от европейските граждани, и като се оповестят резултатите от преговорите на широката общественост;

С.      като има предвид, че от юли 2013 г. между САЩ и ЕС се водят преговори, но досега не е постигнато споразумение по общ текст;

Т.      като има предвид, че се очаква ТПТИ да бъде споразумение със смесен характер и да изисква ратифициране от Европейския парламент и от всичките 28 държави членки;

1.       отправя, в контекста на продължаващите преговори за ТПТИ, следните препоръки към Комисията:

а)       относно обхвата и по-широкия контекст:

i)            да гарантира, че прозрачните преговори по ТПТИ водят до амбициозно, всеобхватно, балансирано и основано на високи стандарти споразумение за търговия и инвестиции, което би насърчило устойчив растеж със споделени ползи в държавите членки и с взаимни и реципрочни ползи между партньорите, би повишило международната конкурентоспособност и би открило нови възможности за дружествата от ЕС, по-специално МСП, би подкрепило създаването на висококачествени работни места за европейските граждани и би донесло преки ползи на европейските потребители; съдържанието и прилагането на споразумението са по-важни от скоростта на протичане на преговорите; да подчертае, че Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ) е най-значимият скорошен проект между ЕС и САЩ, който следва да даде нов тласък на трансатлантическото партньорство като цяло, а не само на търговските му аспекти; да подчертае, че успешното му сключване е от високо геополитическо значение;

ii)           да подчертае, че докато преговорите за ТПТИ се състоят от преговори по три основни области – амбициозно подобряване на реципрочния достъп до пазара (за стоки, услуги, инвестиции и обществени поръчки на всички равнища на управление), намаляване на нетарифните бариери и повишаване на съвместимостта на регулаторните режими, както и разработване на общи правила за справяне с общите предизвикателства и възможности в световната търговия – всички тези области са еднакво важни и трябва да бъдат включени в широкообхватен пакет; ТПТИ следва да бъде амбициозно и обвързващо на всички равнища на управление от двете страни на Атлантическия океан, споразумението следва да доведе до трайно и истинско отваряне на пазара на реципрочна основа и до улесняване на търговията на място, да обръща особено внимание на структурните мерки за постигане на по-голямо трансатлантическо сътрудничество, като същевременно се утвърждават регулаторните стандарти и защитата на потребителите и се предотвратява социалният, фискалният и екологичният дъмпинг;

iii)          да има предвид стратегическото значение на икономическите отношения между ЕС и САЩ по принцип и на ТПТИ в частност, наред с другото, като възможност за насърчаване на принципите и ценностите, заложени в рамка, основана на правила, които ЕС и САЩ споделят и ценят, и да изгражда общ подход и обща визия към световната търговия, световните инвестиции и свързаните с търговията въпроси, като високите стандарти, норми и разпоредби, за да се разработи по-широка трансатлантическа визия и общ набор от стратегически цели; да има предвид, че с оглед на големината на трансатлантическия пазар ТПТИ представлява възможност за моделиране и регулиране на международния търговски ред, за да се гарантира просперитетът и на двата блока в един взаимосвързан свят;

iv)          да гарантира, особено предвид неотдавнашните положителни промени в Световната търговска организация (СТО), че евентуалното споразумение със САЩ ще послужи като трамплин за по-широкообхватни търговски преговори и няма да предопредели процеса в рамките на СТО, нито ще му противодейства; двустранните и многостранните споразумения за търговия следва по принцип да се разглеждат като втория най-добър вариант и не трябва да пречат на полаганите усилия за постигане на значителни подобрения на многостранно равнище; ТПТИ трябва да гарантира полезни взаимодействия с други споразумения за търговия, по които понастоящем се водят преговори;

v)           да има предвид, че в ДФЕС търговската политика на ЕС се определя като неделима част от външната дейност на Съюза по принцип, и следователно да извърши оценка на последиците от окончателното споразумение, като признае възможностите като по-лесен достъп до пазара вследствие на общи трансатлантически стандарти и рисковете като отклоняването на търговията от развиващите се страни вследствие на ерозия на тарифните преференции;

vi)          да гарантира, че споразумението осигурява пълно зачитане на стандартите на ЕС относно основните права чрез включването на правно обвързваща и суспензивна клауза за правата на човека като стандартна част от търговските споразумения на ЕС с трети държави;

б)      относно достъпа до пазарите

i)            да гарантира, че предложенията за достъп до пазара в различни области са реципрочни, еднакво амбициозни и отразяват очакванията и на двете страни, подчертава, че различните предложения за тези области трябва да бъдат балансирани;

ii)           да се стреми към премахване на всички митнически тарифи, като същевременно се зачита наличието на редица чувствителни селскостопански и промишлени продукти от двете страни, за които ще трябва да бъдат договорени изчерпателни списъци по време на преговорния процес; отбелязва, че в това отношение ВИТС би могло да бъде добра отправна точка, за да се предвидят подходящи преходни периоди за най-уязвимите продукти, както и квоти и, в редки случаи, тяхното изключване;

iii)          да положи всички възможни усилия за включването на защитна клауза в споразумението – както ясно е записано в мандата за преговори – която да бъде задействана, ако увеличението на вноса на определен продукт застрашава сериозно да навреди на местното производство на храни;

iv)          да има предвид, че тъй като ЕС е най-големият търговски блок в световен мащаб, той има важни офанзивни интереси във високо специализирания сектор на услугите, например в областта на инженерните и други професионални услуги, телекомуникационните, финансовите или транспортните услуги;

v)           да увеличава достъпа до пазара на услугите съгласно „подхода на смесения списък“, като за достъпа до пазарите използва „положителни списъци“, като по този начин услугите, които трябва да бъдат отворени за чуждестранни дружества, бъдат изрично посочени, а новите услуги – изключени, като същевременно се гарантира, че евентуалните клаузи за запазване на съществуващото положение и за задържане се прилагат само към разпоредбите за недискриминация и позволяват достатъчно гъвкавост с цел връщане на услугите от общ икономически интерес към обществения контрол, както и с цел отчитане на появата на нови и иновативни услуги и използването на подход на „отрицателния списък“ за целите на националното третиране;

vi)          преговорите следва по същество да разгледат и премахнат съществуващите ограничения от страна на САЩ за услугите в областта на морския и въздушния транспорт, притежавани от европейски предприятия, произтичащи от законодателството на САЩ, като например закона „Джоунс“, закона за чуждестранно драгиране, федералния закон за въздушния транспорт и закона на САЩ относно въздушния каботаж, и по отношение на ограниченията върху капитала за чуждестранната собственост на въздушни превозвачи, които сериозно възпрепятстват достъпа до пазара за дружества от ЕС, както и иновациите в самите Съединени щати;

vii)         да се основава на съвместното изявление, което отразява ясния ангажимент на преговарящите страни да изключат настоящите и бъдещите услуги от общ интерес, както и услугите от общ икономически интерес от приложното поле на ТПТИ (включително, но не само водоснабдяване, здравеопазване, социални услуги, системи за социална сигурност и образование), да гарантира, че националните и, ако е приложимо, местните органи ще запазят пълното право да въвеждат, приемат, запазват или отменят всякакви мерки по отношение на възлагането, организацията, финансирането и предоставянето на обществени услуги, както е предвидено в Договорите и в мандата за преговори на ЕС; това изключение следва да се прилага независимо от начина на предоставяне и финансиране на услугите;

viii)        да положи максимални усилия да гарантира взаимно признаване на професионалните квалификации, по-специално чрез създаването на правна рамка с федералните щати, които имат регулаторни правомощия в тази област, с цел да се даде възможност на специалистите от ЕС и САЩ да практикуват от двете страни на Атлантическия океан и да се улесни мобилността на инвеститори, специалисти и висококвалифицирани работници и техници между ЕС и САЩ в секторите, обхванати от ТПТИ;

ix)          да има предвид, че облекчаването на визовия режим за европейските доставчици на услуги и стоки е ключов елемент за извличането на полза от споразумението, и да засили, в контекста на преговорите, политическия натиск върху САЩ да гарантира пълна визова реципрочност и еднакво третиране на всички граждани на държавите – членки на ЕС, без дискриминация по отношение на достъпа им до САЩ;

x)           да съчетае преговорите относно достъпа до пазара в областта на финансовите услуги със сближаването на финансовите разпоредби в максимална степен с цел да се подкрепи въвеждането и съвместимостта на необходимо регулиране, за да се засили финансовата стабилност, да се гарантира адекватна защита за потребителите на финансови стоки и услуги и да се подкрепят текущите усилия за сътрудничество в рамките на други международни форуми, като например Базелския комитет по банков надзор и Съвета за финансова стабилност; да гарантира, че тези усилия за сътрудничество не ограничават суверенитета на ЕС и държавите членки за регулиране и надзор, включително способността им да забраняват определени финансови продукти и дейности;

xi)          да установи засилено сътрудничество между ЕС, държавите членки и САЩ, включително механизми за по-ефикасно международно сътрудничество с цел определяне на по-високи стандарти против финансовата и данъчната престъпност и корупцията;

xii)         да гарантира, че достиженията на правото на ЕС по отношение на защитата на личните данни не са компрометирани чрез либерализирането на потоците от данни, по-специално в областта на електронната търговия и финансовите услуги, като същевременно признава значението на потоците от данни като гръбнак на трансатлантическата търговия и цифровата икономика; да включи, като ключов пункт, широкообхватна и недвусмислена хоризонтална самостоятелна разпоредба, основана на член XIV от Общото споразумение за търговия и услуги (ГАТС), която в пълна степен освобождава от споразумението съществуващата и бъдещата правна рамка на ЕС относно защитата на лични данни, без условие тя да бъде съгласувана с други части на ТПТИ; да води преговори относно разпоредби, които засягат движението на лични данни само ако пълното прилагане на правилата за защита на данните от двете страни на Атлантическия океан е гарантирано и спазвано, и да си сътрудничи със САЩ, за да насърчава трети държави да приемат подобни високи стандарти за защита на данните по света;

xiii)        да има предвид, че одобрението на Европейския парламент за окончателното трансатлантическо споразумение може да бъде застрашено докато общото масово наблюдение не бъде напълно изоставено и не бъде намерено адекватно решение за правата на защита на неприкосновеността на личния живот на гражданите на ЕС, включително административна и съдебна защита, съобразно посоченото в параграф 74 от резолюцията на Парламента от 12 март 2014 г.;

xiv)        да гарантира, че доверието между ЕС и САЩ, което беше подкопано в следствие на скандалите относно масовото наблюдение, ще бъде бързо и изцяло възстановено;   

xv)         да включи амбициозна глава относно конкуренцията с цел да гарантира, че европейското право в областта на конкуренцията се спазва надлежно, по-специално в цифровия свят; да гарантира, че частните дружества могат да се конкурират лоялно с държавните или контролираните от държавата дружества; да гарантира, че държавните субсидии за частни дружества се регулират и подлежат на прозрачна система за контрол;

xvi)        да призове за открита конкуренция и развитие на цифровата икономика, която е глобална по своята същност, но има за основни бази ЕС и САЩ; да подчертае при преговорите, че цифровата икономика трябва да бъде централна тема за трансатлантическия пазар, като стимулира глобалната икономика и в по-нататъшно отваряне на световните пазари;

xvii)       да има предвид, що се отнася до услугите на информационното общество и телекомуникационните услуги, че е от особено значение ТПТИ да гарантира равни условия с равен и прозрачен достъп въз основа на реципрочност на дружествата за услуги от ЕС до пазара на САЩ и със задължение от страна на американските доставчици на услуги да зачитат и спазват всички съответни промишлени и продуктови стандарти за безопасност и правата на потребителите при предоставяне на услуги в Европа или за европейските потребители;

xviii)      да гарантира в споразумението, при пълно съответствие с Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, че страните си запазват правото да приемат или да продължат да прилагат всяка една мярка (по-специално от регулаторен и/или финансов характер), свързана със защитата или насърчаването на културното и езиковото многообразие, в съответствие с приложимите членове, установени в Договора за функционирането на Европейския съюз, както и свободата и плурализма на медиите, независимо от използваната технология или платформа за разпространение и като се има предвид, че мандатът, даден на Европейската комисия от държавите членки, изрично изключва аудиовизуалните услуги;

xix)        да уточни, че нищо в споразумението няма да засегне способността на ЕС или на държавите – членки на ЕС да субсидират и предоставят финансова подкрепа за сектора на културата, както и културните, образователните и аудиовизуалните услуги;

xx)         да потвърди, че системата на фиксирани цени на книгите и фиксирането на цените за вестници и списания няма да бъдат застрашени от задълженията, произтичащи от споразумението за ТПТИ;

xxi)        предвид огромния интерес на част от европейските дружества, и по-конкретно МСП, във връзка с получаването на недискриминационен достъп до договори за обществени поръчки в САЩ както на федерално, така и на подфедерално равнище, например за строителни услуги, гражданско строителство, инфраструктура и стоки и услуги в областта на транспорта и енергетиката, да възприеме амбициозен подход към главата относно обществените поръчки, като едновременно с това зачита съответствието на главата с новите директиви на ЕС за възлагане на обществени поръчки и концесии, с цел коригиране, в съответствие с принципа на реципрочност, на големите различия, съществуващи понастоящем в степента на отвореност на двата пазара на обществени поръчки от двете страни на Атлантическия океан, чрез значително отваряне на пазара на САЩ (който все още се ръководи от закона „Купувайте само американски стоки“ от 1933 г.) както на федерално, така и на подфедерално равнище, въз основа на поетите в Споразумението за държавните поръчки ангажименти и чрез премахването на ограниченията, които понастоящем се прилагат в еднаква степен на федерално, щатско и местно равнище в САЩ; да създаде механизми с цел да се гарантира, че ангажиментите, поети от федералните власти на САЩ, ще бъдат спазени на всички политически и административни равнища;

xxii)       да гарантира, с цел създаване на открити, недискриминационни и предвидими процедурни изисквания, които обезпечават равен достъп на дружествата от ЕС и САЩ, особено МСП, при участието им в търгове за възлагане на обществени поръчки, че САЩ ще увеличат прозрачността на действащите на тяхна територия тръжни процедури;

xxiii)      да насърчава сътрудничеството между ЕС и САЩ на международно равнище с цел насърчаване на общи стандарти за устойчивост на обществените поръчки на всички федерални и подфедерални равнища на управление, наред с другото, при прилагането на наскоро преразгледаното Споразумение за държавните поръчки, и приемането и спазването от страна на бизнеса на стандартите за социална отговорност въз основа на Насоките за многонационалните предприятия на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР); 

xxiv)      да гарантира, че федералните щати са включени в преговорния процес, за да се постигнат значими резултати що се отнася до отварянето на американския пазар на договори за обществени поръчки за предприятията от ЕС;

xxv)       да вземе под внимание във връзка с обществените поръчки чувствителния характер на сферата на отбраната и сигурността и да вземе предвид целите, поставени от държавните и правителствените ръководители по време на Съвета по отбрана през 2013 г. за насърчаване на установяването на европейски пазар на сигурността и отбраната и на европейска отбранителна технологична и индустриална база (ЕОТИБ);

xxvi)      да гарантира, че при преговорите по правилата за произход съществува стремеж да се съгласуват подходите на ЕС и на САЩ и да се установят ефективни правила за произход, като по този начин се избягва подкопаването им от други споразумения, да счита, че преговорите са възможност да се постигне напредък по отношение на възприемането на общи стандарти за задължително обозначаване на произхода на продуктите; като се има предвид приключването на преговорите за Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада и потенциалната актуализация на споразумението за свободна търговия между ЕС и Мексико, възможността и обхвата на кумулирането ще трябва да бъдат разгледани; да има все пак предвид, че целта на ТПТИ е да улесни търговията с автентични продукти от САЩ и ЕС, а не да разреши вноса от трети страни, поради което е необходимо предоставянето на изключения за определени продукти да се разглежда според всеки конкретен случай и за чувствителни сектори следва да се предоставят изключения за всички видове кумулиране;

xxvii)     да гарантира, че ТПТИ е споразумение от отворен тип и да търси начини, чрез които ценни партньори, проявяващи интерес към преговорите по ТПТИ заради споразуменията за митнически съюз с ЕС или САЩ, да могат да бъдат по-активно информирани във връзка с хода на преговорите;

в)      по отношение на регулаторното сътрудничество, стълба на съгласуваност и НТБ:

i)            да гарантира, че главата относно регулаторното сътрудничество насърчава прозрачна, ефективна, насърчаваща конкуренцията икономическа среда чрез идентифициране и предотвратяване на евентуалните бъдещи нетарифни бариери за търговията, които засягат несъразмерно МСП, и улесняване на търговията и инвестициите, като същевременно се развиват и осигуряват най-високите равнища на защита на здравето и безопасността в съответствие с принципа на предпазните мерки, установен в член 191 от ДФЕС, законодателството в областта на потребителите, условията на труд, околната среда и хуманното отношение към животните, както и на културното многообразие, съществуващо в рамките на ЕС; да подкрепя, при пълно зачитане на регулаторната автономия, установяването на структуриран диалог и сътрудничество между регулаторите по възможно най-прозрачен начин и с участието на заинтересованите страни; да включи хоризонтални въпроси относно регулаторната съгласуваност и прозрачността във връзка с разработването и прилагането на ефикасни, рентабилни и по-съвместими разпоредби за стоките и услугите; преговарящите от двете страни трябва да определят и да изяснят кои технически процедури и стандарти са от основно значение и не могат да бъдат излагани на риск, кои могат да бъдат обект на общ подход, в кои области е желателно взаимно признаване въз основа на общ висок стандарт и стабилна система за пазарен надзор и кои са областите, в които е възможен просто по-добър обмен на информация, въз основа на опита от провежданите от няколко години преговори в редица форуми, включително Трансатлантическия икономически съвет и Форума за регулаторно сътрудничество на високо равнище, да се гарантира също така, че няма да се засегнат стандартите, които вече са установени за области, за които са налице съществени различия в законодателството или стандартите на САЩ в сравнение с тези на ЕС, например  прилагането на действащото (рамково) законодателство (напр. REACH) или приемането на нови закони (напр. клонирането), или бъдещи определения, които засягат равнището на защита (напр. химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система); да гарантира, че никоя от разпоредбите относно сътрудничеството в областта на регулирането в рамките на ТПТИ няма да определя процесуални изисквания за приемането на актове на Съюза, засегнати от това, нито пък ще води до приложими права в това отношение;

ii)           да базира преговорите относно санитарните и фитосанитарните мерки и мерките във връзка с техническите пречки пред търговията върху основните принципи, заложени в многостранните споразумения в тези две области, и да защити европейските санитарни и фитосанитарни стандарти и процедури; да цели, на първо място, премахването или значителното намаляване на прекалено обременителните санитарни и фитосанитарни мерки, включително свързаните с тях процедури за внос; да гарантира по-конкретно, че предварителните одобрения, задължителните протоколи и предварителните митнически проверки не се прилагат като постоянна мярка за внос; да постигне по-голяма прозрачност и отвореност, взаимно признаване или еквивалентни стандарти, обмен на най-добри практики, укрепване на диалога между регулаторните органи и заинтересованите страни и засилване на сътрудничеството в международните органи по стандартизация; да гарантира, при преговорите относно санитарните и фитосанитарните мерки и мерките във връзка с техническите пречки пред търговията, че високите стандарти, въведени с цел гарантиране на безопасността на храните, живота и здравето на хората, животните и растенията в ЕС няма да бъдат изложени на риск по никакъв начин;

iii)          да насърчава САЩ да отмени забраната върху вноса на говеждо месо от ЕС;

iv)          във връзка с главата относно хоризонталното регулаторно сътрудничество да насърчава двустранното регулаторно сътрудничество с цел избягване на излишните различия, особено по отношение на новите технологии и услуги, в полза на конкурентоспособността на Европа и САЩ и избора на потребителите; да постигне това чрез засилен обмен на информация и да подобри приемането и прилагането на международни инструменти, като същевременно спазва принципа на субсидиарност, въз основа на успешни прецеденти като ISO стандартите или в рамките на Световния форум за хармонизация на регулаторната уредба за превозните средства (WP. 29) на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН); да не забравя, че признаването на еквивалентността на възможно най-голям брой разпоредби за безопасността на превозните средства на базата на утвърдени еднакви равнища на защита би било едно от най-важните постижения на споразумението; да гарантира, че предварителната оценка на въздействието на всеки регулаторен акт следва да измерва въздействието му върху потребителите и околната среда, в допълнение към въздействието му върху търговията и инвестициите; да насърчава регулаторната съвместимост, без да се излагат на риск легитимните регулаторни и политически цели и правомощията на законодателите на ЕС и САЩ;

v)           да преследва целта да се продължи осигуряването на висока степен на безопасност на продуктите в рамките на Съюза и същевременно да се премахне ненужното дублиране на изпитвания, което води до разхищение на ресурси, по-специално за продуктите с нисък риск;

vi)          да разгледа митническите въпроси, които надхвърлят обхвата на разпоредбите на Споразумението на СТО за улесняване на търговията, и да подчертае, че за да се постигне действително премахване на административната тежест, е необходимо да се положат усилия за постигане на максимална степен на регулаторно сближаване на политиките и практиките, свързани с митниците и границите;

vii)         да определи ясно в контекста на бъдещото регулаторно сътрудничество кои мерки засягат техническите пречки пред търговията и дублираната или излишната административна тежест и формалности и кои мерки са свързани с основните стандарти и уредби или с процедури, които обслужват цели в областта на обществената политика;

viii)        да спазва изцяло установените регулаторни системи от двете страни на Атлантическия океан, както и да зачита ролята на Европейския парламент в процеса на вземане на решения на ЕС и неговия демократичен контрол върху регулаторните процеси в ЕС при създаването на рамката за бъдещо сътрудничество, като в същото време гарантира максимална прозрачност и следи за балансирано участие на заинтересованите страни в консултациите, включени в изготвянето на регулаторно предложение, и да не забавя европейския законодателен процес; да уточни ролята, състава и правния статут на органа за регулаторно сътрудничество, като взима предвид факта, че всяко пряко и задължително прилагане на препоръките му би нарушило утвърдените в Договорите законодателни процедури; да следи също така органът да запазва напълно способността на националните, регионалните и местните органи да приемат законодателство относно собствените си политики, по-специално политиките, свързани със социалните въпроси и околната среда;

г)       по отношение на правилата:

i)            да съчетае преговорите за достъпа до пазара и регулаторното сътрудничество със създаването на амбициозни правила и принципи, като има предвид, че всеки стълб обхваща специфични чувствителни области по въпроси – като например, но не само, устойчивото развитие, енергетиката, малките и средните предприятия, инвестициите и държавните предприятия;

ii)           да гарантира, че главата относно устойчивото развитие е задължителна и приложима и има за цел пълно и ефективно ратифициране, прилагане и гарантиране на спазването на осемте основни конвенции на Международната организация на труда (МОТ) и тяхното съдържание, програмата за достоен труд на МОТ и основните международни споразумения в областта на околната среда; разпоредбите трябва да са насочени към по-нататъшно подобряване на степента на защита на трудовите норми и стандартите в областта на околната среда; една амбициозна глава относно търговията и устойчивото развитие трябва също да включва правила относно корпоративната социална отговорност въз основа на Насоките за многонационалните предприятия на ОИСР и ясно структуриран диалог с гражданското общество;

iii)          да гарантира, че трудовите норми и стандартите в областта на околната среда не се ограничават до главата относно търговията и устойчивото развитие, а ще бъдат включени и в други части на споразумението като инвестициите, търговията с услуги, регулаторното сътрудничество и обществените поръчки.

iv)          да гарантира, че трудовите норми и стандартите в областта на околната среда са приложими, като се използва за основа добрият опит от съществуващите споразумения за свободна търговия, сключени от ЕС и САЩ, и националното законодателство;  да се гарантира, че прилагането и спазването на трудовите разпоредби подлежи  на ефективен процес на мониторинг, с участието на социалните партньори и представители на гражданското общество, както и на общата процедура за уреждане на спорове, която се отнася до цялото споразумение;

v)           да гарантира, че – при пълно зачитане на националното законодателство – служителите на трансатлантическите дружества, регистрирани съгласно правото на държава – членка на ЕС, имат достъп до информация и консултация в съответствие с Директивата относно европейския работнически съвет;

vi)          да гарантира, че икономическото и социалното въздействие и въздействието върху околната среда на ТПТИ се преценява също така чрез задълбочена и обективна предварителна оценка на въздействието върху устойчивостта на търговията при пълно спазване на Директивата на ЕС за  оценка на въздействието върху устойчивостта, с ясно участие на заинтересованите страни и гражданското общество; отправя искане към Комисията да извърши сравнителни задълбочени проучвания за всяка държава членка, както и оценка на конкурентоспособността на  секторите на ЕС и съответните сектори на САЩ, с цел да се направят прогнози за загубите и печалбите по отношение на работните места в засегнатите сектори във всяка държава членка, като разходите за приспособяване може да бъдат  частично поети чрез финансиране от ЕС и държавите членки;

vii)         да запази целта за посвещаване на специална глава на енергетиката, включително промишлените суровини;  да гарантира, че в процеса на преговорите двете страни проучват начините за улесняване на износа на енергия, така че ТПТИ да отмени всички съществуващи ограничения или пречки за износ на горива, включително втечнен природен газ и суров нефт, между двамата търговски партньори, с цел създаване на конкурентоспособни, прозрачни и недискриминационни енергийни пазара, като по този начин ще се подкрепи диверсификацията на енергийните източници, ще се допринесе за сигурността на доставките и ще се постигнат по-ниски цени на енергията; подчертава, че тази глава относно енергетиката трябва да включва ясни гаранции, че стандартите на ЕС в областта на околната среда и целите на ЕС за действия по отношение на климата не трябва да се застрашават; да насърчава сътрудничеството между ЕС и САЩ за прекратяване на освобождаването от данъци върху горивата за търговския въздушен транспорт в съответствие с ангажиментите на Г-20 за постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива;

viii)        да гарантира, че всяко споразумение оставя непокътнато правото на всеки от партньорите да управлява и регулира проучването,  експлоатацията и производството на източници на енергия, но че след като бъде взето решение за експлоатация, се прилага принципът на недопускане на дискриминация; да има предвид, че нищо в споразумението не следва да накърнява законосъобразните недискриминационни демократични решения по отношение на производството на енергия в съответствие с принципа на предпазливост;  да  гарантира, че достъп до суровини, както и до енергия следва също да бъде предоставен на недискриминационна основа за дружествата както от ЕС, така и от САЩ и че стандартите за качество на енергийните продукти трябва да бъдат спазвани, включително стандартите за енергийните продукти, свързани с тяхното въздействие върху емисиите на СО2, като например посочения в Директивата за качеството на горивата;

ix)          да гарантира, че ТПТИ подкрепя използването и популяризирането на екологосъобразни стоки и услуги, включително чрез улесняване на тяхното разработване, и опростява техния износ и внос, като по този начин оползотворява значителния потенциал – както за ползи за околната среда, така и за икономически ползи, предлаган от трансатлантическата икономическа дейност и допълващ текущите многостранни преговори относно споразумението за екологосъобразните стоки, с цел да се допринесе за борбата срещу глобалното затопляне и за създаването на нови работни места в „зелената икономика“;

x)           да гарантира, че ТПТИ служи като форум за разработване на амбициозни и задължителни общи стандарти за устойчивост за производството на енергия и енергийната ефективност, като винаги се вземат предвид съществуващите стандарти, които се спазват и от двете страни, като например директивите на ЕС за енергийното етикетиране и за екопроектирането, и да проучи начините за засилване на сътрудничеството в областта на научните изследвания, развитието и иновациите в областта на енергетиката и насърчаването на нисковъглеродни и екологични технологии;

xi)          да  гарантира, че ТПТИ допринася за устойчиво управление на рибните ресурси, по-специално чрез сътрудничеството между страните в борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН);

xii)         да гарантира, че ТПТИ включва специална глава за МСП в рамките на ТПТИ въз основа на съвместния ангажимент на двете преговарящи страни и че има за цел създаването на нови възможности в САЩ за европейските МСП (включително микропредприятията), въз основа на отчетения опит на МСП износители, например чрез премахване на изискванията за двойно сертифициране, чрез създаване на уеб-базирана информационна система за различните нормативни уредби и най-добри практики, чрез улесняване на достъпа до схеми за подпомагане на МСП, чрез въвеждането на ускорени процедури на границата или чрез премахването на определени тарифни пикове, които продължават да съществуват;  следва да  установи механизъм за съвместна работа на двете страни за улесняване на участието на МСП в трансатлантическата търговия и инвестиции, например чрез общо „обслужване на едно гише“ за МСП, при чието създаване  заинтересованите лица от страна на МСП   да играят ключова роля; този механизъм ще предоставя конкретна информация, от която те се нуждаят за износа за, вноса от или инвестирането в САЩ, включително относно митата, данъците, разпоредбите, митническите процедури и пазарните възможности;

xiii)        да гарантира, че ТПТИ съдържа изчерпателна глава относно инвестициите, включително разпоредби за достъпа до пазара и защитата на инвестициите, като отчита, че достъпът до капитал може да стимулира работните места и растежа; главата относно инвестициите следва да цели да осигури недискриминационно третиране при установяването на европейски и американски дружества на територията на другата страна, като се взема предвид чувствителният характер на някои специфични сектори; те следва да се стремят да подобряват позицията на Европа като дестинация за инвестиции, да увеличават доверието за инвестициите от  ЕС в САЩ и също да разглеждат въпросите за задълженията и отговорностите на инвеститорите, като се позовават, наред с другото, на принципите на ОИСР за многонационалните предприятия и принципите на ООН за бизнеса и правата на човека като референтни показатели;

xiv)        да гарантира, че разпоредбите за защита на инвестициите се ограничават до разпоредби за периода след установяването на дружеството и се съсредоточават върху националното третиране, най-облагодетелстваната нация, справедливото и равноправно третиране и закрилата срещу пряка и непряка експроприация, включително правото на навременно, адекватно и ефективно обезщетение;   следва да бъдат изготвени точни от правна гледна точка стандарти за защита и определения на инвеститор и инвестиция,  които да защитават правото на регулиране с оглед на обществения интерес, да изясняват смисъла на непрякото принудително отчуждаване и да предотвратят  неоснователни или необосновани искове; свободният трансфер на капитали следва да се извършва в съответствие с разпоредбите на Договорите на ЕС и следва да включва неограничени във времето предпазни мерки в случай на финансова криза;

xv)         да гарантира приложимостта на международните споразумения, за да се сложи край на неравното третиране на европейските инвеститори в САЩ въз основа на съществуващите споразумения на държавите членки;   да гарантира, че чуждестранните инвеститори са третирани по недискриминационен начин и имат равни възможности да търсят и да получат обезщетение за понесени щети, като същевременно не се ползват с по-големи права от местните инвеститори;

–          да се основава на концептуалния документ, представен неотдавна от члена на Европейската комисия Малмстрьом на комисията по международна търговия на 7 май, и текущото обсъждане в Съвета на министрите на търговията и да ги използват като основа за преговори за нова и ефективна система за защита на инвестициите, тъй като те предоставят желани предложения за реформиране и подобряване,

–          като има предвид развитите правни системи на ЕС и САЩ, да гласува доверие на съдилищата на ЕС, съдилищата на държавите членки и  съдилищата на Съединените щати да предоставят ефективна правна защита, основана на принципа на демократичната легитимност, по ефикасен и ефективен от гледна точка на разходите начин,

–          да предложи постоянно решение за уреждане на споровете между инвеститори и държави, което да подлежи на демократични принципи и контрол, като потенциалните случаи се третират по прозрачен начин чрез обществено назначени, независими професионални съдии в рамките на публични изслушвания, и да включва механизъм за обжалване, при който се гарантира  последователност на съдебните решения и се зачита компетентността на съдилищата на ЕС и на държавите членки,

–          в средносрочен план най-подходящото средство за разрешаване на инвестиционни спорове би могло да бъде Международен инвестиционен съд;

xvi)        да гарантира, че ТПТИ съдържа амбициозна, балансирана и модерна  глава за правата върху интелектуална собственост и ясно определя различните области на тези права, включително признаването и засилването на защитата на географските указания, и отразява справедливо и ефикасно равнище на защита, без да се възпрепятства необходимостта на ЕС да реформира своята система за авторското право и като се гарантира справедлив баланс на правата върху интелектуална собственост и обществения интерес, по-конкретно необходимостта от запазване на достъпа до лекарства на разумни цени чрез продължаване на подкрепата за гъвкавостта на свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост (ТРИПС);

xvii)       да приеме, че е от голямо значение ЕС и САЩ да останат ангажирани и да участват в световните многостранни дискусии за хармонизиране на патентите чрез съществуващите международни органи; в тази връзка предупреждава относно  опитите за въвеждане в ТПТИ на разпоредби относно материалното патентно право, по-специално по отношение на въпросите, свързани с патентоването и гратисните периоди;

xviii)      да гарантира, че главата относно правата върху интелектуална собственост не съдържа разпоредби относно отговорността на посредниците в интернет или относно наказателните санкции като инструмент за правоприлагане, тъй като те вече са отхвърлени от Парламента, включително предложеното споразумението ACTA;

xix)        да осигури пълно признаване и силна правна защита на географските указания на ЕС и мерки за справяне с неправилното използване и подвеждащата информация и практики;   да гарантира етикетирането, проследимостта и истинския произход на тези продукти за потребителите и защитата на притежаваното от производителите ноу-хау като съществен елемент от едно балансирано споразумение;

д)      по отношение на прозрачността, участието на гражданското общество и общественото и политическото сътрудничество:

i)       да продължи с настоящите усилия за увеличаване на прозрачността при преговорите, като оповестява по-голям брой предложения от преговорите на обществеността, да изпълнява препоръките на Европейския омбудсман, по-специално по отношение на правилата за публичен достъп до документи;

ii)      да превръща тези усилия за прозрачност в значими практически резултати, наред с другото, чрез постигане на договорености със САЩ за увеличаване на прозрачността, включително достъп до всички документи от преговорите за членовете на Европейския парламент, в т.ч. консолидираните текстове, като в същото време се запазва необходимата поверителност, за да могат членовете на ЕП и държавите членки да проведат конструктивни обсъждания със заинтересованите страни и обществеността; да гарантира, че двете преговарящи страни обосновават всеки отказ за оповестяване на предложение в рамките на преговорите;

iii)     да насърчава още по-тесни връзки с държавите членки, отговарящи за мандата за преговори, с който на Европейската комисия се възлага да започне преговори със САЩ, за да се осигури активното им участие за по-добро информиране на европейските граждани относно обхвата и възможните ползи от споразумението, в съответствие с ангажимента в заключенията на Съвета, приети на 20 март 2015 г.,  за да се гарантира широк, основан на факти обществен дебат във връзка с ТПТИ в Европа с оглед проучване на реалните безпокойства, свързани със споразумението;

iv)     да засили, в процеса на преговорите, непрекъснатите си и прозрачни консултации с широк кръг от заинтересовани страни; да насърчава всички заинтересовани страни да участват активно и да представят инициативи и информация от значение за преговорите;

v)      да насърчава държавите членки да включват националните парламенти в съответствие със съответните им конституционни задължения, да предоставят цялата необходима подкрепа на държавите членки при изпълнението на тази задача и да засилят информирането на националните парламенти, с цел те регулярно да получават необходимите сведения относно текущите преговори;

vi)     да се основава на тясно сътрудничество с Парламента и да се стреми към още по-тесен, структуриран диалог,  който ще продължи да следи отблизо процеса на преговори, и да работи заедно с Комисията, държавите членки, Конгреса и администрацията на САЩ, както и със заинтересованите страни от двете страни на Атлантическия океан, за да гарантира постигането на резултати, които ще са от полза за гражданите на ЕС, на САЩ и на други държави;

vii)    да  гарантира, че ТПТИ и неговото бъдещо прилагане е съпроводено със задълбочаване на трансатлантическото парламентарно сътрудничество, въз основа на и използването на опита на Трансатлантическия законодателен диалог, което ще доведе в бъдеще до  по-широка и засилена политическа рамка за разработване на общи подходи, засилване на стратегическото партньорство и подобряване на цялостното сътрудничество между ЕС и САЩ;

2.       възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, съдържаща препоръките на Европейския парламент, съответно на Комисията и, за сведение, на Съвета, на правителствата и парламентите на държавите членки и на администрацията и Конгреса на САЩ.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Когато ЕС води преговори по международно споразумение от рода на ТПТИ, Европейският парламент има право да изразява своята позиция по споразумението на всеки етап от преговорите, в съответствие с разпоредбите в член 108,. параграф 4 от Правилника за дейността. Докладчикът би желал да се възползва от тази възможност, за да направи оценка на най-важните резултати от преговорите след година и половина обсъждания и да изрази становището на Парламента по основните области на едно евентуално споразумение за ТПТИ. Докладът на Парламента следва да допринесе за даването на нов ход на преговорите, след като новата Комисия е вече формирана и след приключването на междинните избори в САЩ.

Този доклад ще бъде продължение на приетите през предходния парламентарен мандат резолюции относно преговорите в областта на търговията и инвестициите със САЩ през октомври 2012 г. и май 2013 г. Целта на докладчика е да постигне възможно най-голяма изчерпателност и да се позволи на членовете на различни комисии в Парламента да имат обмислен принос към процеса. Парламентът има последната дума при ратифицирането на търговските споразумения между ЕС и трети държави: Едно споразумение може да влезе в сила само със съгласието на ЕП. Отхвърлянето на ACTA (защита на правата върху интелектуална собственост, наред с другото, в цифровата област) доказа, че Парламентът приема своята роля в търговската политика много сериозно.

Като се имат предвид многобройните критики, отправени от европейските граждани, и като се има предвид слабото обществено одобрение на споразумението, което е обект на преговори, Парламентът ще продължи да настоява за възможно най-високо равнище на прозрачност и ще гарантира, че споразумението ще бъде прието само ако е качествено, зачита европейските ценности, насърчава устойчивия растеж и допринася за благосъстоянието на всички граждани.

{01/04/2015}1.4.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръки до Европейската комисия относно преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите

(2014/2228(INI))

Докладчик по становище: Франсиско Хосе Милян Мон

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   счита, че Съединените американски щати и ЕС са ключови стратегически партньори; подчертава, че Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ) е най-значимият скорошен проект между ЕС и САЩ, който следва да даде нов тласък на трансатлантическото партньорство като цяло, а не само на търговските му аспекти; изтъква, че успешното му сключване е от голямо геополитическо значение в момент, когато САЩ се ориентират към Азия и сключват Споразумението за транстихоокеанско партньорство; подчертава факта, че ТПТИ ще има положително въздействие върху работните места и растежа на двете икономики, които са засегнати от кризата; подчертава, че преговорите следва да се водят по възможно най-открития и прозрачен начин;

2.   подчертава, че търговската политика е съществена част от външната дейност на ЕС и като такава трябва да бъде формулирана по начин, съответстващ на другите външни политики и инструменти; поради това насърчава тясно взаимодействие между съответните членове на Комисията, генералните дирекции, Европейската служба за външна дейност и държавите членки;

3.   отбелязва стратегическото значение на ТПТИ за укрепването и оформянето на световна търговия и икономическо управление, основаващи се на правила, въз основа на споделяните от ЕС и САЩ ценности, по-специално в днешния все по-поляризиращ се свят; отбелязва, че неговото въздействие може да надхвърли двустранното измерение, като позволи установяването на общи разпоредби, правила и стандарти, които по-късно биха могли да бъдат приети на световно равнище;; подчертава в тази връзка, че двустранните преговори, водени от ЕС, не трябва да бъдат заместител, а трамплин за по-нататъшната либерализация на търговията в рамките на СТО;

4.   подчертава, че ТПТИ не трябва да понижава стандартите по важни въпроси като защитата на потребителите, здравеопазването, трудовите права или околната среда, а по-скоро да отчете различията между регулаторните системи на ЕС и САЩ и да се стреми да постигне високи общи стандарти като модел за света, тъй като това би укрепило икономическата позиция на ЕС на световно равнище и същевременно би разпространило нашите ценности; изтъква, че нито една от разпоредбите от главата относно защитата на инвестициите не следва да се схваща като подривна за правото на ЕС и държавите членки да регулират в съответствие със съответните им правомощия за постигане на легитимни цели в областта на обществената политика;

5.   подчертава, че и двете страни по ТПТИ трябва да поемат ангажимент да насърчават дружествата да спазват насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) относно многонационалните предприятия; отбелязва, че страните следва да работят с профсъюзите, за да наблюдават спазването от многонационалните предприятия на тези насоки;

6.   отправя искане към Комисията, във връзка с обществените поръчки, да не пренебрегва деликатния характер на сферата на отбраната и сигурността и да взема предвид целите, поставени от държавните и правителствените ръководители по време на Съвета по отбрана през 2013 г. за насърчаване на установяването на европейски пазар на сигурността и отбраната и на европейска отбранителна технологична и индустриална база (ЕОТИБ);

7.   изтъква, че сключването на ТПТИ създава перспектива за широко икономическо пространство, което да включва трети държави, с които ЕС и САЩ имат тесни търговски и икономически отношения; призовава Комисията да гарантира, че всяко окончателно споразумение ще може да бъде разширено, за да предвиди  тясно сътрудничество с държави, с които ЕС и САЩ могат да имат споразумения за свободна търговия, и в хода на процеса да се консултира с тези, които биха изпитали въздействието на ТПТИ, като например Мексико  и Канада поради Северноамериканско споразумение за свободна търговия и Турция поради митническия й съюз с ЕС и държавите от ЕИП; отбелязва, че според проучванията ТПТИ би имало положително въздействие върху икономиките на третите държави, в т.ч. развиващите се страни;

8.   подчертава, че доставките на енергия в ЕС в голяма степен зависят от чуждестранните източници и поради това отправя искане към Европейската комисия да гарантира, че в ТПТИ е включена силна енергийна глава;  изтъква потенциала на ТПТИ за диверсификация на доставките на въглеводород на ЕС и приноса за сигурността на неговите енергийни доставки; настоятелно призовава Комисията да проучи начини за използването на този потенциал в съответствие с високите екологични стандарти, прехода към икономики с ниски  нива на емисии и амбициозните цели на ЕС за справяне с изменението на климата; подчертава, че споразумението не следва да се отрази върху правото на всяка страна да упражнява контрол над проучването и експлоатацията на нейните източници на енергия;

9.   счита, че това споразумение следва да бъде съпроводено със задълбочаване на трансатлантическото парламентарно сътрудничество и че укрепването на търговските и инвестиционни връзки чрез ТПТИ следва да доведе в бъдеще до по-широка и засилена политическа рамка за развиване на общи подходи, до укрепване на стратегическото партньорство и до подобряване на цялостното сътрудничество между ЕС и САЩ; подчертава, че инструментите, създадени за укрепване на сътрудничеството, не следва да засягат европейските или американските законодателни процедури и че всички законодатели трябва винаги да участват подходящо, при зачитане на съответните им парламентарни права,  във всеки орган, който може да бъде създаден за целите на регулаторното сътрудничество; подчертава необходимостта от ангажиране на всички съответни заинтересовани страни;

10. припомня на Комисията, че премахването от страна на САЩ на визовия режим за пет от държавите - членки на ЕС е все още висящо;

11. отбелязва факта, че Комисията предприема стъпки за подобряване на прозрачността на преговорите; признава, че вече е постигнат напредък; отправя искане към Комисията да продължава да полага усилия също спрямо органите на САЩ в полза на по-голяма парламентарна прозрачност на преговорите, в това числа навременен достъп до повече преговорни документи; подчертава, че е от съществено значение наличието на адекватно общуване  с гражданското общество, за да се гарантира успехът на споразумението, и призовава Комисията и държавите членки да увеличат информационните си дейности; надява се, че по-прозрачният подход от страна на Комисията ще бъде приложен също при други преговори в областта на търговията.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

20

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reinhard Bütikofer, Angel Dzhambazki, Neena Gill, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, György Schöpflin, Igor Šoltes, Janusz Zemke

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Dieter-Lebrecht Koch

 

{24/02/2015}24.2.2015

СТАНОВИЩЕ  на комисията по развитие

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръки към Европейската комисия относно преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)

(2014/2228(INI))

Докладчик по становище: Арне Лиц

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   изисква от Комисията да спазва по отношение на търговските отношения член 208 от Договора от Лисабон и да включи в Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) изрично позоваване на политиката за развитие, като една от легитимните цели на публичната политика, както и на принципа на съгласуваност на политиките за развитие, съгласно който целите на сътрудничеството за развитие трябва да бъдат взети предвид в политиките, които биха могли да засегнат развиващите се страни;

2.   изисква от Комисията да отчита факта, че предвид обема и обхвата на трансатлантическата икономика последиците от ТПТИ ще излязат извън границите на двустранните отношения и несъмнено ще окажат въздействие върху развиващите се страни, тъй като тази мащабна търговска сделка вероятно ще определи световните правила в областта на търговията и ще установи нови стандарти; изисква от Комисията да възложи независимо проучване относно въздействието на ТПТИ върху развиващите се страни и върху бъдещите цели за устойчиво развитие, след като се придобие по-голяма яснота относно разпоредбите на споразумението, тъй като текстът на мандата за преговори е толкова общ, че все още е трудно да се предвидят възможните последици за развиващите се страни;

3.   изисква от Комисията да вземе под внимание факта, че въздействието на ТПТИ върху развиващите се страни ще бъде различно в зависимост от тяхната икономическа структура и текущи търговски отношения; призовава също Комисията да вземе под внимание факта, че повечето развиващи се страни се възползват в някаква степен от тарифни преференции, предоставяни от ЕС и САЩ; приканва Комисията да активизира диалога с развиващите се страни, за да оцени въздействието на ТПТИ, и да разгледа вероятността от ерозия на преференциите и съпътстващо отклоняване на търговията и инвестициите за някои от развиващите се страни;

4.   изисква от Комисията да подчертае в своя диалог с развиващите се страни потенциала на ТПТИ за създаване на нови възможности за тях в световната търговия вследствие на увеличения растеж и нарасналото търсене на износни стоки както в ЕС, така и в САЩ, а също и на по-ниските търговски разходи в резултат на необходимостта от приспособяване към един-единствен набор от правила и стандарти с цел достъп до двата пазара; препоръчва на Комисията да предприема действия за намаляване на цената на привеждането в съответствие (особено за МСП) и да подкрепя инициативи за насърчаване на включването на развиващите се страни в световните вериги за създаване на стойност чрез подходящи инструменти за развитие;

5.   изисква от Комисията да осигури на развиващите се страни политическа подкрепа и техническа помощ за постигане на по-голяма регионална интеграция и изграждане на по-силни зони за търговия и да се насочи към възприемането на по-справедлив подход във водените от нея преговори за сключване на споразумения за икономическо партньорство (СИП), чиято цел е създаването на сигурна рамка за търговските и инвестиционните потоци между ЕС и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн;

6.   настоятелно призовава Комисията да положи усилия, за да гарантира, че ТПТИ няма да ограничи значението на СТО и ще допринася за справедлива и устойчива световна търговска система, без същевременно да измества важни за развиващите се страни въпроси, като например продоволствената сигурност, субсидиите за селското стопанство и смекчаването на последиците от изменението на климата, като увеличава усилията за постигане на напредък в рамките на многостранните демократични форуми, и по-конкретно СТО, като предпочитан от ЕС вариант, и успешно да приключи преговорите от кръга „Доха“, тъй като това е най-добрият начин за изграждането на търговска система, която е приобщаваща и функционира в полза на всички; изисква също от Комисията да положи усилия, за да гарантира, че третият стълб на ТПТИ зачита многостранните правила, съгласно които СТО предвижда изключения за развиващите се страни, особено по отношение на възможността за ограничения на износа в областта на енергетиката и достъпа до суровини;

7.   изисква Комисията да подкрепя в рамките на преговорите най-високи световни стандарти във връзка с правата на човека, стандартите на Международната организация на труда (МТО), достойните условия на труд, опазването на околната среда, всеобщия достъп до качествени обществени услуги, социалната закрила, публичното и всеобщо здравно осигуряване, всеобщия достъп до лекарства, продоволствената сигурност и безопасността на продуктите; насърчава ЕС да заеме позиция на защитник на интересите на развиващите се страни;

8.   призовава Комисията и държавите членки да увеличат прозрачността и демократичния характер на преговорите чрез активизиране на диалога с гражданското общество и другите заинтересовани страни.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

7

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Nathan Gill, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Hans Jansen, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Kosma Złotowski

 

{27/03/2015}27.3.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръки към Европейската комисия относно преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)

(2014/2228(INI))

Докладчик по становище: Йепе Кофод

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   Отправя до Комисията следните препоръки:

a.   да гарантира постигането на всеобхватно и амбициозно споразумение за трансатлантическо партньорство в областта на търговията, което води до засилване на лоялната конкуренция от двете страни на Атлантическия океан, като се отчитат ценностите на европейската социална пазарна икономика и се гарантират ползи за потребителите, промишлеността и инвеститорите и се повишават възможностите за създаване на качествени работни места и растеж и се гарантира, че регулаторното сътрудничество не накърнява по никакъв начин демократичния контрол от двете страни на Атлантическия океан и че то има за цел извършването на преход към по-устойчиво общество;

б.   да предприеме незабавни действия, за да гарантира, че търговията и инвестициите от участниците във финансовия сектор от двете страни на Атлантическия океан, както и равният достъп до пазара за всички доставчици на услуги в САЩ и в Европа, са регулирани въз основа на най-високите стандарти, като същевременно се работи за високи нива на защита, особено в области като здравето и безопасността, защитата на потребителите, труда, социалните права, регулирането на финансовите услуги, законодателството в областта на околната среда, безопасността на храните и защитата на данните; да гарантират, че разпоредбите по никакъв начин не възпрепятстват бъдещото укрепване на такива стандарти, било то по съществен начин или чрез предизвикване на регулаторен сковаващ ефект; и да гарантира, че в споразумението за ТПТИ ще бъде включена специална глава за МСП;

в.   счита, че едно добро споразумение относно регулаторните стандарти може да послужи като световен прецедент за бъдещите търговски и инвестиционни споразумения, като намали разходите на дружествата по света, по-специално на МСП;

г.   да признае, че основните бенефициери от ТПТИ могат да бъдат МСП, тъй като големите предприятия разполагат икономии от мащаба, които им позволяват да получават лесен достъп до пазари и от двете страни на Атлантическия океан, както и че МСП не разполагат с необходимите финансови, правни или други ресурси, за да се справят с регулаторните различия, както и с други бариери пред търговията;

д.   да гарантира по-голяма прозрачност и обмен на информация в рамките на правилата за държавна помощ и отпускането на държавна помощ, като в същото време се гарантира предоставянето на услуги от общ икономически интерес, както и по-тясно сътрудничество между органите по конкуренцията в областта на антитръстовото законодателство, сливанията, държавните предприятия и субсидиите; да предприеме незабавни действия за гарантиране на включването на глава относно конкуренцията в споразумението;

е.   да предприеме незабавни действия, за да гарантира, че преговорите относно достъпа до пазара на финансовите услуги са комбинирани с взаимното признаване и по-голямо сближаване в регулирането на финансовите пазари, което предполага насърчаването на по-високи стандарти и на общия интерес като основна цел; да подкрепя все по-високи международни стандарти в продължаващите усилия за сътрудничество в други международни форуми, включително правилата на Базел III, без с това да се засяга способността на ЕС и на органите на държавите членки за регулиране и упражняване на надзор върху финансовите продукти и практики при изпълнението на техните регулаторни и надзорни функции;

ж.  да полага всички усилия да използва пълноценно предоставената от преговорите за ТПТИ възможност за постигане на съвместен напредък в областта на финансовите услуги по положителен и конструктивен начин, като се взема предвид вече постигнатото по въпроса от двете страни; темите за обсъждане биха могли да включват двустранни консултации преди изготвянето на нови законодателни актове, прозрачността спрямо заинтересованите страни, когато става въпрос за двустранни обсъждания по финансови въпроси, както и по-голяма отчетност пред изборните органи;

з.    да се въздържа от допълнителни ангажименти относно достъпа до пазара на финансови услуги, тъй като взаимосвързаността, комплексността и прекомерно големите субекти пораждат и разпространяват системни рискове и представляват заплаха за финансовата стабилност;

и.   да представи директива с мерки срещу намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, за да се сложи край на вредната конкуренция от страна на предприятия, по-специално на мултинационални компании, които организират своята обща данъчна позиция, често от другата страна на Атлантическия океан, по начин, който позволява прехвърлянето на печалби в юрисдикции с по-нисък размер на данъчното облагане, като се отчита работата на ОИСР; да гарантира, че офшорните фондове, чиито управители извършват дейност и от двете страни на Атлантическия океан, са задължени да установят своите седалища на един от двата бряга; да предприеме незабавни действия, за да се гарантира автоматичният обмен на информация и отчетността по държави по отношение на данъчните въпроси, с изключение на МСП; да установи определение и списък на данъчните убежища на равнището на ЕС, като се взема предвид работата на ОИСР;

й.   да предприеме незабавни действия за включване в рамките на ТПТИ на правни мерки за противодействие на агресивното данъчно планиране посредством системното движение на капитали от двете страни на Атлантическия океан, както и да се гарантира, че капиталите се основават на икономическа дейност и не се стремят да избягват плащането на данъци в държавата на производство; да гарантира повишена прозрачност и детайлност по отношение на статистиката на платежния баланс от двете страни на Атлантическия океан;

к.   да предприеме незабавни действия, за да гарантира лоялна конкуренция и равен достъп до пазара за европейските предприятия, включително МСП, до пазара на обществени поръчки и до обществени поръчки в САЩ и да гарантира, че последните включват задължително зачитане на социалните, етичните и екологичните критерии; да признава, че настоящата липса на равновесие в достъпа до пазара на обществени поръчки и възлагането на обществени поръчки в САЩ в сравнение с Европейския съюз представлява нелоялна конкуренция; да признава, че 85 % от публичните търгове в Европейския съюз вече са отворени за доставчици от САЩ, докато едва 32 % от търговете в САЩ са отворени за доставчици от ЕС; да гарантира, че наскоро приетите правила на ЕС относно обществените поръчки продължават да се спазват;

л.   да гарантира, че наскоро приетите правила на ЕС относно възлагането на обществени поръчки се защитават и подкрепят в рамките на преговорите, по-специално по отношение на достъпа на МСП до обществени поръчки, критериите за допустимост се основават на най-доброто съотношение между качество и цена, а не на най-ниската цена, запазените пазари се предоставят на предприятия от областта на социалната икономика, възможността възлагащите органи да насърчават междуобщностното сътрудничество, както и да запазят праговете за изключване на тръжната процедура от правилата на ЕС и от международните правила; да гарантира, че срещу предприятията от ЕС не се проявява дискриминация, когато те кандидатстват за възлагане на обществени поръчки в САЩ, и че те се възползват от прозрачен достъп, равностоен на този, който се предоставя на предприятията от САЩ в ЕС, вследствие на правилата за възлагане на обществени поръчки в ЕС;

м.   да предприеме незабавни проактивни мерки срещу протекционистичните мерки и да постави за разглеждане законодателството, което възпрепятства достъпа на предприятия от ЕС до пазара в САЩ;

н.   да гарантира, че абсолютно всички механизми за уреждане на спорове, създадени в рамките на ТПТИ, поддържат пълна прозрачност, подлежат на демократични принципи и контрол и не пречат на правото на правителствата да извършват регулаторна дейност;

o.   да предприеме незабавни действия, за да се гарантира, че е избран „подход, основаващ се на позитивен списък“, така че всички публични услуги, обхванати от ТПТИ, да бъдат изрично и позитивно посочени в споразумението, и че споразумението не включва клаузи за запазване на съществуващото положение и коригиращи клаузи;

п.   да признава и подчертава продължаващото значение на държавните предприятия и други форми на публична собственост върху важни обществени услуги и услуги от общ интерес, както и да призовава за тяхното изключване от споразумението; да гарантира, че управлението на обществените услуги не е засегната от ТПТИ, в съответствие с мандата, даден на Комисията от държавите членки;

р.   да признае, че ТПТИ ще носи по-големи ползи за МСП, отколкото за големите предприятия; да отчита факта, че премахването на тарифите, опростяването на митническите процедури и сближаването на продуктовите стандарти ще улеснят осезаемо участието на МСП в трансатлантическата търговия и че ТПТИ ще бъде първото споразумение за свободна търговия, което ще съдържа специализирана глава за МСП; да работи за укрепването на съществуващото сътрудничество между САЩ и ЕС по въпросите на МСП; да работи за създаване на уебсайтове, където МСП в Европа и САЩ могат да намират информация за тарифи, митнически процедури и всички приложими регламенти за продукти на федерално и щатско равнище в САЩ, а в ЕС — на равнището на Съюза и на равнището на държавите членки;

с.   да гарантира надлежното спазване на правото на ЕС в областта на конкуренцията във всички области и по-специално по отношение на цифровите пазари;

т.   да гарантира, че правата на работниците и закрилата на работниците са напълно спазени в споразумението и не са застрашени от повишен пазарен достъп и конкуренция;

у.   да отчита факта, че настоящото споразумение е от политическо, както и от икономическо значение, тъй като се сключва от двете страни на Атлантическия океан – област, която се характеризира със споделяне както на сигурност, така и на ценности като свобода, равенство, демокрация, зачитане на правата на човека и социална пазарна икономика;

ф.   да отчита съществуващите неясноти по отношение на преговорите за ТПТИ и с цел тяхното отстраняване да прави преговорите максимално прозрачни и да започне информационна кампания в ЕС;

х.   да предприеме по-нататъшни действия, за да направи преговорите по-прозрачни, по-специално по отношение на прекия достъп до информация на регионално и местно равнище;

ц.   да гарантира прозрачността на преговорите през целия процес в съответствие със задължението на Комисията съгласно член 218, параграф 10 от ДФЕС, чийто задължителен характер е потвърден от Съда на Европейския съюз в неотдавнашно решение, да информира напълно Парламента в непосредствен план на всички етапи от преговорите; да работи за постигането на споразумение с администрацията на САЩ по отношение на достъпа на всички парламентаристи до консолидираните преговорни текстове; да гарантира достъп на обществеността до съответните преговорни документи от всички страни, с изключение на тези, които следва да бъдат класифицирани с ясна обосновка за всеки отделен случай, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията.

ч.   да предлага инициативи за МСП относно начини за получаване на достъп до пазара и за извършване на инвестиции от двете страни на Атлантическия океан;

ш.  да гарантира, че Европейският парламент играе подобаваща роля при вземането на решения за регулаторно сближаване, които ще бъдат вземани след ратифицирането на споразумението.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

13

9

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Matt Carthy, Philippe De Backer, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Morten Messerschmidt, Siegfried Mureșan, Michel Reimon, Miguel Urbán Crespo

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jussi Halla-aho

 

{01/04/2015}1.4.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръките към Европейската комисия относно преговорите по Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)

(2014/2228(INI))

Докладчик по становище: Мариан Харкин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–    като взе предвид доклада на Комисията за оценката на въздействието относно бъдещето на търговските отношения между ЕС и САЩ, публикуван на 12 март 2013 г.,

1.   отправя, в контекста на продължаващите преговори за ТПТИ, следните препоръки към Комисията:

      i)           да гарантира, че ТПТИ ще запази съществуващите работни места и ще даде осезаем и положителен принос за запазването и създаването на силен, устойчив растеж, за да се използва максимално потенциалът за създаване на по-висококвалифицирани работни места, за да се отговори на новите потребности на пазара на труда, наред с по-добри и устойчиви работни места в ЕС, с цел да се подпомогне постигането на целта за 75% заетост до 2020 г., като се има предвид, че търговията не е самоцел, а средство за подобряване на благосъстоянието; напълно да зачита и защитава трудовите стандарти в световен мащаб; да гарантира, че стандартите, особено социалните и екологичните стандарти и стандартите за здравословни и безопасни условия на труд, ще бъдат защитени и че тези стандарти могат да бъдат подобрени;

      ii)          да предостави на Парламента актуализирани оценки на въздействието на ТПТИ върху заетостта и растежа в ЕС, като отдели специално внимание на последиците за държавите членки от Централна и Югоизточна Европа;

      iii)         да гарантира, че се предприемат стъпки за модернизиране на системите за обучение, за да се улесни развитието на нови умения и на по-високи квалификации на работниците, като по този начин се подобри достъпът до пазара на труда;

      iv)         да гарантира, че екологичното и социалното въздействие, което би оказало едно евентуално споразумение, се оценява посредством открит дебат;

      v)          да измери риска от това, че определянето на общи със САЩ стандарти за социална защита и за защита на околната среда ще отслаби европейските колективни предпочитания и ще задълбочи икономическите и социалните различия между държавите членки;

      vi)         да гарантира във всички глави на споразумението за ТПТИ, че чрез него в никакъв случай няма да бъдат понижени, заобиколени или обезсилени стандартите на държавите членки и на ЕС в следните области: права на работниците и служителите, условия на труд, социална сигурност, социално приобщаване и социална закрила, здравословни и безопасни условия на труд, професионално обучение, професионална квалификация, свободно движение на работниците и пенсионерите, социален диалог, недискриминация на работното място и на трудовия пазар; освен това да гарантира, че ТПТИ включва всеобхватни и обвързващи разпоредби относно законодателството и политиките в областта на труда на всички равнища на управление, които да съответстват на основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ) и на програмата за достоен труд; да гарантира, че търговията или инвестициите не се насърчават чрез отслабване на трудовото законодателство; при възникването на спорове разпоредбите в областта на трудовото законодателство трябва да бъдат предмет на механизъм за уреждане на спорове, включително с възможност за санкции; в това отношение могат да играят роля надзорните органи на МОТ;

      vii)        ако окончателните части от споразумението за ТПТИ застрашават някои стандарти в тези области или им противоречат, незабавно да информира за това компетентната комисия по заетост и социални въпроси на Парламента, за да могат да се проведат консултации и да се вземат решения;

      viii)       да отхвърли всяко споразумение, което може да представлява заплаха за трудовите стандарти в Европа и да доведе до социален дъмпинг;

      ix)         да гарантира, че измеренията на разпоредбите в областта на трудовото и социалното законодателство са признати, защитени и напълно интегрирани във всички оперативни области на споразумението, за да се гарантира последователен и всеобхватен подход към устойчивото развитие в споразумението за търговия;

      x)          да гарантира, че наред с преговорите за ТПТИ се постигат взаимноизгодни договорености в областта на мобилността, като се има предвид, че облекчаването на визовия режим за европейските доставчици на услуги и стоки и даването на възможност на специалисти да работят в САЩ чрез признаването на техните квалификации е един от ключовите елементи от извличането на максимална полза от споразумението за ТПТИ;

      xi)         да гарантира, че гражданското общество може да даде съществен принос за прилагането на относими разпоредби на ТПТИ; в този контекст прилагането и спазването на трудовите и социалните разпоредби следва да подлежи на процес на наблюдение, който да включва социалните партньори и гражданското общество в процес на социален диалог, включващ консултативни комитети, като същевременно се има предвид по-широкото измерение на член 17, параграф 1 от Договора за ЕС;  да гарантира, че гражданското общество и заинтересованата общественост са осведомени и разполагат с достъп до всички относими преговорни текстове и че Парламентът и Съветът имат достъп до даден консолидиран текст непосредствено след обсъждането му в рамките на преговорите;

      xii)        да предприеме незабавни стъпки за гарантиране на правото на държавите членки да приемат законодателни актове, да финансират, организират и определят стандарти за качество и безопасност с цел управление и регулиране на всички обществени услуги, включително образование, социални услуги, здравни услуги, водоснабдяване, канализационни системи, обезвреждане на отпадъци, социална сигурност, железници и обществен транспорт, енергетика, културни и аудиовизуални услуги и др., и да гарантира изключването на публичните услуги (в това число водоснабдяването, здравеопазването, системите за социална сигурност и образование) от обхвата на договора;

      xiii)       да гарантира изричното изключване на публичните услуги, посочени в член 14 от ДФЕС, от обхвата на приложение на ТПТИ, за да се гарантира, че националните и местните органи имат свободата да въвеждат, приемат, запазват или отменят всякакви мерки във връзка с възлагането, организирането, финансирането и предоставянето на публични услуги, както е предвидено в член 168 от ДФЕС (обществено здраве) и в Протокол № 26 (услуги от общ интерес) към него; това изключение следва да се прилага независимо дали въпросните услуги са организирани като монопол, дали се осъществяват с изключителни права или по друг начин и дали са публично или частно финансирани и/или предоставяни; тези услуги включват здравните услуги и услугите по социални грижи, системите за социално осигуряване, финансираното с публични средства образование, железопътния и обществения транспорт, както и услугите за снабдяване с вода, газ и електроенергия;

      xiv)       да гарантира, че коригиращите клаузи и клаузите за запазване на съществуващото положение не се прилагат за публичните и социалните услуги; трябва да се гарантира пълният обхват на ренационализацията на услугите и връщането им към общините;

      xv)        да гарантира, че изцяло се вземат предвид специфичните предизвикателства, пред които са изправени МСП, като например нетарифните търговски бариери, бюрокрацията и отклоняването на търговския обмен вследствие на ТПТИ; да гарантира, че МСП се ползват пълноценно от открития пазар чрез създаване на насърчаваща износа икономическа рамка и на благоприятна, конкурентна и устойчива стопанска среда; да гарантира, че изцяло се вземат предвид специфичните предизвикателства, пред които са изправени 87 %от всички МСП в ЕС, които не участват в износ, а разчитат на вътрешното търсене;

      xvi)       да опрости процедурите и да обсъди нови механизми, чрез които да се помогне на МСП да се възползват от ТПТИ;

      xvii)      да създаде стимули и да насърчава поемането на корпоративна социална отговорност, която трябва да допълва, но в никакъв случай не следва да замества съществуващото трудово законодателство и законодателството в областта на околната среда;

      xviii)     да гарантира, че споразумението относно какъвто и да било механизъм за разрешаване на спорове по отношение на защитата на инвестициите трябва задължително да взема предвид резултатите от обществената консултация относно уреждането на спорове между инвеститор и държава, да бъде напълно прозрачно и да подлежи на демократична отчетност, изрично да посочва правото на държавите членки на регулиране и при никакви обстоятелства да не ограничава или възпрепятства законодателите при приемането и прилагането на закони както в областта на заетостта, така и в областта на социалната политика в техните държави; създаването на система за уреждане на спорове между държавите между ЕС и САЩ – предвид това, че и двете страни разполагат с пълноценно функциониращи правни системи и достатъчно равнище на защита на инвестициите, за да гарантират правна сигурност – представлява още един подходящ инструмент за решаване на инвестиционни спорове; включването в ТПТИ на каквато и да било форма на частни арбитражни съдилища трябва да се изключи;

      xix)       да предприеме стъпки за запазването в споразумението на подхода на „положителния списък“ във връзка с главата за търговията с услуги и установяване, при което изрично биват упоменати услугите, които ще бъдат отворени за чуждестранни дружества, и новите услуги биват изключени;

      xx)        предвид признанието на Комисията, направено в нейния доклад за оценка на въздействието, че може да има продължителни и значителни разходи за приспособяването на пазара на труда ЕС, да гарантира наличието на статистически проекции относно загубата/добавянето на работни места в засегнатите сектори и във всяка държава членка и тяхното редовно актуализиране и публикуване, така че да може да бъде предприета навременна намеса от страна на Комисията в подкрепа на засегнатите сектори, региони или държави членки; да вземе под внимание въздействието на външните фактори и да предвиди кризисни сценарии в своите проекции; тази подкрепа може да бъде постигната посредством финансиране от ЕС, включително чрез адаптиран Европейски фонд за приспособяване към глобализацията с подходящ бюджет;

      xi)         да гарантира стриктна реципрочност в условията за търговския обмен с цел укрепване на европейската промишленост, защита на МСП, създаване на работни места и избягване на нелоялната конкуренция, особено по отношение на социалните стандарти;

      xxii)      да предприеме стъпки, за да се гарантира, че регулаторното сътрудничество не ограничава правото на правителствата и на Европейския парламент да приемат законодателство от обществен интерес; трябва да се предприемат стъпки, за да се гарантира, че регулаторното сътрудничество не води до отслабване на трудовите стандарти, включително стандартите за здраве и безопасност; трябва да се гарантира, че трудовите и социалните стандарти не се разглеждат като нетарифни или технически бариери пред търговията; заинтересованите страни, включително социалните партньори, следва да бъдат включени в процеса на регулаторно сътрудничество с балансирано представителство;

      xxiii)     да гарантира, че новите правила на ЕС, приети чрез преразглеждане на директивите за обществените поръчки, се запазват и насърчават в рамките на текущите преговори, по-специално по отношение на достъпа на МСП до обществения пазар, критериите за възлагане, основаващи се по-скоро на най-високата стойност, отколкото на най-ниската цена, пазарите за участници в социалната икономика, възможността възлагащите органи да си сътрудничат и да създават междуобщински обединения и праговете, под които изпълнението на обществената поръчка не е обект на европейски или международни правила;

      xxiv)     да гарантира, че европейският социален модел ще бъде защитен срещу конкуренцията на англосаксонския американски капитализъм и че не се принасят в жертва колективно финансираните публични услуги и системите за социална сигурност; ТПТИ не трябва да увеличава натиска върху държавите членки за намаляване на публичните разходи като лесен начин за постигане на икономическа конкурентоспособност и осигуряване на привлекателен стопански климат за инвеститорите.

      xxv)      да гарантира, че правителствата имат възможност да приемат социално и екологично отговорни политики в областта на обществените поръчки; разпоредбите относно обществените поръчки не следва да възпрепятстват правителствата при посрещането на социалните и екологичните потребности и споразумението не трябва да ограничава възможността за поставяне на социални изисквания съгласно новите директиви на ЕС относно обществените поръчки; освен това политиките в областта на обществените поръчки следва да бъдат в съответствие с Конвенция № 94 на МОТ относно трудовите клаузи в договорите за обществени поръчки;

      xxvi)     следва да се предприемат незабавни действия, за да се гарантира уреждането на въпроса с агресивното данъчно планиране, като например преместването на седалищата на дружества от другата страна на Атлантическия океан с цел възползване от условия, които водят до нарушаване на конкуренцията и вредят на заетостта.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.4.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

18

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Georges Bach, Elmar Brok, Karima Delli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miapetra Kumpula-Natri, Joachim Schuster, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

 

{14/04/2015}16.4.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръки към Европейската комисия относно преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)

(2014/2228(INI))

Докладчик по становище: Барт Стас

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–    като взе предвид съвместното изявление от 13 февруари 2013 г. на президента на САЩ Барак Обама, председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпьой[27],

–    като взе предвид своята резолюция относно преговорите във връзка със споразумението относно търговията и инвестициите между ЕС и САЩ от 23 май 2013 г.[28],

–    като взе предвид указанията за водене на преговорите относно Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между Европейския съюз и Съединените американски щати от 14 юни 2013 г.[29],

–    като взе предвид докладите на търговския представител от САЩ от 2013 и 2014 г. относно санитарните и фитосанитарните мерки[30],

–    като взе предвид докладите на търговския представител от САЩ от 2013 и 2014 г. относно техническите пречки пред търговията[31],

–    като взе предвид изследването от своята Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, озаглавено „Правни последици на партньорството между ЕС и САЩ в областта на търговията и инвестициите за достиженията на правото на ЕС и в съответните сектори, свързани с околната среда, общественото здраве и безопасността на храните, които можаха да бъдат разгледани по време на преговорите“ от октомври 2013 г.[32] и съответните законодателни области на комисията по околната среда, общественото здраве и безопасността на храните, свързани с преговорите за създаване на партньорство между ЕС и САЩ в областта на търговията и инвестициите от ноември 2014 г.[33],

–    като взе предвид информационната бележка относно уреждането на спорове между инвеститорите и държавата в Съединените щати и Европейския съюз от юни 2014 г. от Конференцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD)[34],

–    като взе предвид членове 168 и 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално принципа на предпазните мерки по член 191, параграф 2,

–    като взе предвид цялостния подход на ЕС по отношение на безопасността на храните („от фермата до трапезата „), създаден през 2004 г.[35],

–    като взе предвид резултатите от проведеното през ноември 2014 г. проучване на Евробарометър във връзка с трансатлантическото споразумението в областта на търговията и инвестициите;

–    като взе предвид Директива 2001/81/ЕО относно националните тавани за емисии като част от изпълнението на Тематичната стратегия относно замърсяването на въздуха, и при отчитане на законодателството за специфични категории източници, като например Евро 5/6 и Евро VI, което има за цел намаляване на замърсяването на въздуха, причиняващо 400 000 случая на преждевременна смърт в Европа.

А.  като има предвид, че търговията беше двигател за растежа, заетостта и благоденствието на няколко поколения в Европа; като има предвид обаче, че търговията и инвестициите не са цели сами по себе си, а следва да представляват средство за повишаване на стандарта на живот и на благосъстоянието, за опазване и укрепване на общественото здраве, за принос към осигуряването на пълна заетост и за оптималното използване на световните ресурси в съответствие с целите за устойчиво развитие и с цел защита и опазване на околната среда;

Б.   като има предвид, че съгласно проучването на Евробарометър от ноември 2014 г. в 25 от 28 държави членки мнозинството от гражданите подкрепят сключването на трансатлантическо споразумение в областта на търговията и инвестициите;

В.  като има предвид, че Европа, като континент със застаряващо население, оскъдни суровини, ниски нива на раждаемост и социален модел, основан върху високи социални разходи спрямо БВП във все по-голяма степен ще разчита на растеж в държави извън ЕС, за да помогне за осигуряване на просперитет на вътрешния пазар в подкрепа на своите социални системи, които ще бъдат поставени под сериозен натиск, основно в резултат на увеличената продължителност на живота в съчетание с намаляващото население в трудоспособна възраст;

Г.   като има предвид, че съгласно директивите на Съвета относно ТПТИ[36], целта на споразумението е увеличаване на търговията и инвестициите между ЕС и САЩ, с оглед създаване на нови икономически възможности, заетост и растеж чрез по-голям достъп до пазара и по-голяма регулаторна съвместимост чрез елиминиране на ненужните регулаторни пречки пред търговията и начертаване на пътя за световните стандарти, като същевременно се признае, че устойчивото развитие е обща цел на страните и че страните няма да стимулират търговията или преките чуждестранни инвестиции чрез занижаване на вътрешните стандарти и законодателството в областта на околната среда, здравеопазването и безопасността; като има предвид, че Европейската комисия[37] и президентът Обама[38] нееднократно заявиха публично, че стандартите няма да бъдат занижени от нито една от двете страни на Атлантическия океан;

Д.  като има предвид, че САЩ вече са сключили няколко други споразумения за партньорство за търговия и инвестиции с други глобални участници;

Е.   като има предвид, че преговорите за партньорство в областта на търговията и инвестициите съдържат три основни стълба, които включват а) достъпа до пазара, б) регулаторни въпроси и нетарифни бариери и в) правила;

Ж.  като има предвид, че партньорството в областта на търговията и инвестициите да възможност за установяване на високи стандарти в някои области за защитата на общественото здраве, здравето на животните и опазването на околната среда на световно равнище;

З.   като има предвид, че съществува все пак загриженост във връзка с факта, че целта на партньорството в областта на търговията и инвестициите за намаляване и елиминиране на нетарифните бариери[39] би могла да доведе до сключването на споразумение, което може да застраши степента на защита на ЕС по отношение на общественото здраве, в това число безопасността на храните, здравето на животните и околната среда;

И.  като има предвид, че съществуват различия между регулаторните системи на ЕС и САЩ също в отношение на защитата на общественото здраве и опазването на околната среда, включително безопасността на храните и информацията за потребителите и здравето на животните, поради различията в правните и политическите култури, отразяващи разнопосочни източници на тревога и подходи, като различни принципи(т.е. принципа на предпазливост),  ценностни оценки, политически цели и методи за анализ на риска;

Й.  като има предвид, че търговският представител на САЩ счита някои от стандартите в тези области за търговски бариери[40];

К.  като има предвид, че вече е налице загриженост във връзка с намерението да бъде прието споразумението за партньорство в областта на търговията и инвестициите и че подобни търговски споразумение вече са дали отражение върху предложенията и действията на Комисията, отнасящи се, например, до безопасността на храните и опазването на климата (като третирането за намаляване на патогенните организми, етикетирането на месото от клонирани животни и тяхното поколение и прилагането на Директивата за качеството на горивата);

Л.  като има предвид, че е налице тревога, че разпоредбите на проекта за регулаторно сътрудничество по отношение на актове, които оказват или има вероятност да окажат значително въздействие върху търговията и инвестициите между ЕС и САЩ: 

      - предоставят на САЩ формални права по отношение на актове за изпълнение, които се приемат съгласно член 291 от ДФЕС, докато Европейският парламент не разполага с право на контрол по отношение на актове за изпълнение,

      - предоставят на САЩ правото да започнат регулаторен обмен относно приемането на разпоредби в националното законодателство от страна на държавите членки, включително съвместно проучване на възможни начини за насърчаване на регулаторната съвместимост,

      - всъщност биха могли да направят за Европейския съюз по-трудно надхвърлянето на най-малкия общ знаменател на международни инструменти поради ангажиментите, поети  по отношение на международното регулаторно сътрудничество и прилагането на международни инструменти;

М.  като има предвид, че предпоставка за постигане на по-голяма регулаторна съвместимост, без да се застрашават съществуващите и бъдещите здравни и екологични стандарти на Европейския съюз е да се направи ясно разграничение между тези области, в които целите и равнища на защита, са подобни, така и тези, в които те са различни; като има предвид, че в области, в които целите и равнищата на защита, са подобни, би могло да се върви в посока установяване на общи подходи или взаимното признаване; като има предвид, че в области, където равнищата на закрила явно се различават сътрудничеството следва да бъде насочено към обмен на информация или хармонизация във възходяща посока;

Н.  като има предвид, че законодателите в ЕС и САЩ са възприели твърде различни подходи по отношение на регламентирането на безопасността на храните и фуражите, по-специално по отношение на разрешаването, етикетирането и контрола по хранителната верига на хората и животните за ГМО, проследимостта на месото, патогенните видове лечение, пестицидите и клонираните животни; като има предвид, че регламентите на ЕС за околната среда и безопасността на храните се основават на предохранителния принцип и на подхода „от фермата до вилицата“, които установяват по-строги правила на ЕС и поради това следва да бъдат запазени;

О.  като има предвид, че въздействието на бъдещо трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции върху достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда, здравеопазването и безопасността на храните ще са силно зависими от конкретните разпоредби на споразумението; като има предвид, че при никакви обстоятелства дадено търговско споразумение не може да доведе до изменение на действащото законодателство на договарящите се държави; като има предвид, че прилагането на съществуващото законодателство, както и приемането на бъдещото законодателство, трябва да остане в ръцете на демократично избраните органи, при спазването на установените процедури;

П.  като има предвид, че понастоящем ЕС има ограничен достъп до пазара на САЩ в морския сектор и ако е проведено правилно ТПТИ би могло да доведе до по-добро сътрудничество, по-голямо сближаване и икономически ползи за европейските предприятия;

Р.   като има предвид, че за разлика от повече от 150 държави по света САЩ не са ратифицирали основните международни конвенции относно химическите вещества (напр. Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители и Ротердамската конвенция за международната търговия с определени опасни химични вещества), което показва, че САЩ са изолирани в международната политика по отношение на химичните вещества; като има предвид, че освен това САЩ отказват да прилагат частта за околната среда на Глобалната хармонизирана система на ООН за класифициране и етикетиране на химикали, което показва, че когато става въпрос за химикали, съществува разногласие между САЩ и ЕС на най-базисно равнище;

С.  като има предвид, че според доклада на САЩ относно техническите пречки пред търговията за 2014 г. САЩ са изразили опасения във връзка с Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) на всяко заседание на комитета по ТПТ на СТО от 2003 г. насам, „с опасения, че аспекти на REACH са дискриминационни, лишени от легитимна обосновка и съставляват ненужна пречка пред търговията“, което показва по-скоро фундаментална позиция срещу REACH от страна на САЩ;

Т.   като има предвид фундаментално различното естество на приетия през 1976 г. Акт за контрол на токсичните вещества (TSCA) на САЩ е общоприето, в сравнение с приетия през 2006 г. REACH;  като има предвид, че поради тази причина преговорите във връзка с партньорството в областта на търговията и инвестициите нямат за цел да хармонизират двете системи; като има предвид въпреки това, че преговорите засягат бъдещо сътрудничество във връзка с прилагането на REACH; като има предвид, че предвид силно различаващите се мнения относно управлението на риска от химически вещества, както и предвид фундаменталното и трайно противопоставяне на САЩ спрямо REACH, не са налице ползи от сътрудничеството при прилагането на тези различаващи се закони, още повече поради факта, че прилагането им далеч не е просто техническо или еднозначно упражнение;

У.  като има предвид, че са налице големи различия в регулаторните системи на САЩ и ЕС по отношение на продуктите за растителна защита:

      - че 82 активни вещества са забранени в ЕС, но са разрешени в САЩ,

      - ЕС съзнателно е приел в Регламент (ЕО) № 1107/2009 изключващи критерии, базирани на риск, за извеждане от употреба на активни вещества, които са канцерогенни или мутагенни, или токсични за репродукцията, или устойчиви и биоакумулиращи и токсични, както и вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система; САЩ настояват за основан на риска подход, основаващ се на редица хипотези и екстраполации, позволявайки по този начин употребата на такива вещества, което поражда сериозно безпокойство,

      - налице е общ модел на разрешаване на по-ниски стойности на остатъчни вещества от пестициди в храните в ЕС в сравнение със САЩ;

Ф.  като има предвид, че в проекта на текст за преговори на ЕС в областта на санитарните и фитосанитарните мерки, внесен за кръга на преговори от 29 септември – 3 октомври, се предлага страните да се задължат да прилагат допустими отклонения и максимални допустими граници на остатъчни вещества от Комисията по Кодекс алиментариус в рамките на 12 месеца след приемането им, освен ако страната вносител е изразила резерви в Комисията по Кодекс алиментариус; като има предвид, че е налице общ модел на разрешаване на по-ниски стойности на остатъчни вещества от пестициди в храните в ЕС в сравнение с Комисията по Кодекс алиментариус; като има предвид, че през последните четири години Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е изразил резерви в 31-57 % от всички случаи, което показва голямата степен на несъгласие от страна на ЕОБХ със стандартите на Кодекс алиментариус; като има предвид, че ЕОБХ понастоящем се чувства свободен да изразява своите резерви в рамките на възможното; въпреки това, след като ТПТИ бъде веднъж прието е много спорно дали на ЕОБХ ще бъде политически разрешено да продължи да действа по този начин предвид факта, че в проекта на текст се предвижда ЕС и САЩ да си сътрудничат в рамките на международните органи за определяне на стандарти „с оглед на постигането на взаимно задоволителни резултати“, което би могло в бъдеще да обезсърчи ЕОБХ да изразява своите резерви пред Комисията по Кодекс алиментариус и по този начин да се стигне до занижени стандарти в Европейския съюз;

Х.  като има предвид, че вносът в ЕС на птиче месо, третирано в антимикробни разтвори със съдържание на натриев хипохлорит, следва да се избягва;

Ц.  като има предвид, че почти ратифицираното Всеобхватно икономическо и търговско споразумение (ВИТС) вече доказа възможностите за търговия в чувствителни селскостопански области като говеждото месо при същевременно стриктно придържане към европейските санитарни и фитосанитарни стандарти и методи[41];

Ч.   като има предвид, че в доклада на САЩ за ТПТ през 2014 г. се посочва загрижеността на американската химическа промишленост и промишлеността за растителна защита по отношение на изключващите критерии, базирани на риск, които предстои да се разработят за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, като в доклада се заявява, че САЩ са изразили на двустранна основа, както и пред комитетите по ТПТ и СФС на СТО, загрижеността си във връзка с предложението на ГД „Околна среда“; като има предвид, че през юли 2013 г. Комисията реши да даде ход на оценка на въздействието относно разработването на критерии за вещества, нарушаващи функциите на ендокринната система; като има предвид, че това решение беше основната причина за неуспеха на Комисията да приеме критерии преди 4-годишния краен срок през декември 2013 г.; въпреки че САЩ приветстваха решението на Европейската комисия, както Съветът, така и Парламентът решиха да подкрепят Швеция в съдебните й действия във връзка с неизпълнението от страна на Комисията, което показва коренно различни мнения по отношение на естеството на нормативните разпоредби в правото на ЕС;

Ш. като има предвид, че съществуват връзки между нездравословните храни и свързаните с хранителния режим незаразни болести; като има предвид, че според специалния докладчик на ООН за правото на всеки да се ползва от най-високите достижими стандарти за физическо и психично здраве, световната търговия, нарасналите преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в сектора на храните и повсеместният маркетинг на нездравословни храни са довели до увеличение на консумацията на нездравословни храни[42]; като има предвид, че специалният докладчик заключи в своя доклад с набор от препоръки към държавите и хранително-вкусовата промишленост, да предприемат конкретни стъпки за намаляване на производството и консумацията на нездравословни храни и да увеличат наличността и достъпността на алтернативи за по-здравословни храни;

Щ. като има предвид, че според глобалния план за действие на СЗО за профилактика и контрол на незаразните болести 2013-2020[43], натрупаните производствени загуби, дължащи се на четирите основни незаразни болести заедно с психичните разстройства, се оценява на 47 трилиона щатски долара; като има предвид, че според СЗО тази загуба съставлява 75 % от световния БВП през 2010 г. (63 трилиона щатски долара); като има предвид, че според СЗО продължаването на обичайната практика по отношение на незаразните заболявания, ще доведе до загуба на производителност и увеличаване на разходите за здравни грижи във всички страни;

АА.     като има предвид, че генералният директор на СЗО заяви по време на Осмата глобална конференция за промоцията на здравето през юни 2013 г., че „усилията за предотвратяване на незаразните болести противоречат на търговските интереси на влиятелните икономически оператори[44];

АБ.      като има предвид, че ТПТИ, по подобие на Транстихоокеанското споразумение за партньорство, може да ограничи възможностите на ЕС и на държавите членки за защита на политиката в областта на храненето от влиянието на определени интереси, да намали набора от налични възможности за намеса за активно обезсърчаване на потреблението на по-малко здравословни храни (и за насърчаване на здравословните храни), включително чрез политики в областта на обществените поръчки, както и да ограничи капацитета на ЕС и държавите членки за осъществяване на тези намеси[45];

АВ.     като има предвид, че федералният закон на САЩ относно хуманното отношение към животните предоставя много по-слаба защита от регламента на ЕС, в т.ч. липсата на законодателство относно стандартите за хуманно отношение към селскостопанските животни преди заколването им; като има предвид, че за съжаление хуманното отношение към животните не се възприема от Комисията като търговски въпрос по същия начин като безопасността на храните или здравето на животните за целите на изискванията за внос;

АГ.      като има предвид, че ЕС и САЩ имат много различни регулаторен подход, отправна точка за средните емисии и равнище на амбициите по отношение намаляването на средните емисии на парникови газове от лекотоварни превозни средства; като има предвид, че тази област следователно не трябва да бъде предмет на взаимно признаване;

АД.     като има предвид, че законодателите и регулаторните органи в ЕС и САЩ са избрали много различен подход за справяне с емисиите на газове с парников ефект и борбата с изменението на климата; като има предвид, че противодействието на значителните заплахи, породени от изменението на климата, и запазването на целостта на възприетата политика по отношение на климата следва да имат предимство пред насърчаването на търговията;

АЕ.      като има предвид, че е от съществено значение за ТПТИ да пристъпи към интернализация на външните разходи на авиацията, морския транспорт и сухопътния превоз на товари във връзка с околната среда, климата и здравеопазването, за да се гарантира устойчивост на световната търговия със стоки; като има предвид, че в отсъствието на ефективни международни действия, за да интернализират тези разходи, ЕС следва да въведе и прилага регионални недискриминационни мерки за справяне с тези външни фактори;

АЖ.     като има предвид, че целта на разпоредбите относно устойчивото развитие в ТПТИ следва да бъде да се гарантира, че политиките в областта на търговията и околната среда се подпомагат взаимно, да се насърчи оптималното използване на ресурсите в съответствие с целите за устойчиво развитие, както и да се укрепи сътрудничеството в областта на околната среда;

АЗ.                  като има предвид, че в много области, като например политиките в областта на климата и контрола на емисиите, регулаторните стандарти на САЩ са по-ниски от тези на ЕС, което води до по-високи разходи за производство и за спазване на регулаторните разпоредби в ЕС в сравнение със САЩ и съответно до опасност от изместване на въглеродни емисии;

АИ.     като има предвид, че намалението на тарифите за чувствителни по отношение на енергията стоки, при които разходите за привеждане в съответствие с изискванията по отношение на регулирането, околната среда и климата са по-високи в ЕС в сравнение с тези в САЩ, може да доведе до понижаване на конкурентоспособността на продукцията на ЕС в сравнение с вноса от САЩ, които нямат такива разходи;

АЙ.     като има предвид, че универсалните системи за здравеопазване са част от европейския социален модел, а държавите членки разполагат с компетентност за управлението и организацията на здравните услуги и медицинските грижи;

АК.     като има предвид, че Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба изисква обобщение на резултатите от всички клинични изпитвания да се публикува в публично достъпна база данни една година след приключването на изпитването, както и публикуване на пълен доклад от клиничното изследване след приключване на процеса на издаване на разрешение или след като заявителят е оттеглил искането за разрешение за пускане на пазара; като има предвид, че законът в САЩ не изисква същото равнище на прозрачност;

АЛ.     като има предвид, че фармацевтичните разходи съставляват 1,5 % от европейския БВП и следователно всяко засилване на защитата на интелектуалната собственост, произтичащо от ТПТИ, би могло да окаже отрицателно въздействие върху разходите за здравеопазване;

АМ.     като има предвид, че съгласно Конференцията на ООН за търговия и развитие, екологични и здравни мерки са сред правителствените мерки, които са били оспорвани най-често при случаи на уреждане на спорове между инвеститорите и държавата;

АН.     като има предвид, че на 25 ноември 2014 г. Комисията реши да увеличи прозрачността на преговорите за ТПТИ[46]; като има предвид, че това решение е добре дошло; като има предвид, че на 7 януари 2015 г. Европейският омбудсман също така приветства постигнатия от Комисията напредък за превръщането на преговорите за ТПТИ в по-прозрачни, като същевременно, отправи също така известен брой препоръки за по-нататъшно подобрение[47]; като има предвид, че достъпът до предложенията за текстове от страна на САЩ, би също увеличил прозрачността;

1.   призовава Комисията да следва общите принципи и цели на директивите на Съвета за водене на преговорите относно Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции;

2.   призовава Комисията да гарантира, че политиките и принципите на ЕС за защита и подобряване на качеството на общественото здраве, на здравето на животните и на околната среда ще бъдат поддържани в хода на преговорите и ще бъдат де юре и де факто отразени изцяло в окончателното споразумение за ТПТИ;

3.   призовава Комисията да гарантира, че ТПТИ няма да накърнява правото, способността и законодателните процедури на ЕС и на  държавите членки да приемат и прилагат, в съответствие със съответните им правомощия, съществуващите и бъдещите мерки, необходими за преследване по недискриминационен начин на легитимни цели в областта на публичната политика, като такива в сферата на общественото здраве, здравето на животните и опазването на околната среда;

4.   призовава Комисията да гарантира, че всяко споразумение, било то чрез хоризонтална глава относно регулаторното сътрудничество или секторни разпоредби, няма да доведе до понижаване на съществуващите екологични и здравни стандарти и стандартите за безопасност на храните, и да се гарантира също така, че то няма да засегне стандартите, които все още предстои да бъдат определени в области, в които законодателството и стандартите са много различни в САЩ в сравнение с ЕС, като например прилагане на съществуващо (рамково) законодателство (например REACH), или приемането на нови закони (напр. клониране), или бъдещи определения , отнасящи се за равнището на защита (напр. химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система);

5.   призовава Комисията да ограничи регулаторното сътрудничество до ясно определени секторни области, за които САЩ и ЕС имат сходни равнища на защита, или за които има разумни основания да се смята, въпреки различаващите се нива на защита, че повишаването на хармонизация би могло да се постигне, или е най-малкото си заслужава да направи опит за това; призовава Комисията да гарантира, че никоя от разпоредбите относно сътрудничеството в областта на регулирането в рамките на ТПТИ няма да определя процесуални изисквания за приемането на актове на Съюза, засегнати от това, нито  пък ще води до  приложими права в това отношение;

6.   призовава Комисията да гарантира, че всички законодателни органи, както и за всички заинтересовани страни, засегнати от регулаторното сътрудничество участват във всеки орган, който може да бъде създаден за проучване във връзка с бъдещо регулаторно сътрудничество;

7.   призовава Комисията да гарантира, че не се правят компромиси между икономическите цели и общественото здраве, безопасността на храните, хуманното отношение към животните и околната среда[48]; призовава Комисията да признае, че ако ЕС и САЩ имат много различни правила, няма да има споразумение, като например за общественото здравеопазване, ГМО, използването на хормони в сектора на едрия рогат добитък, REACH и неговото прилагане, както и клонирането на животни за селскостопански цели, и следователно няма да се водят преговори по тези въпроси;

8.   призовава Комисията да разгледа следните регулаторни мерки или стандарти, като основни и като такива, с които не трябва да се правят компромиси:

      — неодобрение  на активни вещества и максимално допустими граници на остатъчни вещества от пестициди в ЕС,

      — регулаторни мерки по отношение на веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система,

      — организационната автономия в областта на водоснабдяването и канализацията,

      — интегрирания подход на ЕС към безопасността на храните, включително разпоредбите за хуманното отношение към животните,

      — прилагане на законодателството на ЕС за предоставянето на информация за храните на потребителите,

      —  прилагането на Регламент (ЕС) № 536/2014 на Европейския парламент и на Съвета относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба и по-специално върху изискването за изчерпателни доклади за клинични проучвания относно всички клинични изпитвания, които да се публикуват в публично достъпна база данни, щом завърши процедурата по даване на разрешение,

      — компетентността на държавите членки по отношение на организацията на системите на здравеопазването, включително процедурите за ценообразуване и възстановяване на разходите за лекарствени продукти, както и достъпа до лекарствени продукти,

      — ограниченията на съставки в козметични продукти, както и забрана на изпитванията върху животни за козметични съставки и крайни продукти,

      — политиките на ЕС в областта на възобновяемите енергийни източници, зелените технологии и постигането на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката,

      — мерки за намаляване на зависимостта от изкопаемите горива, както и процеси в рамките на ЕС и/или международни процеси, водещи до декарбонизацията на транспорта,

      — изискванията за екодизайн към енергоемките продукти;

9.   призовава Комисията да изключи обществените и социални услуги от всички разпоредби на споразумението; настоява освен това, че не трябва да съществуват негативни списъци, хибридни подходи или „задържащи клаузи“;

10. призовава Комисията да гарантира, че ще бъде постигнат един общ подход, регулаторно сътрудничество и взаимно признаване в следните области, където това е уместно, при положение че равнището на стандартите на ЕС не е застрашено:

      — признаване и защита на всички европейски защитени наименования за произход  и  на защитения географски произход от страна на САЩ и прекратяване на заблуждаваща употреба на географските означения в САЩ,

      — интегрирано управление на вредителите, с цел да се избегнат вредители по животните и растенията,

      — намаляване на използването на антибиотици в животновъдството, гарантиране на ефективността на антибиотиците както за хората, така и за животните

      — системи за идентификация на животните и съвместими разпоредби за проследимост, за да се гарантира, че преработените и непреработените храни, съдържащи продукти от животински произход, могат да бъдат ефективно проследяване в цялата хранителна верига,

      — алтернативни методи на изпитванията върху животни,

      — инспекции, свързани с производството на фармацевтични продукти и медицински изделия,

      — мерки за борба със затлъстяването, по-специално при децата,

      — „зелени“ обществени поръчки,

      — хармонизираното прилагане на Спогодбата на ИКЕ/ООН от 1958 г. относно приемането на единни технически предписания и Спогодбата от 1998 г. относно глобални технически правила (ГТП) на ООН;

      — единно въвеждане на подобрен цикъл на изпитване както в ЕС, така и в САЩ, въз основа на хармонизирани в световен мащаб процедури за изпитване на леки превозни средства; надзор на пазара и сертифициране на съответствието на производството изпитвания за съответствие при употреба, както и прозрачност на резултатите,

      — въвеждане на глобална система за класифициране на превозните средства за леки и тежки превозни средства,

      — замяна на цианид в минната промишленост;

11. призовава Комисията да продължи интегрирането на съществуващите системи на ЕС и САЩ за ранно предупреждение в хранително-вкусовия сектор и  подобряването на проследимостта на продуктите в трансатлантическата верига на търговия, за да могат да се предприемат по-бързи действия за защита на здравето в случай на заплаха, свързана с храните;

12. призовава Комисията да гарантира, че  главата на ТПТИ относно техническите бариери пред търговията не ограничава възможностите на ЕС и неговите държави членки да приемат мерки с цел намаляване на потреблението на определени стоки като тютюн, храни с високо съдържание на мазнини, сол и захар, както и вредната употреба на алкохол;

13. призовава Комисията да насърчава САЩ да отмени забраната върху вноса на говеждо месо от ЕС;

14. призовава Комисията да започне официален диалог с американските регулаторни органи по темата за хуманното отношение към животните; призовава Комисията да защитава разпоредбите относно хуманното отношение към животните, за да се постигне хармонизиране на най-високо равнище, подкрепено от необходимите механизми за прилагане;

15. призовава Комисията, във връзка с главата относно търговията и устойчивото развитие, да изиска от САЩ пълно спазване на многостранните споразумения в областта на околната среда като, наред с другото, Протокола от Монреал (озон), Конвенцията от Базел (трансграничен превоз на опасни отпадъци), Конвенцията от Стокхолм (устойчиви органични замърсители), Конвенцията от Ротердам (опасни химикали и пестициди), Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна и Протокола от Киото, преди да даде съгласието си за регулаторно сътрудничество по тези въпроси;

16. призовава Комисията да избягва двусмислени текстове, за да предотврати разширително тълкуване от страна на арбитражните съдилища, като се увери, че основните термини в споразумението са ясно дефинирани;

17. призовава Комисията да се противопостави на включването на механизма за уреждане на спорове между инвеститорите и държавата в рамките на партньорството в областта на търговията и инвестициите, тъй като, от една страна, има опасност този механизъм да доведе до съществено засягане на суверенни права на ЕС, неговите държави членки, регионалните и местни органи при приемането на разпоредби относно общественото здраве, безопасността на храните и околната среда, а от друга страна, съдилищата на ЕС и/или на държавите членки са тези, които следва да осигуряват ефективна правна защита въз основа на демократична легитимност и които следва компетентно, ефикасно и икономично да решават всички евентуални спорове;

18. призовава Комисията, в рамките на преговорите по ТПТИ, да сложи край на освобождаването на търговското въздухоплаване от данък върху горивото в съответствие с ангажиментите на Г20 за поетапно прекратяване на субсидиите за изкопаеми горива;

19. призовава Комисията да гарантира, че Европейският парламент е напълно информиран за протичането на процеса на водене на преговори;

20. призовава Комисията да продължава да увеличава прозрачността във връзка с воденето на преговорите, в съответствие с препоръките на Европейския омбудсман от 7 януари 2015 г.;

21. призовава Комисията настоятелно да призове САЩ да последват примера на действията на ЕС, за да се увеличи прозрачността;

22. призовава Комисията да гарантира, че оценката на въздействието върху устойчивостта на търговията (SIA) относно споразумението за ТПТИ е изчерпателна и актуализирана веднага след консолидирането на текста и преди окончателното му оформяне, с ясно участие на заинтересованите страни и гражданското общество; счита, че оценката на въздействието върху устойчивостта следва също така да извърши подробен преглед и оценка на предложените разпоредби  с оглед на тяхното потенциално въздействие върху регулаторните достижения на правото на ЕС и свободата на ЕС да преследва законни обществени политически цели в бъдеще, и да установи дали преследваната цел би могла да се постигне също толкова успешно с други средства.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

14.4.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

59

8

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Nessa Childers, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Martin Häusling, Anneli Jäätteenmäki, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Marit Paulsen, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Paul Brannen, Renata Briano, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Herbert Dorfmann, Eleonora Forenza, Esther Herranz García, Peter Jahr, Joëlle Mélin, József Nagy, Younous Omarjee, Sirpa Pietikäinen, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Kay Swinburne, Tom Vandenkendelaere

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao

 

{25/03/2015}25.3.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръките към Европейската комисия относно преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)

(2014/2228(INI))

Докладчик по становище: Йежи Бузек

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   подчертава значението на наличието на трансатлантически пазар за гражданите на ЕС и САЩ и за промишлените отрасли; подчертава, че основният резултат от преговорите следва да доведе до по-дълбоко, всеобхватно, амбициозно споразумение, налагащо високи стандарти и свобода на търговията и инвестициите, което зачита и насърчава европейските ценности, стимулира устойчивия растеж, научното сътрудничество, новаторството и създаването на висококачествени работни места и допринася за благосъстоянието на всички европейски граждани, като поставя техните интереси в центъра на търговското споразумение за ТПТИ; отбелязва, че ТПТИ има за цел премахването на тарифите, митата и квотите, а също така и сътрудничеството в областта на нормативната уредба и установяването на висок общ стандарт на световния пазар; отбелязва, че усилията за премахване на митата и създаването на регулаторна хармонизация трябва да бъде балансиран; призовава Комисията да засили процеса на ангажиране с гражданите и всички съответни заинтересовани страни с цел приспособяване на техните становища, когато е възможно, на провеждане на преговори по възможно най-прозрачен начин и на публикуване на всички възможни преговорни текстове и документи, включително документи, отнасящи се до евентуални глави относно енергетиката и МСП, като по този начин се осигурява максимална степен на прозрачност за европейските граждани;

2.   призовава Комисията да запази целта за посвещаване на специална глава на въпроси на енергетиката, включително промишлени суровини, в ТПТИ с цел създаване на конкурентен, прозрачен и недискриминационен пазар, който би могъл да повиши значително енергийната сигурност на ЕС, да подобри диверсификацията на енергийните източници и да доведе до по-ниски цени на енергията; подчертава в този контекст значението на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност за увеличаване на енергийната сигурност; подчертава, че тази специфична глава следва да включва ясни гаранции, че стандартите на ЕС в областта на околната среда и свързаните с действията в областта на климата цели не трябва да бъдат подкопавани и че ЕС трябва да съхрани свободата да действа независимо при определяне на бъдещите стандарти и цели;

3.   припомня, че Европейският парламент трябва да даде своето одобрение за ТПТИ, без което то не може да влезе в сила;

4.   подчертава необходимостта ЕС да установи различни и надеждни източници за енергийни доставки; изисква в този контекст от Комисията да гарантира политика на свободна търговия и да насърчава инвестициите по отношение на горивата, включително втечнен природен газ и суров петрол, като се запазва правото на ЕС за категоризиране на горивата според въздействието върху емисиите на CO2 за целия им жизнен цикъл и като се отчитат целите на ЕС, свързани с климата;

5.   призовава Комисията да гледа отвъд ограниченията за износ и да работи, когато това е целесъобразно, върху трансатлантическото хармонизиране и сближаване на високи общи стандарти и норми, които определят принципите на обществена подкрепа за различни източници на енергия, така че да се ограничи рискът от нарушаване на конкуренцията, като например определението за комбинирано производство на енергия с използване на биомаса; насърчава Комисията да проучва начините за засилване на сътрудничеството в областта на енергийните научни изследвания, развойната дейност и иновациите и за насърчаване на по-чисти технологии;

6.   посочва съществуващите разлики между САЩ и ЕС не само по отношение на цените на енергията и на достъпа до суровини, но също така и на емисиите на CO2 на глава от населението, което води до неравностойни условия по отношение на конкурентоспособността и опазването на околната среда; поради тази причина призовава Комисията да включи двустранна защитна клауза за осигуряване на енергоемките и засегнатите от изместване на въглеродни емисии сектори в ЕС, включително химикали, суровини и стоманодобивната промишленост, с подходящи мерки за запазване на съществуващите митнически тарифни ставки за един адекватен и точно определен преходен период след влизането в сила на ТПТИ със задължителна клауза за преразглеждане; счита, че както дружествата от САЩ, така и дружествата от ЕС следва да бъдат насърчавани да увеличават своята ресурсна и енергийна ефективност; призовава Комисията да отчита надлежно необходимостта от насърчаване на производствената промишленост като движеща сила за повторната индустриализацията на Европа;

7.   призовава Комисията да включи така наречените „зелени услуги“, като например строителството, монтажа, ремонта и управлението на екологични стоки, в текущите преговори с нашите трансатлантически партньори; отбелязва, че Европейският съюз е световен лидер във вноса и износа на „зелени“ стоки и услуги, въпреки че все още съществуват множество пречки пред европейските доставчици на „зелени“ услуги; отбелязва, че секторът има съществен икономически потенциал за Европейския съюз;

8.   поставя акцент върху процесите и стандартите, разработени по силата на директивите на ЕС за енергийното етикетиране и екодизайна, с които не следва да се правят компромиси;

9.   подчертава значителните потенциални ползи от ТПТИ за МСП; призовава Комисията да гарантира, че приоритетите и опасенията на МСП се отчитат изцяло при преговорите за ТПТИ в съответствие с принципа „Мисли първо за малките“, например чрез цялостни оценки на въздействието, целеви публични консултации и участие на представители на европейските МСП; препоръчва на Комисията да се стреми към установяване на информационна система за „обслужване на едно гише“ за МСП и да разработи специална глава, посветена на малките и средните предприятия, в която намаляването на административната тежест следва да се разглежда в съответствие с подходящите регулаторни рамки; призовава Комисията да гарантира защитата и укрепването на политики и схеми за подкрепа, насочени към МСП;

10. призовава Комисията да осигурява съобразени с ползвателите правила за произход, които могат да бъдат лесно прилагани от износителите от ЕС, и да работи за намаляване на ненужните пречки пред търговията и бюрокрацията, създавани от правилата за произход, особено за МСП;

11. припомня, че в сравнение с пазара на обществени поръчки на ЕС пазарът на САЩ продължава да бъде изключително затворен за чуждестранни дружества; изисква от Комисията да улеснява реципрочността и по-активното участие на предприятия от ЕС, включително МСП, в обществените поръчки в САЩ на всички равнища на управление, тъй като това може да допринася за стимулиране на иновациите в частния сектор и за появата на нови и новаторски дружества и отрасли с високи темпове на растеж; подчертава, че тази възможност не трябва да накърнява способността на правителствата на държавите — членки на ЕС, да поддържат своите обществени услуги;

12. отбелязва, че различните регулаторни подходи в Европейския съюз и САЩ струват скъпо на предприятията от двете страни на Атлантическия океан; счита, че съгласуването на тези подходи ще доведе до съществено повишаване на ефективността, като в същото време органите в Европейския съюз и в САЩ ще могат да поддържат и постигат високи стандарти за качество и безопасност за своите граждани;

13. очаква в рамките на преговорите Комисията да разгледа въпроса за законите „Купувайте само американски стоки“, „Джоунс“ и „Местно съдържание“, които на практика значително възпрепятстват достъпа на предприятията от ЕС до пазара на САЩ, особено в сектора на драгирането и машиностроенето;

14. припомня на Комисията, че е важно да се запазят настоящите високи равнища на безопасност, сигурност, защита на личните данни и на отвореност, неутралност и независимост на интернет, като приветства потенциалните ползи от достъпа до пазара, регулаторната хармонизация и взаимното признаване, включително установяването на общи принципи в световен мащаб за стандарти и технически спецификации в областта на ИКТ;

15. призовава за открита конкуренция и развитие на цифровата икономика, която е глобална по своята същност, но има за основни бази ЕС и САЩ; подчертава, че цифровата икономика трябва да бъде централна тема за трансатлантическия пазар, с ливъридж в глобалната икономика и за по-нататъшно отваряне на световните пазари;

16. припомня на Комисията, що се отнася до услугите на информационното общество и телекомуникационните услуги, че е от особено значение ТПТИ да гарантира равни условия с равен и прозрачен достъп въз основа на реципрочност на дружествата за услуги от ЕС до пазара на САЩ и със задължение от страна на американските доставчици на услуги да зачитат и спазват всички съответни промишлени и продуктови стандарти за безопасност и правата на потребителите при предоставяне на услуги в Европа или за европейските потребители;

17. призовава Комисията, с оглед на предотвратяването на масовото преместване на секторите на преработващата промишленост на ЕС и мащабната загуба на работни места в държавите членки, да извърши сравнителен анализ на конкурентоспособността на секторите на преработващата промишленост на ЕС и на техните партньори в САЩ;

18. изисква главата относно правата върху интелектуалната собственост да предоставя засилена защита и признаване на европейските географски указания;

19. призовава Комисията да гарантира валидността на всички географски указания (ГУ) като част от споразумението за ТПТИ, включително за неселскостопански продукти; припомня на Комисията икономическата устойчивост и по-високата стойност, която носи статутът за ГУ.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

49

14

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Eva Kaili, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Simona Bonafè, Cornelia Ernst, Yannick Jadot, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Morten Messerschmidt, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anne Sander, Paul Tang, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt, Cora van Nieuwenhuizen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Antanas Guoga

 

{25/03/2015}25.3.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръките към Европейската комисия относно преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)

(2014/2228(INI))

Докладчик по становище: Дита Харанзова

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

отправя, в контекста на продължаващите преговори за ТПТИ, следните препоръки към Комисията:

а)   относно политическите приоритети

i.    да гарантира, че основният резултат от преговорите е амбициозно и всеобхватно споразумение, което дава нови възможности за пазарен достъп за дружествата от ЕС, по-специално МСП, и което носи ползи за гражданите, потребителите и работниците, като същевременно съхранява европейския модел на висококонкурентна социална пазарна икономика;

ii.   да гарантира, че споразумението не само премахва бариерите, но също така има за цел да насърчава и защитава европейското високо ниво на защита на потребителите, залегнало в ДФЕС, по-специално по отношение на информацията, както и да отчита факта, че в повечето сектори стандартите и регулаторните среди на ЕС и САЩ гарантират това високо равнище; да отбелязва следователно, че сближаването на нашата нормативна уредба трябва да служи за установяване на висококачествени стандарти и закони, които биха могли да представляват нови глобални референтни показатели и фактически да се превърнат в международни стандарти;

iii.  да поддържа най-висока степен на прозрачност в преговорите, в това число да осигурява достъп до преговорните текстове и да провежда консултации с гражданското общество в рамките на процеса;

б)   относно пълния и прозрачен достъп за доставчиците на услуги от ЕС – без пречки пред мобилността на специалисти;

i.    да настоява, като същевременно защитава свободата на държавите членки при предоставянето, възлагането и финансирането на обществените услуги в съответствие с Договорите на ЕС, че доставчиците на услуги трябва да имат пълен достъп до пазара на либерализираните услуги в САЩ при прозрачни, реципрочни и справедливи правила на федерално равнище и на подфедерално равнище и на равноправна основа с местните доставчици на услуги;

ii.   да гарантира, че споразумението не застрашава високото качество на обществените услуги в ЕС, и да използва същите предпазни мерки и определения, които се срещат в други споразумения за свободна търговия (ССТ), като например Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС), да ги защитава, по-специално в случай на публично финансирани здравни, образователни, социални услуги, производството, разпределението и пречистването на водите, мерки на органите на местното самоуправление и услугите в аудиовизуалната сфера;

iii.  да гарантира взаимно признаване на професионалните квалификации между страните, по-специално чрез създаването на правна рамка с федералните щати, които имат регулаторни правомощия в тази област, и да насърчава мобилността от двете страни на Атлантическия океан чрез облекчения на визовия режим за специалисти от всички държави — членки на ЕС, в сектори, обхванати от споразумението;

iv.  да насърчава, успоредно с преговорите, започването на разговори от страните, насочени към допълнително споразумение за премахване на изискванията за разрешителни за работа, за да се създаде максимална степен на мобилност на работниците между страните;

в)   по отношение на справедливите и прозрачни обществени поръчки на всички равнища

i.    да възприема амбициозен подход по отношение на главата, посветена на обществените поръчки, и да гарантира, че стопанските субекти от ЕС, по-специално МСП, имат възможността да участват на пазара на САЩ на недискриминационна основа на всяко равнище на управление; да гарантира реципрочен и прозрачен достъп, с цел да се балансира съществуващото асиметрично положение, и да проучва възможността  дружествата от ЕС да бъдат освобождавани от клаузи за закупуване на национално и местно равнище във федералното, и когато е възможно, в щатското законодателство;

ii.   да гарантира, че новите директиви за обществените поръчки и концесии са спазени в преговорите, по-специално по отношение на определението за сътрудничество между публичните органи, изключванията, достъпа на МСП  и използването на критериите за икономически най-изгодна оферта (MEAT);

iii.  да уточнява, че правото на вземане на решения относно формата на предоставяне на услуги остава незасегнато и че задържащата клауза, съдържаща се в главата относно услугите, поради тази причина не може да бъде прилагана за услуги, възлагани от възлагащ орган на частна трета страна посредством договори за възлагане на обществени поръчки и предоставяни след края на договора от този орган като собствени или вътрешни транзакции;

iv.  да доразвива резултатите от Споразумението за държавни поръчки (GPA) по отношение на обхвата, правилата и дисциплините, както и да води до опростяване и рационализиране на процедурите, като едновременно с това осигурява по-голяма прозрачност;

v.   като се има предвид фактът, че обществените поръчки представляват значителна част от икономиката на ЕС и на други търговски партньори и следователно са от основен икономически интерес за ЕС, да подчертава, че обществените поръчки трябва да бъдат част от всеки окончателен вариант на всеобхватно трансатлантическо споразумение (ТПТИ);

г) относно трансатлантическите стандарти като световни стандарти

i.    да подчертае, че при едновременно гарантиране на защитата, постигната с помощта на стандартите и техническите регламенти на ЕС, Споразумението следва да надхвърли Споразумението на СТО относно техническите пречки пред търговията в области като оценка на съответствието, технически изисквания и стандарти, както и при осигуряването на по-голяма прозрачност при подготовката и прилагането на техническите регламенти;

ii.   за тази цел да гарантира, че европейските дружества имат възможност да се обръщат за консултации към един информационен център в САЩ, който може да предоставя информация за стандарти във всички сектори; да отстоява решително работата на ЕС по стандартизация и да бъдат популяризирани нейните принципи, а именно съгласуваност, прозрачност, откритост, търсене на консенсус, доброволно прилагане, независимост от специални интереси и ефективност;

iii.  да създаде амбициозен, прозрачен и ефективен механизъм за сътрудничество и диалог, насочен към създаването на общи стандарти, когато е възможно, и да гарантира, че не съществува неволно разминаване в бъдещите стандарти в ключови сектори, обхванати от споразумението, с убеждението, че тези стандарти, особено в области, свързани с иновациите, следва да бъдат договаряни и насърчавани във всички международни форуми; да отчита предизвикателствата, които произтичат от привеждането на различно структурираната и мотивирана система на САЩ за стандартизация в съответствие с Европейския механизъм;

iv.  да подчертае, че международно приетите стандарти ISO и IEC, когато такива съществуват и са актуални, следва да бъдат приети и от САЩ, и от ЕС, например в сектора на електронните устройства;

д)   що се отнася до целта техническите пречки пред трансатлантическата търговия да останат в миналото

i.    да преследва целта да се продължи осигуряването на висока степен на безопасност на продуктите в рамките на Съюза и същевременно да се премахне ненужното дублиране на изпитвания, което води до разхищение на ресурси, по-специално за продуктите с нисък риск; да осигури признаване от САЩ на личната декларация за съответствие на продукти, когато това се допуска от законодателството на ЕС;

ii.   да подкрепя, при пълно зачитане на регулаторната автономия, установяването на задължителен структурен диалог, обмен на най-добри регулаторни практики и сътрудничество между регулаторите в секторите, обхванати от споразумението; да подчертае, че това следва да включва механизми за ранно предупреждение и обмени по време на подготовка на нормативната уредба; да насърчава подобряването на регулаторното сътрудничество в други сектори и да популяризира европейската система за надзор на пазара с оглед осигуряване на високи стандарти за защита на потребителите;

iii.  да се стреми да гарантира, че сътрудничеството в областта на регулирането не води до увеличаване на административната тежест, като се отчита фактът, че регулаторните различия са централна нетарифна бариера (НТБ) за търговията, по-специално в машиностроителния сектор, който включва електрически и механични машини, уреди и оборудване, и че регулаторните органи следва да проучват начини за насърчаване на съвместимостта и на регулаторната симетрия, като например взаимното признаване, хармонизацията или привеждане в съответствие на изискванията;

iv.  да настоява върху факта, че споразумението не засяга правото на регулаторна дейност в съответствие с равнището на защита на здравето, безопасността, потребителите, труда, околната среда и културното многообразие, което всяка страна счита за подходящо; в този контекст да настоява върху важността на принципа на предохранителните мерки, както е посочено в член 191 от ДФЕС; да подчертае, че сътрудничеството в областта на регулирането следва да бъде прозрачно и че Европейският парламент следва да допринася за работата на бъдещите институции;

v.   да не забравя, че признаването на еквивалентността на възможно най-голям брой разпоредби за безопасност на превозните средства ще бъде едно от най-важните постижения на ТПТИ и че това ще изисква да се гарантира, че нормативните уредби в ЕС и САЩ предвиждат сходно равнище на защита, без това да води до намаляване на равнището в ЕС; да подчертае, че това трябва да бъде стъпка към пълното сближаване на нормативните уредби за сектора; да посочи, че независимо от това, особено в областта на автомобилната безопасност, съществуват множество разлики между продуктите от САЩ и ЕС, и да призовава настоятелно за засилване на сътрудничеството между ЕС и САЩ в рамките на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН), особено по отношение на новите технологии, както и в други международни форуми за определяне на стандарти;

е)   по отношение на митата и улесняването на търговията, по-специално за МСП;

i.    като се има предвид, че МСП са несъразмерно засегнати от нетарифните бариери, които Споразумението трябва да се стреми да намалява или да премахва изцяло, да отправя настоятелен призив за създаване на съгласувана рамка, включително наличие на специална глава за МСП в Споразумението, която да позволява на МСП да повдигат пред съответните органи въпроси, свързани с НТБ;

ii.   да гарантира, че споразумението улеснява участието на МСП в трансатлантическата търговия и води до намаляване на разходите чрез модернизиране, цифровизация, опростяване и рационализиране на процедурите, чрез премахване на изискванията за дойно сертифициране, както и чрез повишаване на минималния праг за митнически сборове и за проверки, които не са на произволен принцип;

iii.  да изрази силната си подкрепа за идеята за създаване по подобие на съществуващата структура в ЕС на безплатна онлайн справочна служба за МСП, от която по-малките предприятия да могат да получават цялата информация, която им е необходима, с оглед на износа и инвестициите в САЩ и вноса оттам, включително за митническите тарифи, данъчното облагане, нормативната уредба, митническите процедури и пазарните възможности;

iv.  да разгледа митническите въпроси, които надхвърлят обхвата на разпоредбите на Споразумението на СТО за улесняване на търговията, и да подчертае, че за да се постигне действително премахване на административната тежест, е необходимо да се положат усилия за постигане на минимална степен на регулаторно сближаване на политиките и практиките, свързани с митниците и трансграничната дейност;

ж) относно ясните правила за произход

i.    да установи общи правила за определяне на произхода на продукти, които следва да бъдат ясни и лесно приложими за предприятията, и да разглежда настоящите и бъдещите тенденции в производството, както и евентуалното бъдещо интегриране с държави, с които ЕС и САЩ имат споразумения за свободна търговия;

ii.   да гарантира, че Споразумението включва разпоредби за предотвратяване на незаконното използване на наименования на ЕС на географски указания, които биха могли да въвеждат в заблуждение потребителите, и да се бори за запазване на тези схеми, които са допринесли значително за защитата на потребителите и предоставянето на ясна и кратка информация относно произхода на продукта; да счита, че преговорите са възможност да се постигне напредък по отношение на възприемането на високи общи стандарти за задължителното обозначаване на произхода на продуктите, които ще предоставят на потребителите действителни гаранции и ще създадат равни условия за участието на стопанските субекти, що се отнася до достъпа до двата пазара.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

18

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Andrey Novakov

{16/04/2015}16.4.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони

на вниманието на комисията по международна търговия

Препоръки към Европейската комисия относно преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (TTIP)

(2014/2228(INI))

Докладчици по становище: Паоло Де Кастро, Джеймз Никълсън

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че селскостопанският сектор на ЕС е много чувствителна и съществена част от преговорите по ТПТИ, както и сектор, който има възможност да извлече ползи от нови или увеличени възможности за пазарен достъп;

Б.   като има предвид, че основна бариера пред търговията със селскостопански и хранителни продукти между ЕС и САЩ, която прави търговията с определени продукти невъзможна, е липсата на общи стандарти в тази област;

В.  като има предвид, че последиците от руското ембарго ясно показаха продължаващото геополитическо значение на селското стопанство, важността на наличието на достъп до набор от различни селскостопански пазари и необходимостта от силни и стратегически търговски партньорства с надеждни търговски партньори;

Г.   като има предвид, че търговските преговори със САЩ са сериозна възможност за подобряване на достъпа на САЩ до определени износни продукти на ЕС като плодове и зеленчуци, вино и определени продукти с висока добавена стойност;

Д.  като има предвид, че TTIP е възможност да се облекчат реципрочните регулаторни тежести, които ненужно възпрепятстват търговията, чрез предоставяне на повече и по-прозрачна информация като например относно подробностите, които следва да бъдат посочени върху етикетите, да се разяснят административните и митническите процедури и да се съгласуват и опростят регулаторните режими, където това е осъществимо;

Е.   като има предвид, че за европейското селско стопанство е важно да се осигури взаимноизгодна търговска сделка със САЩ с цел подобряване на позициите на ЕС като основен участник на световния пазар без да се излагат на риск настоящите стандарти за качество на европейските селскостопански продукти и бъдещото подобряване на тези стандарти, като същевременно се запази европейският модел на селско стопанство и се осигури неговата икономическа и социална жизнеспособност;

Ж.  като има предвид, че TTIP представлява възможност за определяне на високи стандарти в световен мащаб и за допълване на стандартите и на двата континента, особено в условия на все по-широко навлизане и разрастване на нови икономически участници, които не споделят ангажиментите на ЕС или САЩ за търговия, основана на правила, и за високи нива на защита на потребителите, както и за екологични стандарти и стандарти за хуманно отношение към животните;

З.   като има предвид уверенията на Комисията, че спазването на европейските стандарти в областта на безопасността на храните, здравето на човека, растенията и животните и хуманното отношение към животните, както и в областта на околната среда и защитата на потребителите ще бъде основен принцип в преговорите за европейското селско стопанство и ще потвърди и ще укрепи стандартите на ЕС в рамките на открита, справедлива, модерна и глобална система на търговската политика;

И.  като има предвид, че основните пречки пред търговията със селскостопански и хранителни продукти между ЕС и САЩ се крият отвъд границите и са свързани с вътрешната регулация и нетарифните бариери;

Й.  като има предвид, че преговорите за TTIP следва да дават приоритет на интересите на потребителите;

К.  като има предвид, че хармонизирането на правилата на ЕС и САЩ не бива по никакъв начин да застрашава здравето на потребителите, нито да занижава стандартите за качество, на които трябва да отговарят пусканите на европейския пазар американски стоки;

Л.  като има предвид, че географските указания представляват самостоятелни права на интелектуална собственост, а не разновидност на марката;

М.  като има предвид, че благодарение на научния прогрес, при разработването на  предварителни оценки на рисковете, свързани с вредно въздействие на храни, могат да се използват съвременни изчислителни методи, основани на анализ на големи обеми данни и подкрепяни от високоефективни изчислителни структури, които са в състояние да подобрят прилагането на принципа на предохранителните мерки;

1.   Призовава Комисията:

а.  да гарантира, че всяко постигнато споразумение е глобално и балансирано и обхваща всички сектори в рамките на TTIP, като има предвид, че селското стопанство не трябва да се използва като разменна монета в усилията за осигуряване на достъп до пазара на САЩ за други сектори и че селското стопанство е високо стратегически политически въпрос, от който зависи продоволствената сигурност и начина на живот на всички европейци;

б.  да дава приоритет на постигането на амбициозен и балансиран резултат от преговорите за селското стопанство, сектор, чийто основни компоненти (пазарен достъп, географски указания и санитарни и фитосанитарни мерки)  следва да бъдат разгледани на ранен етап и успоредно в процеса на преговори, на базата на подробна карта на всички съответни бариери на САЩ,  като бъдат запазени стандартите по отношение на безопасността на храните и защитата на потребителите, за да има Парламентът достатъчно време и яснота за обсъждане и оценка на тази глава от преговорите със заинтересованите страни, европейските граждани, гражданското общество и социалните партньори, със специален акцент върху земеделските стопани и малките семейни стопанства;

в.  да установи съвременен и подобрен механизъм за уреждането на спорове между инвеститор и държава (ISDS) в TTIP, който не подкопава суверенните права на ЕС, държавите членки и регионалните и местните органи, а предоставя справедливи възможности на чуждите инвеститори  за правна защита и обезщетение за понесени щети;

г.  твърдо да се ангажира със строгото запазване на настоящите и бъдещите стандарти, свързани с безопасността на храните и здравето на човека, здравето на растенията и реколтите и защитата на околната среда, защитата на потребителите и здравето на животните и хуманното отношение към тях, както те са определени в законодателството на ЕС; да гарантира, че по-нататъшното повишаване на тези стандарти не е възпрепятствано по никакъв начин в бъдеще, че не се подронват основни ценности на ЕС, като принципа на предохранителните мерки и устойчивото земеделие, както и че гражданите на ЕС могат да продължат да имат доверие в проследяемостта и етикетирането на продуктите на пазара на ЕС; и да очертае конкретни мерки за съблюдаване на принципа на предохранителните мерки при преговори;

д.  да гарантира следователно участието на компетентните органи на ЕС в контрола и проверката на обектите, съоръженията и продуктите, допустими за износ в ЕС, по отношение на санитарните или фитосанитарните изисквания, приложими в САЩ, и изразява загриженост относно текста на предложението на Комисията до САЩ в тази връзка, като има предвид, че в свои предишни търговски споразумения ЕС си запазва правото да одитира и проверява програмите за контрол на отсрещните страни по договорите и призовава Комисията да продължи да следва този подход;

е.  да положи всички усилия за да гарантира, че вносът на селскостопански продукти в ЕС ще бъде разрешаван само ако при производството им са спазени европейските стандарти в областта на защитата на потребителите, хуманното отношение към животните и опазването на околната среда, както и минималните социални стандарти;

ж. да има предвид, че преговорите по TTIP сами по себе си не могат да променят прилагането на законодателството или предложенията за ново законодателство в която и да било област, включително в областите, свързани с безопасността на храните в ЕС, санитарните и фитосанитарните стандарти, хуманното отношение към животните и мерките за околната среда;

з.   да осигури положителен и амбициозен краен резултат от преговорите за селското стопанство, който да отразява както офанзивните, така и дефанзивните интереси на селскостопанския сектор на ЕС по отношение на премахването или намаляването на тарифните и нетарифни бариери, включването по-специално на санитарните и фитосанитарните стандарти и процедури, осигуряването на силна позиция за висококачествените европейски продукти, така че производителите от ЕС да реализират действителни ползи от достъпа до пазара на САЩ, и да счита, че мерките за защита на потребителите и тяхното здраве или за запазването на безопасността на храните не следва да се разглеждат като нетарифни бариери;

и.  да насърчава обмена на ноу-хау между двете страни относно безопасността на храните и продоволствената сигурност;

й.  да договори гъвкава схема за проверки на фитосанитарното състояние на европейския износ, при която стандартите за безопасност да се спазват, без да се вреди на износа от ЕС за пазара на САЩ, способствайки по този начин за увеличаването му;

к.  да осигури равнопоставени условия на конкуренция като насърчава справедливи данъчни политики и търговски практики и като разглежда като чувствителни онези продукти или сектори, при които пряката и непряка конкуренция би изложила производителите от ЕС, в т.ч. дребните земеделски стопани, или в ЕС като цяло или в отделни негови региони, на прекомерен натиск или нелоялна конкуренция, например в случаите, при които регулаторните условия и свързаните с тях производствени разходи в ЕС – като например изискванията по отношение на начина на отглеждане на животните –  се различават от тези в САЩ, и да разгледа всички възможни варианти за третиране на всички чувствителни продукти, включително намаляването на тарифите и наличието на квоти с ограничени тарифи;

л. да положи всички възможни усилия за инкорпорирането на защитна клауза в споразумението – както ясно е записано в мандата за преговори – която да бъде задействана, ако увеличението на вноса на определен продукт застрашава сериозно да навреди на местното производство на храни;

м.  да представи, както вече призоваха няколко държави членки, кратък преглед на отстъпките, предоставяни във вече сключени търговски споразумения и с тези, които са в процес на договаряне, така че да се придобие обща представа за всички тези отстъпки по продукти, без което е невъзможно да се преговаря относно чувствителните продукти;

н.  да информира възможно най-рано Парламента и обществеността относно потенциален списък на чувствителни продукти, за да могат всички заинтересовани страни да имат достатъчно време да проучат и оценят предложенията своевременно и преди приключването на преговорите;

о.  да осигури подходяща правна защита на пазара на САЩ за географските указания от ЕС и висококачествените селскостопански продукти от ЕС, и мерки за справяне с неправилна употреба, подвеждаща информация и практики, както и да осигури защита по отношение на етикетирането, проследяемостта и действителния произход на селскостопанските продукти, като съществен елемент от едно балансирано споразумение;

п.  да включи в TTIP споразумението относно биологичните продукти, разширено до тези, които все още не са обхванати (виното);

р.  да включи в TTIP споразумението между ЕС и САЩ от 2006 г. за виното, като бъдат заличени седемнадесетте полугенерични наименования, съдържащи се в това секторно споразумение;

с.  да вземе под внимание факта, че подпомагането на доходите на селските стопанства в САЩ в условията на глобална нестабилност на цените би могло да постави селскостопанските производители от ЕС в неизгодно конкурентно положение и че мерките на ЕС за управление на кризи следва да бъдат преразгледани, за да отразяват променящите се пазарни условия;

т.  да създаде двустранна съвместна работна комисия за постоянни търговски разисквания по въпросите на селското стопанство, за да се предвидят и отстранят пречките пред търговията чрез система за „ранно предупреждение“ в случай на регулаторни промени и да се насърчи сближаването на нормативните уредби;

у.  да работи с Европейския парламент, всички национални парламенти и заинтересовани страни от селскостопанския сектор по напълно прозрачен, своевременен и всеобхватен начин относно всички аспекти на преговорите и да гарантира съответствието с цялото законодателство, на което се основава нашият европейски селскостопански и социален модел;

ф.  да гарантира отмяната на забраната на САЩ върху вноса на говеждо месо от ЕС;

х.  да гарантира равнопоставени условия на конкуренция чрез въвеждане на изискване за етикетиране на вносните продукти, които са произведени по методи, които не отговарят на стандартите на ЕС за хуманно отношение към животните, безопасност на храните и опазване на здравето на хората и животните;

ц.  да представи незабавно ясно и обективно проучване относно въздействието на ТПТИ върху европейското селско стопанство, сектор по сектор, и по-специално неговото въздействие върху малките семейни стопанства и да работи по своевременен и прозрачен начин с изследователски институти, както обществени, така и частни, които работят в областта на безопасността на храните и могат да дадат значителен принос към всички аспекти на преговорите.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

14.4.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

27

18

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marit Paulsen, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Bas Belder, Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ivan Jakovčić, Manolis Kefalogiannis, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Estefanía Torres Martínez

{17/04/2015}17.4.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръките към Европейската комисия относно преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)

(2014/2228(INI))

Докладчик по становище: Хелга Трюпел

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–    като взе предвид член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–    като взе предвид указанията на ЕС за водене на преговорите относно Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ, приети от Съвета на 14 юни 2013 г., които бяха публикувани от Съвета на 9 октомври 2014 г.,

A.  като потвърждава правния ангажимент, поет от ЕС по отношение на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване от 2005 г.;

Б.   като припомня, че съгласно член 167 от ДФЕС Съюзът взема предвид културните аспекти при своята дейност по силата на други разпоредби на Договорите, за да зачита и развива разнообразието на културите; припомня, че тези останали разпоредби включват общата търговска политика, както е определена в член 207 от ДФЕС;

В.  като потвърждава отново, че действащите и бъдещите разпоредби и политики в подкрепа на сектора на културата, в частност в цифровия свят, попадат извън обхвата на преговорите по ТПТИ;

Г.   като отчита специалната роля на услугите от общ интерес – по-специално в сферата на образованието – както са определени в член 14 от ДФЕС и в Протокол № 26 към ДФЕС;

Д.  признава, че културното многообразие представлява характеристика на ЕС поради историята на Европа, нейното богато разнообразие на традиции и силни сектори на културата и творчеството, както и че насърчаването на културното многообразие ще продължава да бъде ръководен принцип, какъвто е бил в други търговски споразумения на ЕС;

Е.   като припомня, че секторите на културата и творчеството допринасят с около 2,6 % от БВП на ЕС, като имат по-висок темп на растеж в сравнение с другите сектори на икономиката; като подчертава, че развитието на търговията със стоки и услуги, свързани със секторите на културата и творчеството, ще представлява важен стимул за икономическия растеж и създаването на работни места в Европа;

Ж.  като припомня, че стандартната практика е субсидиите да се изключват, по-специално в секторите на културата и образованието, от търговските споразумения на ЕС;

1.   отправя към Съвета следните препоръки:

      a)   да осигури чрез правно обвързваща обща клауза, приложима за цялото споразумение – при пълно съответствие с Общото споразумение по търговията с услуги и Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване и зачитайки изцяло практиките на държавите членки – че страните по споразумението си запазват правото да приемат или да продължат да прилагат всяка една мярка (по-специално от регулаторен и/или финансов характер), свързана със защитата или насърчаването на културното и езиковото многообразие, плурализма на медиите и свободата на медиите, както и правото да запазят вече съществуващия или разработят нов режим за аудиовизуалните услуги, както онлайн, така и офлайн, в съответствие с принципа на технологична неутралност, както и с демократичните, социалните и културните изисквания;

      б)   да се увери, че изключителният характер на аудиовизуалните услуги, включително услугите онлайн, е гарантиран за в бъдеще и че той няма да бъде поставен под въпрос от разпоредбите на бъдещото споразумение, като например тези относно инвестициите, нито да бъде възпрепятстван от технологическото развитие, например конвергенцията на аудиовизуалните и телекомуникационните услуги и услугите за електронна търговия;

      в)   да продължи полаганите понастоящем усилия за увеличаване на прозрачността и да насърчава още по-тясно участие на Европейския парламент и пълноценно участие на гражданското общество и на социалните партньори предвид потенциалното въздействие, което ТПТИ ще окаже върху живота на  гражданите на ЕС;

      г)   да гарантира, че услугите със силно застъпен културен компонент, като библиотеки, архиви и музеи, няма да бъдат застрашени от споразумението за трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите извън рамките на задълженията на ЕС по действащите споразумения;

      д)   да потвърди, че системата на фиксирани цени на книгите и фиксирането на цените за вестници и списания няма да бъдат застрашени от задълженията, произтичащи от споразумението за ТПТИ;

      е)   да гарантира чрез обща клауза правото на приемане или на продължаване на прилагането на всяка мярка, свързана с предоставянето на всички образователни и културни услуги, които функционират с нестопанска цел и/или за които се отпуска публично финансиране в каквато и да е степен или държавна помощ под каквато и да е форма, и да гарантира, че чуждестранните доставчици, получаващи финансиране от частни източници, отговарят на същите изисквания за качество и акредитация като националните доставчици;

      ж)  да уточни, че нищо в споразумението няма да засегне способността на ЕС или на държавите – членки на ЕС да субсидират и предоставят финансова подкрепа за сектора на културата, както и културните, образователните и аудиовизуалните услуги;

      з)   да гарантира, че творците на пластични произведения на изкуството в ЕС получават процент от продажната цена на своите произведения на изкуството, когато те се препродават от специалист на пазара на изкуство, като по този начин европейските творци се насърчават да предлагат своите произведения на пазара в САЩ.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.4.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

2

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sylvie Guillaume, Mary Honeyball, Marc Joulaud, Dietmar Köster, Ilhan Kyuchyuk, Michel Reimon, Hermann Winkler

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Remo Sernagiotto, Dario Tamburrano

{04/05/2015}4.5.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръките към Европейската комисия относно преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)

(2014/2228(INI))

Докладчик по становище: Дитмар Кьостер

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че поради ефективното функциониране на правните системи както в Европейския съюз, така и в Съединените американски щати в конкретното споразумение не е необходимо да се включват частни механизми за уреждане на спорове между инвеститор и държава (УСИД);

Б.   като има предвид, че Европейският съюз и САЩ имат ефективни национални правни рамки и се ръководят от принципите на правовата държава;

В.  като има предвид, че международните споразумения за търговия и инвестиции, сключени от институциите на ЕС, са обект на правата, гарантирани от ЕС, както и на принципите, залегнали в основата на защитата на тези права в ЕС, като принципа на предохранителните мерки, който се прилага по отношение на околната среда, здравето и защитата на потребителите;

Г.   като има предвид, че девет държави – членки на ЕС, са сключили двустранни инвестиционни споразумения със САЩ, които дават право на предприятия от САЩ да заведат дело срещу тези държави членки, и като има предвид, че в голям брой двустранни споразумения между държавите – членки на ЕС, има клаузи за УСИД, но Регламент (ЕС) № 912/2014 предвижда, че съществуващите двустранни инвестиционни споразумения, по които са страни държавите членки, трябва да бъдат заменени чрез включването на глава относно инвестициите в ТПТИ, дори и без УСИД;

Д.  като има предвид, че конкретните преговори следва да доведат до сключването на амбициозно споразумение, което да защити европейския модел на социална пазарна икономика, предвиден в Договорите на Европейския съюз, което ще бъде придружено от значително подобрение за гражданите, работниците и потребителите и от отваряне на пазара за предприятията, установени в Европейския съюз, включително МСП;

Е.   като има предвид, че международните споразумения са основа на правната сигурност и предсказуемост и че са известни много случаи, в които ЕС и други държави са завели дела под егидата на СТО срещу САЩ  по обвинение в неспазване на международните им задължения;

Ж.  като има предвид, че член 1 от Договора за Европейския съюз гласи, че: „решенията се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до неговите граждани“; като има предвид, че член 3 от Договора за Европейския съюз гласи, че: „Решенията се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите“; като има предвид, че съгласно член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз Европейският парламент има право да „получава незабавно изчерпателна информация на всички етапи на процедурата“ по отношение на преговорния процес и сключването на споразумения между Съюза и трети държави; и като има предвид, че в решението си за приключване на запитване по собствена инициатива OI/10/2014/RA Европейският омбудсман подчерта необходимостта от прозрачност на преговорите в рамките на ТПТИ и публичен достъп до документите относно ТПТИ;

1.   отправя до Комисията следните препоръки:

      а)   посочва, че загрижеността на обществеността следва да бъде отразена в преговорите по споразуменията за търговия и инвестиции;

      б)   посочва, че справедливото третиране на местните и чуждестранните инвеститори не е възможно при разработените във Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) реформи по отношение на механизми за уреждане на спорове между държави и инвеститори;

      в)   посочва, че гарантирането на това чуждестранните инвеститори да се третират по недискриминационен начин и да разполагат с равни възможности за предявяване и получаване на обезщетение за претърпени вреди може да се постигне без включването в ТПТИ на стандарти за защита на инвестициите или на механизъм за УСИД; изразява твърдото становище, че което и да е споразумение за ТПТИ не следва да съдържа стандарти за защита на инвестициите и механизъм за УСИД, тъй като съществуващото равнище на защита на инвестициите в ЕС и в САЩ е напълно достатъчно, за да се гарантира правна сигурност;

      г)   призовава Комисията да направи публично достъпни версиите на консолидирания текст, в които да бъдат съчетани позициите на ЕС и САЩ относно проектоглавите, и по този начин да предостави равен достъп до информация за всички заинтересовани лица по време на всички етапи на преговорите;

      д)   посочва, че съществуващите механизми за уреждане на спорове имат сериозни недостатъци както в процесуално отношение, така и по същество;

      е)   призовава Комисията да се противопостави на включването на механизъм за УСИД в ТПТИ, като се имат предвид развитите правни системи на ЕС и САЩ и фактът, че системата за уреждане на спорове между държавите и използването на национални правни и съдебни системи са най-подходящите средства за разрешаване на инвестиционни спорове;

      ж)  подчертава, че демократичната легитимност на търговската политика на ЕС трябва да бъде засилена; призовава Комисията да вземе предвид резултатите от проведеното от нея обществено допитване, и по-специално факта, че 97% от отговорилите са против механизма за УСИД;

      з)   призовава Комисията да гарантира, че чуждестранните инвеститори биват третирани по недискриминационен начин и разполагат с равни възможности за предявяване и получаване на обезщетение за претърпени вреди, като същевременно не се ползват от повече права от тези на националните инвеститори, както и да се противопостави на включването на УСИД в ТПТИ, тъй като съществуват други варианти за гарантиране на защитата на инвестициите, като националните правни средства за защита;

      и)   призовава Комисията да гарантира, че ако се приеме механизъм за уреждане на спорове, неговите решения по отделни случаи няма да заменят действащото национално право на страните по договора или да го направят недействително, и че измененията, направени от бъдещо законодателство – при условие че то няма обратно действие – няма да са предмет на такъв механизъм за уреждане на спорове;

      й)   призовава Комисията да гарантира, че при създаването на рамка за бъдещо сътрудничество се спазват изцяло установените регулаторни системи от двете страни на Атлантическия океан, както и че се зачита изцяло ролята на Европейския парламент в процеса на вземане на решения на ЕС и неговите правомощия за демократичен контрол върху регулаторните процеси в ЕС;

      к)   призовава Комисията да заяви ясно на партньора в преговорите, че принципът на предохранителните мерки е един от основните принципи на европейската политика в областта на опазването на околната среда, здравеопазването и защитата на потребителите и е основата за бързи, проактивни преговори, за да се избегне излагането на риск на здравето на хора, животни и растения и увреждането на околната среда, както и да гарантира, че преговорите не водят до размиване на принципа на предохранителните мерки, който функционира в ЕС, по-специално в областта на опазването на околната среда, здравеопазването, храните и защитата на потребителите;

      л)   призовава Комисията да гарантира, че приемането на национално законодателство продължава да бъде осъществявано изключително от законни законодателни органи на ЕС, които насърчават най-високи стандарти на защита на гражданите, включително в областта на здравеопазването, безопасността, околната среда, защитата на правата на потребителите и работниците и обществените услуги от общ интерес; счита, че е от жизненоважно значение да се запази суверенното право на държавите членки да поискат дерогация за обществените и колективните услуги, като водоснабдяване, здравеопазване, образование, социална сигурност, култура, медийни въпроси, качество на продуктите и право на самоуправление на общинските и местните органи, от обхвата на преговорите по ТПТИ; настоятелно призовава Комисията да гарантира, че всички процедури в контекста на регулаторното сътрудничество зачитат изцяло законодателните правомощия на Европейския парламент и на Съвета в строго съответствие с Договорите на ЕС и не забавят пряко или косвено европейския законодателен процес;

      м)  подчертава, че докато нито държавите – членки на Европейския съюз, нито Европейският съюз не са взели решение за всеобхватно хармонизиране на правата върху интелектуалната собственост, включително авторското право, марките и патентите, Комисията не трябва да преговаря по тези въпроси в рамките на ВИТС или ТПТИ;

      н)   счита, че е от голямо значение, че ЕС и САЩ остават ангажирани и участват в световните многостранни дискусии за хармонизиране на патентите чрез съществуващите международни органи, и затова предупреждава срещу опитите за въвеждане в ТПТИ на разпоредби относно материалното патентно право, по-специално по отношение на въпросите, свързани с патентоването и гратисните периоди;

      о)   призовава Комисията да гарантира, че по време на преговорите по ТПТИ се разглежда също така необходимостта от засилено признаване, и да запази защитата на някои продукти, чийто произход е от голямо значение; припомня поради това, че ефективното гарантиране на прилагането на географските указания на ЕС е от основно значение, за да могат да се прилагат тези правила; призовава във връзка с това Комисията да гарантира, че правилата за културно изключение продължават да бъдат изключени от мандата за преговори;

      п)   призовава Комисията – с оглед на достъпа до пазара – да гарантира подходящи разпоредби за изключване на чувствителни услуги, като например обществените и комуналните услуги (включително водоснабдяване, здравеопазване, системи за социална сигурност и образование), което ще осигури на националните и местните органи достатъчно свобода на действие, за да приемат законодателство в полза на обществения интерес; посочва, че по отношение на тези услуги в споразумението трябва да се въведе изрично изключение въз основа на член 14 от ДФЕС във връзка с Протокол 26, и то независимо от това от кого и под каква форма се предоставят и как се финансират; отбелязва, че в това отношение би било много полезно да се изготви съвместна декларация, която да отразява ясния ангажимент на преговарящите за това тези сектори да бъдат изключени от преговорите;

      р)   призовава Комисията да гарантира по-специално, че всички въпроси от полза за европейските творци и продуценти са включени в правилата за културното изключение;

      с)   призовава Комисията да даде гаранции по отношение на включването на издателския сектор в културното изключение;

      т)   отбелязва, че в областта на възлагането на обществени поръчки не трябва да се поставят под въпрос социалните и екологичните критерии за възлагане на обществени поръчки и тяхното възможно разширяване;

      у)   призовава Комисията да гарантира, че двете страни по договора се задължават по-специално да спазват и прилагат основните трудови стандарти на Международната организация на труда (МОТ) и Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия; счита, че спазването на трудовите и социалните стандарти трябва да бъде ефективно гарантирано в случай на конфликт;

      ф)  подчертава, че в никакъв случай правото на съвместно вземане на решения, устройството на предприятието и свободата на колективно трудово договаряне или други права на защита на работниците, околната среда и потребителите не могат да се тълкуват като „нетарифни бариери“;

      х)   освен това отбелязва, че в рамките на ВИТС и ТПТИ трябва да бъдат отхвърлени неясните определения на правни понятия, като „честно и справедливо третиране“ и „непряко отчуждаване“.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.4.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

12

11

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Inês Cristina Zuber

 

{07/04/2015}7.4.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръките към Европейската комисия относно преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)

<DocRef>(2014/2228(INI))

Докладчик по становище: Ян Филип Албрехт

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–    като взе предвид директивите на Съвета за водене на преговорите относно Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между Европейския съюз и Съединените американски щати,

–    като има предвид своята резолюция от 23 май 2013 г. относно преговорите между ЕС и Съединените американски щати в областта на търговията и инвестициите [49], в частност параграф 13 от нея;

–    като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху основните права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи[50],

А.  като има предвид, че Хартата на основните права е обвързваща за Съюза (Хартата), включително член 8 от нея относно правото на защита на личните данни, както и член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно същото основно право, като ключов стълб на първичното право на ЕС, който трябва в пълна степен да се зачита от всички международни споразумения;

Б.   като има предвид, че Съюзът е обвързан по силата на член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), наред с другото, да поддържа ценности като демокрацията и върховенството на закона;

В.  като има предвид, че Съюзът е обвързан по силата на членове 20 и 21 от Хартата с това да поддържа принципите на равенство пред закона и свобода по отношение на дискриминацията;

Г.   като има предвид, че член 1 и член 10, параграф 3 от Договора за Европейския съюз постановяват, че решенията трябва да се вземат възможно най-открито и възможно най-близо до гражданите; като има предвид, че прозрачността и откритият диалог между партньорите, който включва гражданите, са от ключово значение по време на преговорите и на етапа на изпълнение; като има предвид, че Парламентът одобрява призива на Омбудсмана за прозрачен подход;

Д.  като има предвид, че текущите преговори за сключване на международни търговски споразумения, в това число Трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ), както и споразумението за търговията с услуги (TiSA), засягат също международните потоци от данни, като напълно изключват неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, които ще бъдат обсъдени паралелно в рамките на Споразумението между ЕС и САЩ относно сферата на неприкосновеност на личния живот и Рамковото споразумение между ЕС и САЩ за защита на данните;

Е.   като има предвид, че в 7-ия кръг от преговорите за ТПТИ преговарящите от САЩ предложиха проект на глава относно електронната търговия; като има предвид, че този проект не е на разположение на членовете на Европейския парламент; като има предвид, че проектът на САЩ на текст относно електронната търговия за споразумението TiSA би накърнил правила и гаранции на ЕС за трансфера на лични данни към трети държави; като има предвид, че Парламентът си запазва правото да изрази становището си след консултиране на всякакви бъдещи предложения за текст и проекти за споразумението за ТПТИ;

Ж.  като има предвид, че в рамките на една зона на свободна търговия, гражданите на дадена страна по договора трябва да се ползват с лесен достъп до цялата територия, обхваната от съответната зона.

З.   като има предвид, че повечето държави-членки на ЕС и САЩ са ратифицирали Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чужди длъжностни лица при международни бизнес сделки; като има предвид, че няколко държави-членки на ЕС и САЩ са ратифицирали Конвенцията на ООН срещу корупцията; като има предвид, че няколко държави-членки на ЕС и САЩ са членове на специалната група за финансови действия относно изпирането на пари;

1.   отправя до Комисията следните препоръки:

      а)   да гарантира, че споразумението гарантира пълното зачитане на стандартите на ЕС относно основните права чрез включването на правно обвързваща и суспензивна клауза за правата на човека като стандартна част от търговските споразумения на ЕС с трети държави;

      б)   да има предвид, че одобрението на Европейския парламент за окончателното трансатлантическо споразумение може да бъде застрашено докато общото масово наблюдение не бъде напълно изоставено и не бъде намерено адекватно решение за правата на защита на неприкосновеността на личния живот на гражданите на ЕС, включително административна и съдебна защита, съобразно посоченото в параграф 74 от горепосочената резолюция на Парламента от 12 март 2014 г.;

      в)   да предприеме незабавни мерки за гарантиране в частност на това, че препоръките от горепосочената резолюция на Парламента от 12 март 2014 г. относно развитието на европейска стратегия за ИТ независимост и киберстратегия на ЕС се изпълняват;

      г)   да включи, като ключов приоритет, широкообхватна и недвусмислена хоризонтална самостоятелна разпоредба, основана на член XIV от Общото споразумение за търговия и услуги (ГАТС), която в пълна степен освобождава от споразумението съществуващата и бъдещата правна рамка на ЕС относно защитата на лични данни, без условие тя да бъде съгласувана с други части от ТПТИ, както и да гарантира това, че споразумението не пречи на прилагането на изключенията за доставката на услуги, които са обосновани съобразно релевантните правила на Световната търговска организация (членове XIV и XIVа от ГАТС);

      д)   да гарантира, че лични данни могат да бъдат прехвърляни извън територията на Съюза само ако се спазват разпоредбите относно прехвърлянията към трети държави в законодателството на ЕС за защита на данните; да води преговори единствено относно разпоредби, които засягат движението на лични данни само ако пълното прилагане на правилата на ЕС за защита на данните е гарантирано и спазвано;

      е)   да гарантира, че проектът на глава относно електронната търговия, предложен от американските преговарящи в 7-ия кръг от преговорите по ТПТИ, няма да се приеме като основа за преговорите, ако съдържа условия, подобни на изложените в проекта на САЩ за глава относно електронната търговия в преговорите по TiSA; да се противопостави на проекта на САЩ за глава от TiSA относно електронната търговия по отношение на личните данни; да гарантира задоволително приключване на преговорите по споразумението относно сферата на неприкосновеност на личния живот и Рамковото споразумение за защита на данните;

      ж)  да има предвид, че правилата на ЕС относно прехвърлянето на лични данни може да забранят обработката на такива данни в трети държави, ако те не изпълняват стандарта на ЕС за адекватна защита; да настоява всички изисквания за местоположението на оборудването за обработка на данни и на съответни органи да бъде в съответствие с правилата на ЕС относно трансфера на данни; да си сътрудничи със САЩ и други трети държави в подходящи условия с цел приемане на подходящи високи стандарти на защита на данните в целия свят, особено в рамките на споразумението относно сферата на неприкосновеност на личния живот и Рамковото споразумение за защита на данните;

      з)   да гарантира, че решенията по правни спорове, свързани с основните права, се вземат единствено от компетентни обикновени съдилища; да гарантира, че разпоредбите относно уреждането на спорове между инвеститор и държава (УСИД)  не възпрепятстват равния достъп до правосъдие и не подкопават демокрацията;

      и)   да покаже цялостно отчитане на необходимостта от прозрачност и отчетност в преговорите в хода на целия процес, както и да изпълни задължението си съобразно член 218, параграф 10 от ДФЕС, което неотдавнашно решение на Съда на ЕС потвърди като законово[51], за пълно незабавно информиране на Парламента на всички етапи от преговорите; да гарантира достъп на обществеността до релевантни документи от преговорите от всички страни, с изключение на тези, които бъдат класифицирани с ясна обосновка за всеки индивидуален случай, с публична обосновка на степента, в която достъпът до неразкритите части от въпросния документ вероятно ще накърни, конкретно и действително, защитените от изключенията интереси, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията[52]; да гарантира, че споразумението по никакъв начин не накърнява правните разпоредби на ЕС или на неговите държави членки относно публичния достъп до официални документи;

      й)   да засили, в рамките на преговорите, политическия натиск върху САЩ да гарантира пълна визова реципрочност и еднакво третиране на всички граждани на държавите-членки на ЕС без дискриминация по отношение на достъпа им до САЩ;

      к)   да включи в споразумението клауза относно корупцията, данъчните измами, избягването на данъци и прането на пари, така че да се установи засилено сътрудничество между държавите членки и САЩ, включително механизми за по-ефикасно международно сътрудничество, взаимна правна помощ, възстановяване на активи, техническо подпомагане, обмен на информация и прилагане на международни препоръки и стандарти.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.3.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

10

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Carlos Coelho, Pál Csáky, Dennis de Jong, Edouard Ferrand, Marek Jurek, Jean Lambert, Luigi Morgano, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Dario Tamburrano, Janusz Wojciechowski

 

{16/04/2015}16.4.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръките към Европейската комисия относно преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (TTIP)</Titre>

(2014/2228(INI))

Докладчик по становище: Естебан Гонсалес Понс

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–        като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз, и по-специално дело C-350/12[53] и становища 2/13[54] и 1/09[55],

А.      като има предвид, че Договорът от Лисабон разшири обхвата на общата търговска политика, така че тя да включва преките чуждестранни инвестиции, и като има предвид, че той увеличи съществено правомощията на Парламента в областта на споразуменията за международна търговия, като затвърди правото му да бъде редовно информиран и като увеличи правомощията му при вземане на решения, въвеждайки необходимостта той да даде одобрението си в края на преговорите, като по този начин осигури пряко представителство на гражданите при приемането на споразумения за международна търговия;

Б.      като има предвид, че в своето становище 2/13 Съдът заяви, че „компетентността на Съюза в областта на международните отношения и способността му да сключва международни споразумения включват по необходимост възможността да се подчинява на решенията на създадената или посочената по силата на такива споразумения юрисдикция, във връзка с тълкуването и прилагането на техните разпоредби“; като има предвид, че Съдът заяви също така обаче, че „международното споразумение може да има отражение върху собствените му правомощия само ако са изпълнени съществените условия за запазване на тяхното естество, и следователно само ако автономията на правния ред на Съюза не се накърнява“;

1.       отправя, в контекста на продължаващите преговори за ТПТИ, следните препоръки към Комисията:

г)       по отношение на правилата:

i)       да направи оценка на последиците от ТПТИ, за да обезпечи последователността на политиката, по-точно по отношение на съгласуваността между различните области на външна дейност на ЕС, както и между тях и другите му политики;

ii)      да уточни ролята и правомощията на Съвета за регулаторно сътрудничество, както и правните характеристики на неговите заключения, като вземе предвид, че регулаторното сътрудничество следва да зачита действащата конституционна и институционална рамка на ЕС, както и правомощията на европейските, националните и местните органи да приемат законодателство относно собствените си политики, по-специално в областта на социалните въпроси и околната среда, и че прякото прилагане на неговите препоръки по отношение на съответните инстанции на ЕС би нарушило утвърдените в Договорите законодателни процедури и следователно би подкопало демократичния процес, както и европейския публичен интерес;

iii)     да гарантира, че не се занижават стандарти от европейската правна рамка;

iv)     тъй като ТПТИ се очаква да бъде динамично споразумение, към което в бъдеще могат да се прибавят допълнителни приложения по сектори, да гарантира, че този механизъм гарантира възможност за парламентарен надзор, така че Парламентът и Конгресът на САЩ да бъдат информирани и да могат да започват, насочват и контролират регулаторния диалог, предвиден в ТПТИ, при зачитане на парламентарните законодателни права;

v)      счита, че твърде високото равнище на мерките и стандартите за защита, което съществува в ЕС и което беше съгласувано посредством демократични процедури, е заслужаващо най-голяма защита постижение, и изисква правните стандарти, които съществуват в ЕС и в неговите държави членки, например по отношение на безопасността на продуктите, здравето, социалната сфера, околната среда, климата, храните и хуманното отношение към животните, както и защитата на потребителите и правата на защита на данните, в никакъв случай да не бъдат занижавани;

vi)     да се противопостави на включването на механизъм за уреждане на спорове между инвеститор и държава в ТПТИ, имайки предвид, че ЕС и САЩ разполагат с изградени правни системи, както и че най-подходящите инструменти за разрешаване на инвестиционни спорове са система за разрешаване на междудържавни спорове и сезирането на националните съдилища;

vii)    като има предвид факта, че юрисдикциите на САЩ и ЕС не са изложени на риск от политическа намеса в съдебната система или от отказ на правосъдие на чуждестранни инвеститори, една система за уреждане на спорове между инвеститор и държава, основаваща се на частен арбитраж, може да подкопае правото на регулиране в защита на публичния интерес на Европейския съюз и на националните, регионалните и местните органи на държавите членки, по-специално по отношение на социалната политика и на политиката в областта на околната среда, и следователно не би спазило конституционната рамка на ЕС; да предложи окончателно решение за уреждане на спорове между инвеститори и държави, при което потенциалните случаи се разгледат в условия на прозрачност от професионални съдии в рамките на публични съдебни процеси, след които може да се подаде поне една жалба;

д)      по отношение на прозрачността, участието на гражданското общество и информирането на обществеността:

iii)     въпреки че известна степен на поверителност е допустима и разбираема по време на преговорите по търговско споразумение с толкова голямо икономическо и политическо значение, да продължи и да засили усилията си да направи преговорите по ТПТИ по-прозрачни и достъпни за обществеността, наред с другото като осигури публичен достъп до всички текстове на ЕС, свързани с преговорите, които Комисията вече е споделила с държавите членки и Парламента, тъй като европейските институции следва да играят водеща роля в насърчаването на прозрачността;

iv)     да предоставя незабавно изчерпателна информация на Парламента за всички етапи от процедурата в съответствие с решението на Съда на ЕС по дело C-358/11; да гарантира, че всички членове на ЕП имат достъп до всички документи с ограничен достъп, и да включи консолидираните текстове в списъка с документи, с които членовете на ЕП могат да правят справка;

v)      да изпълни препоръките на Европейския омбудсман от 6 януари 2015 г. за по-нататъшно подобряване на легитимността и прозрачността на процеса на преговорите чрез пълно спазване, по-проактивен и всеобхватен начин, на правилата за публичен достъп до документи, които да бъдат публикувани на всички официални езици на ЕС на нейния уебсайт, и чрез осигуряване на по-балансирано и прозрачно обществено участие от страна на парламентите на държавите членки;

vi)     призовава следователно Комисията да подкрепя и да продължи преговорите със Съвета за даване на ход на изменението на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи;

vii)    да провери правните последици от договарянето на споразумение със смесен характер; да привлече националните парламенти за пълноценно участие в дебатите относно специфичните за ТПТИ въпроси и да ги информира редовно за хода на преговорите, като взема под внимание предоставяната ѝ обратна информация, особено като се има предвид, че в крайна сметка въпросното споразумение вероятно ще бъде споразумение със смесен характер и следователно ще изисква ратифициране от националните парламенти;

viii)   да създаде незабавно задължителен регистър за прозрачност, който да се използва от всички европейски институции, за да осигурява цялостна представа за лобистките дейности, свързани с преговорите по ТПТИ.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.4.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

9

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Jo Leinen, Petr Mach, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Gerolf Annemans, Marcus Pretzell, Helmut Scholz

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Rosa Estaràs Ferragut, José Inácio Faria, Gabriel Mato, Ramón Luis Valcárcel Siso

 

 

{30/04/2015}30.4.2015

СТАНОВИЩЕ

на комисията по петиции

на вниманието на комисията по международна търговия

относно препоръките към Европейската комисия относно преговорите по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ)

(2014/2228(INI))

Докладчик по становище: Ярослав Валенса

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по петиции приканва водещата комисия по международна търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

–    като взе предвид указанията за водене на преговорите относно Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) между Европейския съюз и Съединените американски щати от 14 юни 2013 г.,

–    като взе предвид членове 206 и 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–    като взе предвид предишните си резолюции от 23 октомври 2012 г. относно търговските и икономическите отношения със Съединените щати[56], от 23 май 2013 г. относно преговорите между ЕС и Съединените американски щати в областта на търговията и инвестициите[57], от 12 март 2014 г. относно програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и тяхното отражение върху основните права на гражданите на ЕС и върху трансатлантическото сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи[58],

–    като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2015 г. относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2013 г.,

–    като взе предвид петиции 1221-13, 1635-13, 1960-13, 2694-13, 2721-13, 2859-13, 0149-14, 0184-14, 0195-14, 0242-14, 0589-14, 0706-14, 0722-14, 0738-14, 0783-14, 0949-14, 0973-14,1032-14,1122-14,1336-14,1575-14, 1649-14, 2062-14, 2143-14, 2268-14, 2314-14, 2328-14, 2647-14 и 0033-15,

–    като взе предвид разследването на Европейския омбудсман относно прозрачността на преговорите относно Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции и общественото участие в тях (OI/10/2014/RA),

–    като взе предвид резултата от общественото допитване, предприето от Комисията по отношение на защитата на инвестициите и уреждането на спорове между инвеститор и държава (УСИД) в ТПТИ;

–    като взе предвид писмото, изпратено на 5 юни 2014 г. от главния преговарящ за Европейския съюз Игнасио Гарсия-Берсеро до неговия американски колега Даниел Мълани, в което той заяви, че „всички документи, свързани с преговорите, ще останат закрити за обществеността до 30 години“;

А.  като има предвид, че Комисията понастоящем води преговори от името на Европейския съюз за задълбочено, всеобхватно и основаващо се на високи стандарти споразумение за партньорство със Съединените американски щати в областта на търговията и инвестициите (Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции, ТПТИ), което има за цел да насърчава и улеснява търговския обмен на стоки и услуги и да засилва инвестициите inter alia чрез премахване на търговските бариери; като има предвид, че значителен брой европейски граждани изразиха основателни безпокойства, че това споразумение би застрашило основни регулаторни норми на ЕС, по-специално в сферата на правата на труда, защитата на околната среда и стандартите в областта на храните и безопасността;

Б.   като има предвид, че председателят Юнкер прикани всички членове от новата Комисия да „оповестяваме публично всички контакти и срещи, които провеждаме с професионални организации или самостоятелно заети лица по всеки въпрос, свързан със създаването и прилагането на политиките на ЕС“ по отношение на широкообхватно търговско и инвестиционно споразумение за партньорство със САЩ, за което Комисията понастоящем води преговори от името на ЕС; като има предвид, че единственият ефективен начин да се избегне объркване и погрешно разбиране сред обществото е по-голямата прозрачност и по-големите усилия за проактивно предоставяне на информация на публичния дебат;

В.  като има предвид, че целта на споразумението за ТПТИ е увеличаване на търговията и инвестициите между ЕС и САЩ, без да се накърняват принципите, заложени в достиженията на правото на ЕС, или устойчивия икономически растеж, създаването на достойни работни места и насърчаването на европейския социален модел;

Г.   като има предвид, че преговорите привлякоха безпрецедентен обществен интерес предвид потенциалните икономически, социални и политически последици на ТПТИ и прикрития начин, по който бяха проведени;

Д.  като има предвид, че бившият председател на Комисията Жозе Мануел Барозу призова гражданското общество да изиграе конструктивна и ангажирана роля в преговорите по ТПТИ;

Е.   като има предвид, че гражданското общество изрази загриженост относно ТПТИ;

Ж.  като има предвид, че на 10 септември 2014 г. Комисията отказа да регистрира европейската гражданска инициатива „Да спрем ТПТИ“, като счете, че тя попада извън рамките на правомощията на Комисията да представи предложение за правен акт на Съюза с цел прилагане на Договорите; като има предвид, че оттогава беше започната инициатива „Да спрем ТПТИ“ извън процедурата, предвидена в Регламент (ЕС) № 211/2011, която вече е събрала повече от един милион подписа; като има предвид, че комисията по петиции получи редица петиции, в които се изразява загриженост относно ТПТИ; като има предвид, че основните опасения на вносителите на петиции са свързани с рискове по отношение на безопасността и качеството на вносните храни, прехвърлянето на данни от ЕС към САЩ, по-специално информацията, която се събира от САЩ по отношение на физически и юридически лица (правото на гражданите на ЕС на „цифрово самоопределяне“), липсата на прозрачност на преговорите, потенциалното отрицателно икономическо въздействие на ТПТИ, по-специално от гледна точка на заетостта и възнагражденията, и прехвърлянето на правото на публичните органи да регулират корпорации чрез механизма за УСИД;

З.   като има предвид, че правото на гражданите на ЕС да разполагат с публичен достъп до документи, съхранявани от институциите на ЕС, е основно право, имащо за цел да гарантира, че те могат да участват в процеса на вземане на решения на ЕС и да изискват отчетност от ЕС и неговите институции, като с това се засилва демократичният характер на Съюза;

И.  като има предвид, че всички петиции, получени от граждани на ЕС, съдържащи десетки хиляди подписи на граждани на ЕС, отразяват ясно критично отношение към преговорите по ТПТИ и предупреждават за заплахата, която подобно споразумение би създало за европейския начин на живот, и по-специално в социалната, икономическата, екологичната и демократичната сфера;

Й.  като има предвид, че в разследването на Европейския омбудсман от юли 2014 г. относно прозрачността на ТПТИ внимателно беше проучено задържането на ключови документи и предполагаемото предоставяне на привилегирован достъп на определени заинтересовани лица; като има предвид, че Европейският омбудсман е получил повече от 6000 електронни съобщения в отговор на своето обществено допитване относно ТПТИ;

К. като има предвид, че в социалната сфера различните петиции изразяват дълбока загриженост относно потенциалното отрицателно въздействие на споразумението върху общественото здраве, здравните системи в ЕС и обществените услуги като цяло, както и върху пенсионните схеми; като има предвид, че се поражда страх относно влошаване на условията на труд предвид липсата на регулиране на трудовите правоотношения и на култура на колективните споразумения в САЩ;

Л.  като има предвид, че след проведено проучване Европейският омбудсман изрази своята загриженост относно липсата на прозрачност и обществено участие в преговорите по ТПТИ;

М.  като има предвид, че в повечето от получените петиции изрично се призовава или за спиране на преговорите, за което да се приеме решение от Комисията, или за пълно отхвърляне на споразумението от Европейския парламент;

1.   подчертава значението на развитието на балансирани търговски и инвестиционни отношения между Европейския съюз и Съединените американски щати с подходящи гаранции за осигуряване на най-високите трудови, социални, здравни и екологични стандарти на глобално равнище, за да се подпомогне и с цел да се подпомогне растежът и заетостта, както и да се създадат нови икономически възможности и да се регулира глобализацията, така че да се изключи социалният и екологичният дъмпинг;

2.   приветства целта за вдигане на техническите бариери пред търговията и за намаляване на ненужните регулаторни несъответствия между ЕС и САЩ, които не са обосновани от различните подходи към защитата и управлението на риска, като например дублиране на процедури, непоследователни изисквания към продуктите и двойни изпитвания;

3.   призовава Комисията да се противопостави на включването на УСИД в ТПТИ, ако преговорите продължат, тъй като са налични други възможности за гарантиране на защитата на инвестициите, като например националните средства за правна защита;

4.   отбелязва, че регулаторната съвместимост не трябва да засяга обществените услуги или основното суверенно право на регулиране в съответствие с принципа на предохранителните мерки в областта на здравеопазването, достъпа до лекарства, защитата на данните, правата на потребителите, трудовите права, защитата на околната среда, хуманното отношение към животните, превантивната защита на потребителите и културното многообразие съгласно това, което се счита за подходящо от публичните органи на всяка от страните;

5.   призовава Комисията да гарантира, че екологичните стандарти на ЕС ще запазят сегашното си равнище;

6.   подчертава, че културните услуги и продукти следва да се разглеждат, а следователно и да се третират по различен начин от другите търговски услуги и продукти, както е предвидено в така нареченото културно изключение;

7.   подчертава значението на пакета за мобилността и на установяването на визова реципрочност за гражданите на всички държави – членки на ЕС, като припомня, че облекчаване на визовия режим за европейските доставчици на услуги и стоки е един от ключовите елементи за извличане на максимална полза от споразумението за ТПТИ;

8.   подчертава, че САЩ не са ратифицирали конвенциите на Международната организация на труда (МОТ) относно основните трудови стандарти, като колективното договаряне, свободата на сдружаване и правото на синдикално организиране;

9.   подчертава, че съществува опасност от подкопаване на демократичното вземане на решения на работното място, ако закрилата на работниците се разглежда като търговска бариера;

10. отбелязва факта, че Комисията положи реални усилия, за да направи процеса на преговорите по ТПТИ по-прозрачен, особено с оглед на публикуването на европейските указания за водене на преговорите по ТПТИ (1103/13 CL 1); отбелязва, че този важен документ беше оповестен едва на 9 октомври 2014 г., а преговорите започнаха през юни 2013 г.; припомня, че Комисията във всички случаи е правно задължена да спазва правилата относно публичния достъп до документи, посочени в Регламент (ЕО) № 1049/2001; изразява съжаление, че достъпът до преговорните текстове относно ТПТИ, предоставен на членовете на Европейския парламент, досега е крайно ограничен; подчертава, че документите, предоставени в обезопасената читалня на ЕП, не съдържат никакви консолидирани материали или текстове, внесени от САЩ; подчертава необходимостта да се гарантира прозрачност чрез пряк и открит диалог под формата на публични консултации с всички заинтересовани лица;

11. приветства разследването на Европейския омбудсман по отношение на необходимостта от по-проактивно оповестяване на документите; настоятелно призовава Комисията бързо да изпълни препоръките на Европейския омбудсман по отношение на публичния достъп до консолидираните текстове по преговорите, по-проактивно оповестяване на документите във връзка с ТПТИ и повишена прозрачност по отношение на заседанията относно ТПТИ, провеждани от служители на Комисията със стопански организации, лобистки групи или НПО; счита, че прилагането на по-проактивен подход за прозрачност от страна на Комисията би могъл да направи процеса на преговорите по-демократичен и легитимен в очите на гражданите, и поради това настоятелно призовава Комисията да публикува всички преговорни документи, включително предложенията на САЩ към ЕС, като следва практиката за всички международни търговски преговори, провеждани в рамките на Световната търговска организация, и да насърчи по-всеобхватното участие и ангажиране на различните заинтересовани лица в процеса на преговорите, и по-специално на гражданското общество и на организациите на потребители;

12. призовава Комисията да гарантира, че списъкът с документите относно ТПТИ, поместен на нейния специализиран уебсайт относно търговската политика, е достъпен, всеобхватен, изчерпателен и пълен, и да улесни достъпа до тази информация, като провежда редовни заседания със синдикалните организации, НПО и организациите на гражданското общество; подчертава, че най-важните документи, особено тези относно преговорните позиции на ЕС, следва да бъдат достъпни на всички официални езици на ЕС, като се гарантира, че всички граждани на ЕС имат реален достъп до документите и напълно ги разбират;

13. отправя искане към Комисията да предоставя незабавно изчерпателна информация на Парламента за всички етапи от процедурата в съответствие с решението на Съда на ЕС по дело C-358/11; освен това отправя искане към Комисията да гарантира, че всички членове на ЕП имат достъп до всички документи с ниво на класификация „RESTRICTED“, и да включи консолидираните текстове в списъка с документи, с които членовете на ЕП могат да правят справка;

14. изразява съжаление, че петицията, внесена от над един милион и половина европейци, не беше възприета от Комисията като европейска гражданска инициатива (ЕГИ) поради ограничения, съдържащи се в законодателната рамка на ЕГИ; изразява съжаление, че на практика тези ограничения предполагат, че всяка ЕГИ по търговски въпроси може да бъде допустима само след влизането в сила на търговско споразумение и че ЕГИ, имащи за цел да окажат влияние върху текущи търговски преговори, не се допускат съгласно настоящата рамка;

15. счита, че в името на обществения интерес защитата на данните не следва да се използва като автоматична пречка за обществен контрол на лобистките дейности в контекста на ТПТИ и че е възможно да се преодолеят опасенията във връзка със защитата на данните чрез информиране на участниците – когато бъдат поканени на заседания – относно намерението имената им да бъдат оповестени и чрез поясняване, че ТПТИ не трябва да подкопава правото на гражданите на ЕС на цифрово самоопределяне или спазването на законодателството на Съюза за защита на данните, и по-специално следва да вземе под внимание решение на Съда на ЕС по дело C-132/12 относно правото „да бъдеш забравен“, както и предложения Общ регламент относно защитата на данните; отправя искане към Комисията да гарантира, че защитата на данните не е включена в преговорите, за да се спазят разпоредбите на член 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

16. подчертава чувствителността на определени области на преговорите, в които не могат да бъдат приети компромиси, като например сектора на селското стопанство, в който възприятията за генетично модифицираните организми (ГМО), изискванията относно информацията върху етикетите, клонирането, екологичните изисквания и всички други стандарти за здравето на потребителите и на животните се различават между ЕС и САЩ; във връзка с това насърчава Комисията да предприеме „подход на положителния списък“, като предпоставка за яснота за всички заинтересовани лица; поради това призовава тези области да не подлежат на регулаторно сътрудничество или на каквито и да било допълнителни правила относно санитарните и фитосанитарните стандарти и техническите пречки за търговията; призовава за това в областите, в които търговията в чувствителни сектори вече се извършва, като например ГМО, да се установят ясни правила относно етикетирането, които биха подобрили избора на потребителите;

17. подчертава високата степен на обществен контрол върху споразумението, упражняван чрез петиции, които изразиха сериозни опасения относно прозрачността на преговорите и неблагоприятните последици за правата на работниците и обществените услуги, включително здравеопазване, социални услуги, образование, водоснабдяване и канализация;

18. призовава Комисията да поеме твърд ангажимент за строго запазване на стандартите, свързани с безопасността на храните, здравето на човека и на животните и хуманното отношение към животните, определени в законодателството на ЕС, и да гарантира, че не се подкопават и ще се зачитат основни ценности на ЕС, като принципа на предохранителните мерки, признаването на животните за „същества с усещания“, както е заложено в член 13 от ДФЕС и Хартата на основните права на Европейския съюз;

19. призовава Комисията да предотврати навлизането на пазара на ЕС на продукти, които не са произведени в съответствие със стандартите на ЕС за безопасност на храните, опазване на здравето на хората и животните и хуманно отношение към животните;

20. призовава Комисията да гарантира, че продукти, като ГМО или тези с произход от клонирани животни и тяхното потомство, и продукти, съдържащи вещества, забранени в ЕС, не навлизат на пазара на ЕС, нито попадат в хранителната верига на ЕС;

21. подчертава, че защитата на потребителите и спазването на по-високите европейски стандарти за качество на храните и продуктите, най-високите стандарти за опазване на околната среда и най-строгият контрол върху емисиите от промишлеността в ЕС и САЩ, както и подходящите гаранции за защита на данните на гражданите следва да бъдат в центъра на преговорите за ТПТИ, като по-специално това следва да доведе до следното:

      - пълна прозрачност и достъп на обществеността до клиничните данни от клинични изпитвания на лекарствени продукти;

      - пълна прозрачност и достъп на обществеността до клиничните данни от клинични изследвания на медицински изделия;

      - защита на живота или здравето на хората, животните и растенията чрез зачитане и спазване на чувствителните области и основните ценности на двете страни, като например принципа на ЕС за предохранителните мерки,

      и подчертава, че преговарящите не следва да поемат никакви ангажименти относно защитата на данните в рамките на ТПТИ до приключването на текущата законодателна работа в тази област в ЕС и САЩ;

22. подчертава, че зачитането на суверенитета на всяка държава и на самия Европейски съюз за приемане на законодателство и за регулиране на икономиката трябва да бъде в центъра на преговорите за ТПТИ;

23. призовава Комисията да посочи как и кога ще приложи всяка предложена мярка и как ще предприеме последващи действия относно горепосочените петиции; счита, че докато преговорите продължават, би било от полза Комисията да предприеме последващи действия в срок от два месеца, т.е. до 31 май 2015 г.;

24. отбелязва, че Комисията е получила общо близо 150 000 отговора на своето обществено допитване относно защитата на инвестициите и уреждането на спорове между инвеститор и държава (УСИД) в споразумението за Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции, 97% от които отхвърлят включването на УСИД в ТПТИ; подчертава, че съвместимостта на УСИД със съдебната система на ЕС, и по-конкретно с въпроса за спазване на съдебната практика на Съда на ЕС и правото на правителствата да регулират, се нареждат сред повсеместните опасения на участниците в запитването; отбелязва, че необичайно голям брой отговори бяха подадени от индивидуални участници в запитването, което подчертава мащаба на обществената мобилизация по отношение на ТПТИ, и че някои участници в запитването, като например синдикати или големи организации на гражданското общество, представляват голям брой отделни членове, които значително надвишават общия брой отговори, получени от Комисията; подчертава, че разпоредбите за защита на инвестициите следва да гарантират способността на държавите за регулиране, и счита, че в това отношение Съдът на ЕС следва да запази изключителна компетентност относно окончателното тълкуване на правото на Европейския съюз.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.4.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Soledad Cabezón Ruiz, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvie Goddyn, Peter Jahr, Rikke Karlsson, Jude Kirton-Darling, Svetoslav Hristov Malinov, Notis Marias, Edouard Martin, Roberta Metsola, Julia Pitera, Gabriele Preuß, Laurențiu Rebega, Sofia Sakorafa, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström, Tatjana Ždanoka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Michela Giuffrida, Jérôme Lavrilleux, Josep-Maria Terricabras, Ángela Vallina, Rainer Wieland

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, José Blanco López, Paul Brannen

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.5.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

13

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Goffredo Maria Bettini, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Gabriel Mato, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Cecilia Wikström

 

 

 


 

[1]           http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/bg/pdf

 

 

[2]           http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141920.pdf

 

 

[3]           http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/145906.pdf

 

 

[4]           http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm

 

 

[5]           http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/en/pdf

 

 

[6]           http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf

 

 

[7]           http://ec.europa.eu/news/2014/docs/c_2014_9052_en.pdf

 

 

[8]           http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2341_en.htm

 

 

[9]           http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/docs/from_farm_to_fork_2004_en.pdf

 

 

[10]          http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153022.pdf

 

 

[11]          http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153023.pdf

 

 

[12]          http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153024.pdf

 

 

[13]          http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153025.pdf

 

 

[14]          http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153026.pdf

 

 

[15]          http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153027.pdf

 

 

[16]          http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153028.pdf

 

 

[17]          http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153029.pdf

 

 

[18]          http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153030.pdf

 

 

[19]          http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153031.pdf

 

 

[20]          http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/tradoc_153032.pdf

 

 

[21]          http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/february/tradoc_153120.pdf

 

 

[22]          http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152512.pdf

 

 

[23]          http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153259.pdf

 

 

[24]          OВ C 68 E, 7.3.2014 г., стр. 53.

 

 

[25]          Приети текстове, P7_TA(2013)0227.

 

 

[26]          Приети текстове, P8_TA(2015)0009.

 

 

[27]             http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm.

 

 

[28]             Приети текстове, P7_TA(2013)0227.

 

 

[29]             http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/bg/pdf

 

 

[30]             http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20SPS.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/FINAL-2014-SPS-Report-Compiled_0.pdf

 

 

[31]             http://www.ustr.gov/sites/default/files/2013%20TBT.pdf

http://www.ustr.gov/sites/default/files/2014%20TBT%20Report.pdf

 

 

[32]             http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-ENVI_ET(2013)507492_EN.pdf

 

 

[33]             http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536293/IPOL_STU(2014)536293_EN.pdf

 

 

[34]             http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaepcb2014d4_en.pdf

 

 

[35]             http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_bg.pdf

 

 

[36]             http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11103-2013-DCL-1/bg/pdf

 

 

[37]             http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-12_en.htm

 

 

[38]             http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/26/press-conference-president-obama-european-council-president-van-rompuy-a

 

 

[39]             вж. доклада от 2014 г. относно техническите пречки пред търговията на търговския представител на САЩ, стр. 45.

 

 

[40]             За САЩ, вж. докладите на търговския представител от САЩ за 2013 и 2014 г. относно техническите пречки пред търговията.

 

 

[41]             http://www.globalmeatnews.com/Industry-Markets/Canada-to-develop-hormone-free-beef-for-EU

 

 

[42]             http://www.unscn.org/files/Announcements/Other_announcements/A-HRC-26-31_en.pdf

 

 

[43]             http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1

 

 

[44]             http://www.who.int/dg/speeches/2013/health_promotion_20130610/en/

 

 

[45]             http://www.healthpolicyjrnl.com/article/S0168-8510(14)00203-6/abstract

 

 

[46]              C (2014) 9052 окончателен.

 

 

[47]             http://www.ombudsman.europa.eu/en/cases/correspondence.faces/en/58643/html.bookmark

 

 

[48]             вж. речта на члена на Комисията по въпросите на търговията в ЕС, Сесилия Малмстрьом, от 11 декември 2014 г.

 

 

[49] Приети текстове, P7_TA(2013)0227.

 

 

[50]  Приети текстове, P7_TA(2014)0230.

 

 

[51] Дело C-658/11, Европейски парламент срещу Съвет, решение от 24 юни 2014 г.

 

 

[52] ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

 

 

[53] Дело C-350/12, Съвет на Европейския съюз/София ин 'т Велд.

 

 

[54] Становище 2/13, Присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи – Съвместимост на този проект с Договорите за ЕС и за функционирането на ЕС.

 

 

[55] Становище 1/09, Проект за споразумение – Създаване на унифицирана система за патентно съдопроизводство – Съд за европейски и общностни патенти – Съвместимост на посочения проект с Договорите.

 

 

[56] ОВ C 68 E, 7.3.2014 г., стр. 53.

 

 

[57] Приети текстове, P7_TA(2013)0227.

 

 

[58] Приети текстове, P7_TA(2014)0230.