Становище на Европейския комитет на регионите – „Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции“ (ТПТИ)

« НачалоДоклади

 

 

 

ECOS-V-063

110-а пленарна сесия, 11 – 13 февруари 2015 г.

— Rue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË —

Тел. +32 22822211 — Факс +32 22822325 — Интернет адрес: http://www.cor.europa.eu

СТАНОВИЩЕ

„Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции“ (ТПТИ)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

Re

-         приема, че ТПТИ би могло да представлява шанс за това да се даде импулс за растеж и заетост в ЕС, би могло да предостави взаимен пазарен достъп за търговия със стоки, услуги, инвестиции и обществени поръчки, както и да ограничи регулаторните изисквания и да премахне нетарифните бариери (НТБ);

-         отбелязва обаче, че при споразумение с толкова глобален обхват наред с шансовете съществуват и рискове, и на този фон изрично подчертава, че трябва да бъдат гарантирани демократичното участие, както и компетенциите на местните, общинските и регионалните власти;

-         счита, че високото ниво на европейските защитни стандарти за гражданите в ЕС е постижение, което заслужава да бъде отстоявано на всяка цена, и призовава в никакъв случай да не бъдат занижавани съществуващите в държавите – членки на ЕС законово установени стандарти, например за защита на живота, безопасност на продуктите, здравеопазването, социалната закрила, опазването на околната среда, климата, храните и хуманното отношение към животните, както и правата на потребителите, правата на защита на личните данни и на интелектуална собственост, правата на работниците и за сигурни рамкови условия за предоставяне на публични услуги, а по-скоро да се цели подобряването на тези стандарти; подкрепя виждането, че правото на регулиране на тези съществени области трябва да остане единствено у компетентните институции на европейско и национално равнище;

-         отбелязва, че преговорите по трансатлантическото споразумение за свободна търговия обхващат области, които попадат в законовите правомощия на всички равнища на управление и администрация, включително местните и регионалните власти, и с оглед на това значително регионално и местно измерение на споразумението призовава Европейската комисия да включи в консултативната група на ЕС относно ТПТИ (TTIP Advisory Group) Комитета като асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС, за да се гарантира на ранен етап включване и участие на регионалното, общинското и местното равнище в преговорите;

-         подчертава, че при ТПТИ става въпрос за споразумение от смесен тип с условие да бъде одобрено от Европейския парламент и освен това да бъде ратифицирано от 28-те държави – членки на Европейския съюз, което в съответствие с правото на съответната държава членка може да изисква не само одобрението на националните парламенти, а евентуално и одобрението на представляващите регионалното равнище правителства, парламенти или камари.

Докладчик

 

г-н Markus Töns (DE/ПЕС), член на Ландтага на провинция Северен Рейн-Вестфалия

Отправен документ

Становище на Европейския комитет на регионите – „Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции“ (ТПТИ)

I.          ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

ЕВРОПЕЙСКИЯТ КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ

1.                  припомня, че Европейският съюз е нещо повече от чисто икономическа общност, а е по-скоро общност на ценностите, която – както е заложено в преамбюла на Хартата на основните права на ЕС – поставя човека в центъра на своята дейност, и че ЕС допринася за развитието на общите ценности при зачитане на многообразието на културите и традициите на европейските народи, както и на националната идентичност на държавите членки и организацията на техните публични власти на национално, регионално и местно равнище;

2.                  подчертава, че споразумение за ТПТИ би могло да даде на европейската икономика така необходимия тласък, да доведе до значителен растеж на европейския БВП и до създаването на нови висококачествени работни места;

3.                  припомня, че резултатът от преговорите за ТПТИ би могъл да създаде и за двата бряга на Атлантическия океан, за всички равнища на управление до местното, задължителни разпоредби, които ще важат за около 820 милиона души, както и би открил възможности за всички бъдещи дву- и многостранни споразумения за търговия и инвестиции, вкл. за Споразумението за търговия с услуги (Trade in Services Agreement – TiSA); поради това тези преговори са от изключително голямо значение за живота на всички граждани на ЕС и САЩ и следователно трябва да бъдат провеждани по справедлив и прозрачен начин, като същевременно не се забравя висшият интерес на тези граждани;

4.                 приветства факта, че в насоките за преговорите се потвърждава правото на преговарящите страни да „приемат, поддържат и прилагат необходимите мерки за преследване на легитимни политически цели като защитата на обществото, околната среда и общественото здраве, гарантирането на целостта и стабилността на финансовата система, повишаването на обществената сигурност и безопасност и насърчаването и опазването на културното многообразие“;

5.                 отбелязва, че преговорите по трансатлантическото споразумение за свободна търговия обхващат области, които попадат в законовите правомощия на всички равнища на управление и администрация, включително местните и регионалните власти, и с оглед на това значително регионално и местно измерение на споразумението призовава Европейската комисия да включи в консултативната група на ЕС относно ТПТИ (TTIP Advisory Group) Комитета като асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС, за да се гарантира на ранен етап включване и участие на регионалното, общинското и местното равнище в преговорите;

6.                 изразява обаче съжаление, че до този момент Европейската комисия не е включила Европейския комитет на регионите като член в консултативната група, както е направила с представителите на гражданското общество;

7.                  подчертава необходимостта да бъдат запазени съществуващите понастоящем, както и бъдещите държавни регулаторни възможности за действие, особено при определянето на стандарти за защита и при услугите от общ интерес. Гарантирането на възможностите за действие е абсолютно необходимо преди всичко за публичните предприятия за комунални услуги, тъй като те доставят услуги от общ икономически интерес. Подчертава във връзка с това и заложения в Договорите принцип на зачитане на местното и регионалното самоуправление;

8.                  противопоставя се на предложението за по-широко регулаторно сътрудничество, което би предоставило на търговския и инвестиционния партньор широка възможност да изразява мнението си в предзаконодателните или законодателните етапи на законодателната процедура на ЕС, държавите членки и местните и регионалните власти, посредством искането анализите на въздействието на законодателство да се прехвърлят в законодателната процедура, свързана със свободната търговия;

9.                  изтъква, че това споразумение ще е от полза за всички предприятия, независимо от техния размер, и по-специално за МСП, които не разполагат с финансовите, правните и другите ресурси, необходими за преодоляване на регулаторните различия и други пречки пред търговията;

10.              приема, че ТПТИ би могло да представлява шанс за това да се даде импулс за растеж и заетост в ЕС, би могло да предостави взаимен пазарен достъп за търговия със стоки, услуги, инвестиции и обществени поръчки, както и да ограничи регулаторните изисквания и да премахне нетарифните бариери (НТБ);

11.              посочва, че с оглед на средно мито от 2 % импулсите за растеж, по-специално тези, очаквани от Европейската комисия, биха произтекли преди всичко от сближаването на регулаторните изисквания и от премахването на НТБ;

12.              отбелязва обаче, че при споразумение с толкова глобален обхват наред с шансовете съществуват и рискове, и на този фон изрично подчертава, че трябва да бъдат гарантирани демократичното участие, както и компетенциите на местните, общинските и регионалните власти;

13.              приветства решението на Съвета на ЕС да направи публично достояние мандата за воденето на преговори относно ТПТИ. КР изразява съжаление, че това се случва няколко месеца след като информацията вече беше станала обществено достъпна в интернет, както и във връзка с факта, че ограниченията на мандата за преговори продължават да бъдат много високи. Ето защо те трябва да бъдат занижени, за да се гарантира по-добър достъп на обществеността до състоянието на преговорите;

14.              отбелязва също така, че с оглед на обхвата на споразумението между ЕС и САЩ демократичният контрол на преговорите трябва да бъде гарантиран по всяко време и затова призовава Европейската комисия и държавите членки да осигурят възможно най-голяма прозрачност при водене на преговорите. На практика това означава да се публикуват всички съществени документи, а насоките за преговорите да се представят доколкото е възможно без пречки в достъпа, навременно и разбираемо, на местните и регионалните власти, на всички съответни обществени групи и на всички граждани на Европейския съюз; във връзка с това приветства факта, че държавите членки, които по въпроса за публикуването на документи от преговорите по търговски споразумения се придържат към вземането на решение с единодушие, в началото на януари възложиха на Европейската комисия публикуването на първите текстове с предложения на ЕС по няколко области на преговорите;

15.              подчертава, че при ТПТИ става въпрос за споразумение от смесен тип с условие да бъде одобрено от Европейския парламент и освен това да бъде ратифицирано от 28-те държави – членки на Европейския съюз, което в съответствие с правото на съответната държава членка може да изисква не само одобрението на националните парламенти, а евентуално и одобрението на представляващите регионалното равнище правителства, парламенти или камари;

16.              предлага да се проучи възможността в споразумението между ЕС и САЩ да се включи клауза за преразглеждане, за да може сключените договорености евентуално да се преразглеждат и променят с оглед на въздействието им;

17.              призовава Комисията да се застъпи за залагането на подхода на положителния списък в споразумението за ТПТИ, и отхвърля подхода на отрицателния списък и т.нар. задържащи клаузи ("ratchet");

18.              счита, че високото ниво на европейските защитни стандарти за гражданите в ЕС е постижение, което заслужава да бъде отстоявано на всяка цена, и призовава в никакъв случай да не бъдат занижавани съществуващите в държавите – членки на ЕС законово установени стандарти, например за защита на живота, безопасност на продуктите, здравеопазването, социалната закрила, опазването на околната среда, климата, храните и хуманното отношение към животните, както и правата на потребителите, правата на защита на личните данни и правата на интелектуална собственост, правата на работниците и за сигурни рамкови условия за предоставяне на публични услуги, а по-скоро да се цели подобряването на тези стандарти; подкрепя виждането, че правото на регулиране на тези съществени области трябва да остане единствено у компетентните институции на европейско и национално равнище;

19.              призовава преговорните партньори да се обявят за подобряване на тези стандарти и евентуално да се ангажират с възприемане или признаване на съответно по-високите защитни стандарти на страната – партньорка и освен това призовава в бъдеще тези защитни стандарти за закрила да бъдат оптимизирани без ограничения; трябва да се създаде механизъм, чрез който те да могат да бъдат адаптирани в съответствие с най-новите научни открития;

20.              подчертава, че принципът на предпазливост е един от основните принципи на европейската политика в областта на околната среда, здравеопазването и защитата на потребителите, според който трябва да се действа рано и предвидливо, за да се избегнат опасности за здравето на хората, животните и растенията или замърсяване на околната среда. На този фон отбелязва, че едно трансатлантическо споразумение за свободна търговия не бива да води до отслабване на действащия в ЕС принцип на предпазливост, по-специално в областите на опазването на околната среда, здравеопазването, храните и защитата на потребителите;

21.              освен това потвърждава, че би трябвало да бъдат договорени всички важни детайлни въпроси на споразумението и не може, заобикаляйки демократичния законодателен процес, въпроси на регулирането да бъдат впоследствие прехвърляни на специално създадени експертни органи;

22.              изразява съжаление, че глобалното разузнавателно наблюдение, разшифроване и анализ на електронна комуникация, включително от страна на американската Агенция за национална сигурност (NSA), както и на приятелски разузнавателни служби от държави на ЕС, оказа дълготрайно отрицателно въздействие върху доверието на европейските граждани в задължителни международни стандарти за защита на данните и в този контекст призовава страните по договора да гарантират правото на неприкосновеност на личния живот, както и осигуряването на свободите и правата на гражданите, включително в интернет;

23.              настоява преговорите за ТПТИ да бъдат обвързани със сключването на всеобхватно споразумение между ЕС и САЩ за защита на данните;

24.              отбелязва, че достиженията на правото на ЕС ("acquis communautaire") уреждат със задължителна сила разпоредби в областта на стандартите на Международната организация по труда (МОТ), както и относно безопасните условия на труд и безопасността на продуктите. В този контекст Комитетът изразява своите очаквания, че спазването на основните трудови стандарти на МОТ и на водещите насоки на ОИСР относно многонационалните предприятия ще бъде изрично предвидено, включително и в по-нататъшните преговори във връзка с ТПТИ;

25.              обявява се срещу това съществуващите, както и бъдещите права на работниците, като например правото на служителите да участват във вземането на решения, устава на предприятията и други права на работниците да бъдат обявени чрез ТПТИ за нетарифни бариери; регулирането на пазара на труда, системите за социална сигурност, свободата на колективно договаряне, свободата на сдружаване, правото на стачка, минималните работни заплати и колективните трудови договори в дадена държава – членка на ЕС също трябва да останат в сферата на правомощията на отделните държави членки;

26.              приветства факта, че съгласно мандата за водене преговори на ЕС високото качество на обществените услуги в ЕС се гарантира в съответствие с ДФЕС, по-специално с Протокол № 26 относно услугите от общ интерес, и при зачитане на задълженията на ЕС в тази област, включително на споразумението ГАТС; във връзка с това обаче препраща към общите разпоредби на Договора за Европейския съюз (ДЕС), според които „Съюзът зачита равенството на държавите членки пред Договорите, както и националната им идентичност, присъща на техните основни политически и конституционни структури, включително по отношение на местното и регионалното самоуправление“ (член 4, параграф 2 от ДЕС);

27.             подчертава по принцип, че организационният суверенитет на общинските и местните власти трябва да се гарантира като една от основните области на правото на общинско самоуправление и че трябва да се запази неограничена възможността за рекомунализация на публичните услуги, т.е. предоставянето на публични услуги от собствени публични институции по всяко време, включително след приватизация на тези услуги, в съответствие с местните дадености и желанията на местните избиратели;

28.              изрично припомня, че мандатът на Комисията за водене на преговори не надхвърля рамките на конституционно определеното поле за действие, което означава, че следва да се зачита защитата от страна на държавите членки на онова, което може да се разглежда като общ интерес;

29.              потвърждава, че мандатът на ЕС за водене на преговори в съответствие с параграф 20 изключва услуги, извършвани в рамките на упражняването на държавна власт, и призовава ясно да се заяви, че с това от преговорите се изключват услуги, които в съдебната практика на съответната страна по договора или на съответната държава членка се определят като упражняване на държавна власт;

30.              отбелязва, че публичните услуги в съответствие с параграф 19 от мандата на ЕС за водене на преговори са тези, които съгласно съдебната практика на съответната страна по договора или съответната държава членка подлежат на специфични регулаторни режими или се отличават със специфични задължения, които доставчикът на услуги на национално, регионално или местно равнище предоставя в името на общия интерес; към тях могат да спадат например водоснабдяването и електроснабдяването, събирането и третирането на отпадъци и канализационни води, службите за спешна помощ, общественото здравеопазване и социалните грижи, общественият пътнически транспорт, както и жилищното строителство, мерките по градоустройството и градското развитие;

31.             призовава Комисията, в съответствие с параграф 19 от мандата на ЕС за водене на преговори да наложи за публичните услуги хоризонтална клауза за дерогация от всички задължения във връзка с принципа на достъп до пазара и национално третиране; освен това призовава, във връзка с публичните услуги да бъде предвидена резерва за всички сектори и всички съществуващи и бъдещи мерки за страните по договора да ограничават броя на услугите и доставчиците на услуги, да налагат специфични задължения на доставчиците на услуги и да регулират предоставянето на тези услуги в полза на общия интерес;

32.              отбелязва, че не смята за необходимо по-нататъшно отваряне – в частност на образователните услуги със смесено финансиране, включително в областта на предучилищното образование, училищата и университетите, както и на образованието за възрастни и за повишаването на квалификацията, тъй като многостранното споразумение ГАТС вече съдържа разнообразни задължения за либерализиране в областта на услугите;

33.              приветства доклада на Европейската комисия по инициираната от нея процедура на публична консултация относно механизма на уреждане на спорове между инвеститор и държава (ISDS); смята, че това е друг важен принос към усилията на САЩ и Комисията да осигурят повече прозрачност в преговорите за ТПТИ и да дадат възможност да бъдат изслушани мненията на широк кръг заинтересовани страни; изрично препоръчва, на фона на 150 000-те изразени мнения, които освен всичко останало демонстрират широко отхвърляне на инструмента ISDS, Комисията непременно да вземе предвид резултатите от консултациите в своята окончателна оценка на разпоредбите на споразумението; освен това приветства факта, че новата Комисия няма да приеме ограничаване на юрисдикцията на съдилищата в държавите членки от специални режими за споровете между инвеститори и държавата, и че върховенството на закона и принципът на равенство пред закона следва да се прилагат и в това отношение;

34.              решително подкрепя Комисията по отношение на представянето на нови предложения за подобряване на прозрачността и справедливостта в ISDS;

35.              изрично подчертава, че разпоредби за защита на инвеститорите, които пренебрегват компетентната юрисдикция и механизмите за уреждане на спорове в отношенията инвеститор – държава между ЕС и САЩ (ISDS), са свързани с високи рискове и затова не ги счита за необходими. Достиженията на европейското законодателство не бива да се засягат от едно трансатлантическо споразумение за свободна търговия. Очаква, че ще бъде гарантирано свободно поле за действие на Европейския съюз, както и на парламентите и правителствата на неговите държави членки и по този начин ще се запазят и демократичните възможности за влияние на неговите граждани, както и че инвестиционните спорове ще бъдат уреждани от националните съдилища;

36.              подчертава, че политическите и административните мерки, приети при демократична легитимност и в съответствие с принципите на правовата държава, не бива да бъдат поставяни под въпрос от арбитражни съдилища, особено по отношение на претенции за обезщетения със задна дата, и че съдържащите се в ТПТИ клаузи за защита на инвеститорите в никакъв случай не бива да водят до пряко или непряко засягане на националното право на регулиране;

37.              отбелязва, че законовите разпоредби относно публичното участие в спестовните каси и регионалните банки не бива да бъдат поставяни под въпрос от ТПТИ или други търговски споразумения на ЕС. Съответните законови разпоредби не представляват нито пречка за достъп до пазара, нито каквато и да е друга форма на дискриминация;

38.              отбеляза, че понастоящем 85 % от публичните тръжни процедури в Европейския съюз вече са достъпни за оференти от САЩ, докато обаче само 32 % от американските търгове са отворени за оференти от ЕС, като този дисбаланс допълнително се утежнява от система за участие по избор ("opt-in") на американските федерални щати, по тази причина споразумението ще трябва да насърчи равните възможности между двете страни, което ще е особено благоприятно за европейските МСП при достъпа им до американските обществени поръчки;

39.             подчертава, че аспектите, определящи стандарти в европейското законодателство в областта на поръчките, не бива да бъдат поставяни под въпрос, така както те се проявяват по-специално при прилагането на местно и регионално равнище, например във връзка със спазването на трудово-правни, социални стандарти и такива на колективното договаряне, екологосъобразните обществени поръчки или вземането предвид на малките и средните предприятия (МСП). Те гарантират, че за възлагането на поръчката на най-добрия оферент наред с цената могат съответно да се вземат предвид и други критерии като социални и устойчиви аспекти;

40.              припомня на ЕК да следи отблизо преговорите по стандартите за здравословни и безопасни условия на труд при договарянето на трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ);

41.              отбелязва, че трябва да бъдат запазени дерогациите от законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки, предвидени понастоящем в различните директиви за обществените поръчки и концесиите (прагови стойности, in-house, сътрудничество между местните власти, секторни изключения – напр. за водния сектор или службите за спешна помощ);

42.              приветства факта, че за първи път в споразумение на ЕС за свободна търговия ще бъде включена специална глава за МСП и че ТПТИ има за цел да улесни, по-специално за МСП, достъпа до съответния пазар, както и търговията и инвестиционните дейности от двете страни на Атлантика, преди всичко чрез премахване на нетарифните бариери, които представляват голяма тежест за МСП, благодарение на по-голямата правна сигурност, в частност за МСП от сектора на услугите, и на укрепването и защитата на правата на интелектуална собственост, ползите от които ще включат и тези предприятия;

43.              изразява опасение, че различните стандарти – например в областта на опазването на околната среда, социалната закрила на работниците, държавните помощи, процедурите в областта на патентното право и енергетиката – могат да доведат до изтичане на производствени и други дейности на различните предприятия, установени в регионите на ЕС, към САЩ поради по-ниските разходи, свързани например с енергията, финансирането на възобновяемите източници, емисиите на CO2, социалните стандарти за работниците, но също така и в областта на научните изследвания и развойната дейност, по-конкретно благодарение на по-бързите патентни процедури и др.;

44.              подчертава, че именно за МСП митата, прекомерните административни изисквания, както и тромавите процедури за проверка и оценка на съответствието, свързани с непропорционално висока тежест и разходи, са тези, които често водят до въздържане от търговия с партньори от САЩ. В Европейския съюз има над 20 милиона МСП, които осигуряват работни места за две трети от заетите в частния сектор. Предвиденото премахване на тарифни и нетарифни пречки за достъп до пазара и търговията би открило за МСП по-добри шансове за износ, а с това и повече възможности за заетост;

45.              потвърждава, че в Европа мнозинството от държавите членки се обявяват срещу отглеждането, вноса и преработката на генетично модифицирани организми (ГМО);

46.              призовава за гаранция, че за селскостопанския сектор ще бъдат предвидени специални разпоредби, забраняващи вноса на определени продукти в ЕС; това се отнася преди всичко за продукти, които не отговарят на Директивата на ЕС за етикетирането, продукти, които съдържат или се произвеждат от ГМО, животни, които се третират с хормони на растежа, и пускането на пазара на храни, произведени от клонирани животни. Същото се отнася за храни, третирани с вещества, които са забранени в ЕС, или чиито съставки не са адекватно обозначени на етикета;

47.              подчертава, че биологичното разнообразие в селското стопанство представлява основата за производството на храни, и отбелязва, че заплануваното споразумение за ТПТИ не бива да води нито до ограничаване на старите видове семена и до обедняване на традиционните ни растителни култури, нито до пречки пред висококачественото и екологично ориентирано селско стопанство;

48.             призовава за приемане на отделна глава относно географските означения (ГО), с цел да се запазят европейските стандарти и да се въведат разпоредби относно защитата на ГО в двете правни системи и система за взаимно признаване на означенията на ЕС и САЩ, включително чрез конкретно означаване на генеричния характер на наименованието на даден продукт и/или мястото на неговото производство и запазване на европейските стандарти;

49.              изрично отбелязва, че държавите членки, местните и регионалните власти трябва и занапред да могат да предприемат всякакви регулаторни и финансови мерки за опазване и насърчаване на културното многообразие, свободата и плурализма на медиите, както и за получаване или за развитие на аудиовизуални и други съответни услуги, за да отговарят на демократичните, социалните и културните потребности на всяко общество, независимо от използваната технология или платформа за разпространение; суверенитетът на държавите членки в областта на културата и медиите трябва да бъде гарантиран посредством ясно изключване на културата и медиите от мандата за преговори;

50.              изразява надежда, че преговарящите страни, вземайки предвид глобалното въздействие, което ще има споразумението за свободна търговия, ще се обявят за справедливи и устойчиви правила на търговията, които няма да пречат на усилията от страна и на ЕС, и на САЩ в областта на политиката на развитие за подобряване на ситуацията в развиващите се страни, а ще се прилагат в духа на глобална отговорност и солидарност спрямо развиващите се страни;

51.              подчертава необходимостта да се събират, анализират, оценяват и управляват голям обем и сравними данни, които предвиждат или показват въздействието на ТПТИ върху регионалното и местното равнище, като бъде отделено специално внимание на най-отдалечените региони, за да може в бъдеще да се извършват по-точни статистически изчисления и икономически прогнози, както и да се публикува съответно научно обосновано проучване.

Брюксел, 12 февруари 2015 г.

Председател
на Европейския комитет на регионите
 
 
 
 
Markku Markkula

 

 

Генерален секретар
на Европейския комитет на регионите
 
 
 
 
Jiří Buriánek

II.        ПРОЦЕДУРА

Заглавие

„Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции“ (ТПТИ)

Отправни документи

не е приложимо

Правно основание

Член 307, параграф 4

Процедурно основание

становище по собствена инициатива – член 41, буква б), подточка ii)

Дата на писмото от Комисията

не е приложимо

Дата на решението на Бюрото

12 септември 2014 г.

Компетентна комисия

Комисия по икономическа и социална политика (ECOS)

Докладчик

г-н Markus Töns (DE/ПЕС), член на Ландтага на провинция Северен Рейн-Вестфалия

Обяснителна бележка

20 октомври 2014 г.

Разглеждане в комисия

17 декември 2014 г.

Дата на приемане в комисия

17 декември 2014 г.

Резултат от гласуването в комисия

(мнозинство, единодушие)

прието с мнозинство

Дата на приемане на пленарна сесия

12 февруари 2015 г.

Предходни становища на Комитета

-

Дата на консултацията с Мрежата за наблюдение на субсидиарността

не е приложимо

_____________