Неков настоява за увеличаване на средствата за младежка заетост

« НачалоИзказвания

Уважаеми господин председател,

Борбата с младежката безработица е важен приоритет в моята работа. В България делът на младите  хора между 18 и 24 години, които не работят и не учат, е 22% и значително надхвърля средното за ЕС ниво от 13%. В моята страна е отчетен най-високият дял на тези младежи, с които службите по заетостта не могат да осъществят контакт. Делът на неактивните младежи е над 14% и е два пъти по-висок от средния за ЕС. Младежката безработица и преждевременно напусналите училище също са над средното за ЕС равнище.

Сред основните предизвикателства пред "Гаранцията за младежта" в България са необходимостта от засилване на инициативите за обучение и чиракуване и разширяване на активните политики по заетост с цел откриване на кадри с подходящ профил.

Затова настоявам за увеличаване на средствата за младежка заетост, като обхватът на Гаранцията се разшири до всички младежи до 30-годишна възраст, а не до 25, както е сега.

Благодаря, господин председател.